Bài 82 : Hình chữ nhật

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 3 bài 82 : Hình chữ nhật tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tô màu hình chữ nhật trong các hình sau :

Phương pháp giải:

Xác định hình chữ nhật trong hình đã cho rồi tô màu.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật vào chỗ chấm :

b) Viết tên cạnh thích hợp vào chỗ chấm :

MN = ….. ; MQ = ….. ; AB = ….. ; AD = ….. . 

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ, đo độ dài các cạnh rồi điền vào chỗ trống.

- Viết tên cạnh bằng với cạnh đã cho.

Vận dụng kiến thức : Hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a)

b) MN = QP ; MQ = NP ; AB = DC ; AD = BC. 

Bài 3

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

a) Các hình chữ nhật có trong hình trên là :

AMND ; ……………. ; ……………….

b) Độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật là :

AM = 1cm; MN = ……….; DN = ………..; AD = ………….

MB = 3cm; BC = ………..; NC = ……….;  MN = …………

BC = 4cm; CD = ……….;  AD = ……….;   AB = …………. 

Phương pháp giải:

- Tìm các hình chữ nhật có trong hình trên.

- Vận dụng kiến thức : Hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Các hình chữ nhật có trong hình trên là :

AMND ; MBCN ; ABCD.

b) Độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật là :

AM = 1cm; MN = 4cm; DN = 1cm; AD = 4cm

MB = 3cm; BC = 4cm; NC = 3cm; MN = 4cm

BC = 4cm; CD = 4cm; AD = 4cm; AB = 4cm

Bài 4

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được hình chữ nhật :

Phương pháp giải:

Vẽ đoạn thẳng sao cho tạo thành tứ giác có bốn góc vuông, hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

 • Bài 83 : Hình vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95,96 VBT toán 3 bài 83 : Hình vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 84 : Chu vi hình chữ nhật

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 3 bài 84 : Chu vi hình chữ nhật tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 85 : Chu vi hình vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 3 bài 85 : Chu vi hình vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 86 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 3 bài 86 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 87 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 VBT toán 3 bài 87 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close