Bài 50 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60 VBT toán 3 bài 50 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Một người có 50 quả trứng. Lần đầu bán 12 quả, lần sau bán 18 quả. Hỏi sau hai lần bán, người đó còn lại bao nhiêu quả trứng ?

 

Phương pháp giải:

- Tìm số quả trứng người ấy đã bán : Lấy số quả trứng bán được trong lần đầu cộng với số quả trứng bán trong lần sau.

- Tìm số quả trứng còn lại : Lấy 50 trừ đi số quả trứng đã bán.

Lời giải chi tiết:

Hai lần người đó bán được số quả trứng là :

12 + 18 = 30 (quả)

Số quả trứng còn lại là :

50 – 30 = 20 (quả)

Đáp số : 20 quả.

Bài 2

Một thùng có 42l dầu, đã lấy đi \(\dfrac{1}{7}\) số dầu đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

- Tìm số lít dầu đã lấy đi : Lấy 42 lít chia cho 7.

- Tìm số lít dầu còn lại trong thùng: Lấy 42 trừ đi số lít dầu đã lấy. 

Lời giải chi tiết:

Số lít dầu lấy ra là :

42 : 7 = 6 (l)

Số lít dầu còn lại trong thùng là :

42 – 6 = 36 (l)

Đáp số : 36l. 

Bài 3

Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó :

Phương pháp giải:

- Đọc các thông tin trong tóm tắt rồi tạo một bài toán.

- Tìm số con gà mái : Lấy số gà trống nhân với 4.

- Tìm tất cả số con gà : Lấy số gà trống cộng với số gà mái vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Bài toán : Có một đàn gà, trong đó có 14 con gà trống và số gà mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con?

Bài giải

Có số con gà mái là :

14 ⨯ 4 = 56 (con)

Tổng số con gà có trong đàn gà đó là :

56 + 14 = 70 (con)

Đáp số : 70 con.

Bài 4

Tính (theo mẫu) :

Gấp 13 lên 2 lần rồi thêm 19

13 ⨯ 2 = 26

26 + 19 = 45

Gấp 24 lên 4 lần rồi bớt 47

………………

……………….

 

Giảm 35 đi 7 lần rồi thêm 28

………………

……………….

Giảm 48 đi 6 lần rồi bớt 2

………………

……………….

 

Phương pháp giải:

 - Gấp một số lên nhiều lần : Nhân số đó với số lần.

- Thêm một số n đơn vị : Cộng số đó với n đơn vị.

- Một số giảm đi một số lần : Chia số đó cho số lần.

- Một số bớt đi n đơn vị : Lấy số đó trừ đi số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Gấp 13 lên 2 lần rồi thêm 19

13 ⨯ 2 = 26

26 + 19 = 45

Gấp 24 lên 4 lần rồi bớt 47

24 ⨯ 4 = 96

96 – 47 = 49

 

Giảm 35 đi 7 lần rồi thêm 28

35 : 7 = 5

5 + 28 = 33

Giảm 48 đi 6 lần rồi bớt 2

48 : 6 = 8

8 – 2 = 6

   Loigiaihay.com

 • Bài 51 : Bảng nhân 8

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 61 VBT toán 3 bài 51 : Bảng nhân 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 52 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT toán 3 bài 52 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 53 : Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 3 bài 53 : Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 54 :Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 64 VBT toán 3 bài 54 :Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 55 : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 3 bài 55 : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close