Bài 151 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 78 VBT toán 3 bài 151 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính :

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

10600 : 5

24903 : 6

30175 : 7 

Phương pháp giải:

 Đặt tính và chia số có năm chữ số cho số có một chữ số. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Người ta đã chuẩn bị 10 848kg đường kính và bột để làm bánh, \(\dfrac{1}{4}\) số đó là đường kính. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu ki-lô-gam ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Đường và bột : 10 848kg

Đường           : \(\dfrac{1}{4}\) số đó

Đường           : ... kg ?

Bột               : ... kg ?

- Tìm khối lượng đường : Lấy 10 848 chia cho 4.

- Tìm khối lượng bột : Lấy 10 848 trừ đi khối lượng đường.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam đường là :

10 848 : 4 = 2712 (kg)

Số ki-lô-gam bột là :

10 848 – 2712 = 8136 (kg) 

Đáp số : Đường : 2712kg

         Bột : 8136kg

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

Kết quả của phép tính 40050 : 5 là :

A. 810

B. 801

C. 81

D. 8010 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép chia rồi chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án D. 8010 

Loigiaihay.com

 • Bài 152 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT toán 3 bài 152 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80 VBT toán 3 bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 154 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 VBT toán 3 bài 154 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 155 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 82 VBT toán 3 bài 155 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 156 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83 VBT toán 3 bài 156 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close