Bài 124 : Làm quen với thống kê số liệu

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 47 VBT toán 3 bài 124 : Làm quen với thống kê số liệu tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Người ta lần lượt cân bốn con vật nuôi trong gia đình : vịt, gà, ngỗng và lợn, được dãy số liệu tương ứng sau:

2kg ; 1kg ; 5kg ; 75kg.

Dựa vào dãy số liệu trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm :

a) Con lợn cân nặng …

b) Con vịt cân nặng …

c) Con ngỗng cân nặng …

d) Con gà cân nặng …

e) Con ngỗng nặng hơn con gà là …

g) Con vật nặng nhất là …

h) Con vật nhẹ nhất là …

i) Cả 4 con cân nặng là … 

Phương pháp giải:

- Đọc dãy số liệu rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

- So sánh rồi tìm con vật nặng nhất và nhẹ nhất.

- Tính tổng của bốn khối lượng đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Con lợn cân nặng 75kg.

b) Con vịt cân nặng 2kg.

c) Con ngỗng cân nặng 5kg.

d) Con gà cân nặng 1kg.

e) Con ngỗng cân nặng hơn con gà là 4kg.

g) Con vật cân nặng nhất là con lợn.

h) Con vật nhẹ nhất là con gà.

i) Cả 4 con cân nặng là 83kg.

Bài 2

Cho dãy số : 110 ; 220 ; 330 ; 440 ; 550 ; 660 ; 770 ; 880 ; 990. Hãy khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) Dãy số trên có tất cả bao nhiêu số ?

A. 10 số                                       B. 27 số

C. 9 số                                         D. 881 số

b) Số thứ tám trong dãy là số nào ?

A. 3                                             B. 8

C. 220                                         D. 880 

Phương pháp giải:

- Đếm số các số có trong dãy số liệu rồi chọn đáp án đúng.

- Đếm lần lượt từ trái sang phải đến số thứ tám.

Lời giải chi tiết:

a) Đáp án C. 9 số

b) Đáp án D. 880.

Bài 3

Số lít dầu đựng trong mỗi thùng được cho dưới đây :

a) Dãy số lít dầu đựng trong bốn thùng trên viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :...

b) Dựa vào dãy vừa viết, hãy viết tiếp vào chỗ chấm :

+ Thùng 1 ứng với số thứ … trong dãy.

+ Thùng ứng với số thứ nhất trong dãy là thùng … 

Phương pháp giải:

- So sánh các số lít dầu rồi viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

- Đọc dãy số liệu và số lít dầu trong bốn thùng rồi trả lời câu hỏi b. 

Lời giải chi tiết:

a) Dãy số lít dầu đựng trong 4 thùng trên viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

50 lít (thùng 4), 120 lít (thùng 2), 195 lít (thùng 1), 200 lít (thùng 3)

b)

+ Thùng 1 ứng với số thứ 3 trong dãy.

+ Thùng ứng với số thứ nhất trong dãy là thùng 4 (50 lít). 

Loigiaihay.com

 • Bài 125 : Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 48 VBT toán 3 bài 125 : Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 126 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 49 VBT toán 3 bài 126 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 50

  Giải bài tập phần 1, phần 2, trang 50 VBT toán 3 Đề tự kiểm tra chương 3 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 123 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 VBT toán 3 bài 123 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 122 : Tiền Việt Nam

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 3 bài 122 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close