Bài 25 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 32, 33 VBT toán 3 bài 25 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Mẫu : \(\dfrac{1}{2}\) của 6kg là: 6 : 2 = 3 (kg)

a) \(\dfrac{1}{5}\) của 25km là : .................

b) \(\dfrac{1}{3}\) của 18l là :     .................

c) \(\dfrac{1}{4}\) của 32kg là:   ..................

d) \(\dfrac{1}{6}\) của 54m là :   .................

e) \(\dfrac{1}{6}\) của 48 phút là :...............

g) \(\dfrac{1}{2}\) của 16 giờ là : ................ 

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số đó chia cho số phần.

- Viết đơn vị đo thích hợp vào kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{1}{5}\) của 25km là : 25 : 5 = 5(km)

b) \(\dfrac{1}{3}\) của 18l là : 18 : 3 = 6 (l)

c) \(\dfrac{1}{4}\) của 32kg là: 32 : 4 = 8 (kg)

d) \(\dfrac{1}{6}\) của 54m là : 54 : 6 = 9 (m)

e) \(\dfrac{1}{6}\) của 48 phút là : 48 : 6 = 8 (phút)

g) \(\dfrac{1}{2}\) của 16 giờ là : 16 : 2 = 8 (giờ)

Bài 2

Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng rồi giải bài toán :

Một quầy hàng có 16kg nho và đã bán được \(\dfrac{1}{4}\) số nho đó. Hỏi quầy hàng đã bán được mấy ki-lô-gam nho ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy 16kg chia cho 4. 

Lời giải chi tiết:

Quầy hàng đã bán được số ki-lô-gam nho là :

16 : 4 = 4 (kg)

            Đáp số : 4kg. 

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm rồi giải bài toán :

Trong hình vẽ trên có … con gà.

a) Tìm \(\dfrac{1}{6}\) số con gà trong hình trên.

b) Tìm \(\dfrac{1}{2}\) số con gà trong hình trên. 

Phương pháp giải:

Đếm số con gà trong hình.

Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số đó chia cho số phần. 

Lời giải chi tiết:

 Trong hình vẽ trên có 18 con gà.

a) 

 Tóm tắt

\(\dfrac{1}{6}\) số con gà là :

18 : 6 = 3 (con)

          Đáp số : 3 con.

b)  

 Tóm tắt

\(\dfrac{1}{3}\)  số con gà là :

18 : 3 = 6 (con)

              Đáp số : 6 con. 

 Loigiaihay.com

 • Bài 26 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 34 VBT toán 3 bài 26 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 27 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35,36 VBT toán 3 bài 27 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 28 : Phép chia hết và phép chia có dư

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 3 bài 28 : Phép chia hết và phép chia có dư tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 29 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38 VBT toán 3 bài 29 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 30 : Bảng nhân 7

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 VBT toán 3 bài 30 : Bảng nhân 7 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close