Bài 34 : Bảng chia 7

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 VBT toán 3 bài 34 : Bảng chia 7 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

21 : 7          28 : 7          63 : 7            70 : 7

14 : 7           35 : 7          56 : 7           60 : 6

7 : 7            42 : 7           49 : 7          50 : 5 

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng chia trong phạm vi 7 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

21 : 7 = 3          28 : 7 = 4         63 : 7 = 9        70 : 7 = 10

14 : 7 = 2          35 : 7 = 5         56 : 7 = 8        60 : 6 = 10

7 : 7 = 1            42 : 7 = 6         49 : 7 = 7        50 : 5 = 10

Bài 2

Tính nhẩm :

7 ⨯ 2          7 ⨯ 4            7 ⨯ 6          7 ⨯ 3

2 ⨯ 7          4 ⨯ 7            6 ⨯ 7          3 ⨯ 7

14 : 7         28 : 7           42 : 7        21 : 7

14 : 2         28 : 4           42 : 6        21 : 3 

Phương pháp giải:

 Nhẩm bảng nhân và chia đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7 ⨯ 2 = 14          7 ⨯ 4 = 28       7 ⨯ 6 = 42           7 ⨯ 3 = 21

2 ⨯ 7 = 14         4 ⨯ 7 = 28        6 ⨯ 7 = 42           3 ⨯ 7 = 21

14 : 7 = 2          28 : 7 = 4          42 : 7 = 6           21 : 7 = 3

14 : 2 = 7          28 : 4 = 7          42 : 6 = 7           21 : 3 = 7

Bài 3

Có 35\(l\) dầu chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu đã cho chia cho 7.

Lời giải chi tiết:

Mỗi can có số lít dầu là :

35 : 7 = 5 (\(l\))

           Đáp số : 5\(l\). 

Bài 4

 Có 35\(l\) dầu chia vào các can, mỗi can có 7\(l\) dầu. Hỏi có bao nhiêu can dầu ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu chia cho 7.

Lời giải chi tiết:

Có số can dầu là :

35 : 7 = 5 (can)

                Đáp số : 5 can. 

 Loigiaihay.com

 • Bài 35 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44 VBT toán 3 bài 35 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 36 : Giảm đi một số lần

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45 VBT toán 3 bài 36 : Giảm đi một số lần tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 37 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46 VBT toán 3 bài 37 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 38 : Tìm số chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47 VBT toán 3 ài 38 : Tìm số chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 39 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 3 bài 39 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close