Bài 31 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 VBT toán 3 bài 31 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính nhẩm :

7 ⨯ 9         7 ⨯ 2          7 ⨯ 5         7 ⨯ 0

7 ⨯ 8         7 ⨯ 3          7 ⨯ 6         7 ⨯ 1

7 ⨯ 7         7 ⨯ 4          7 ⨯ 10       1 ⨯ 7 

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân 7 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7 ⨯ 9 = 63         7 ⨯ 2 = 14        7 ⨯ 5 = 35          7 ⨯ 0 = 0

7 ⨯ 8 = 56         7 ⨯ 3 = 21        7 ⨯ 6 = 42          7 ⨯ 1 = 7

7 ⨯ 7 = 49       7 ⨯ 4 = 28        7 ⨯ 10 = 70        1 ⨯ 7 = 7

Viết số thích hợp vào ô trống : 

Phương pháp giải:

 Vận dụng tính chất phép nhân để điền số còn thiếu vào ô trống.

                                A x B = B x A

Lời giải chi tiết:

Tính :

a) 7 ⨯ 6 + 18                 b) 7 ⨯ 3 + 29

c) 7 ⨯ 10 + 40               d) 7 ⨯ 8 + 38 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau.

Lời giải chi tiết:

a) 7 ⨯ 6 + 18 = 42 + 18

                     = 60

b) 7 ⨯ 3 + 29 = 21 + 29

                     = 50

c) 7 ⨯ 10 + 40 = 70 + 40

                        = 110

d) 7 ⨯ 8 + 38 = 56 + 38

                      = 94

Mỗi túi có 7kg ngô. Hỏi một chục túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam ngô ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

 Muốn số ki-lô-gam của chục túi ngô ta lấy khối lượng của một túi nhân với 10.

Lời giải chi tiết:

1 chục = 10 đơn vị.

10 túi ngô như thế có số ki-lô-gam là :

7 ⨯ 10 = 70 (kg)

            Đáp số : 70kg. 

 Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 28 ; 35 ; 42 ; …. ; …. ; …. ; ….

b) 63 ; 56 ; 49 ; …. ; …. ; …. ; ….

Phương pháp giải:

 a) Đếm thêm 7 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

c) Đếm lùi 7 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 28 ; 35 ; 42 ; 49 ; 56 ; 63 ; 70.

b) 63 ; 56 ; 49 ; 42 ; 35 ; 28 ; 21. 

 Loigiaihay.com

 • Bài 32 : Gấp một số lên nhiều lần

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT toán 3 bài 32 : Gấp một số lên nhiều lần tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 33 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 3 bài 33 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 34 : Bảng chia 7

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 VBT toán 3 bài 34 : Bảng chia 7 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 35 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44 VBT toán 3 bài 35 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 36 : Giảm đi một số lần

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45 VBT toán 3 bài 36 : Giảm đi một số lần tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close