Bài 50 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60 VBT toán 3 bài 50 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Một người có 50 quả trứng. Lần đầu bán 12 quả, lần sau bán 18 quả. Hỏi sau hai lần bán, người đó còn lại bao nhiêu quả trứng ?

 

Phương pháp giải:

- Tìm số quả trứng người ấy đã bán : Lấy số quả trứng bán được trong lần đầu cộng với số quả trứng bán trong lần sau.

- Tìm số quả trứng còn lại : Lấy 50 trừ đi số quả trứng đã bán.

Lời giải chi tiết:

Hai lần người đó bán được số quả trứng là :

12 + 18 = 30 (quả)

Số quả trứng còn lại là :

50 – 30 = 20 (quả)

Đáp số : 20 quả.

Một thùng có 42l dầu, đã lấy đi \(\dfrac{1}{7}\) số dầu đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

- Tìm số lít dầu đã lấy đi : Lấy 42 lít chia cho 7.

- Tìm số lít dầu còn lại trong thùng: Lấy 42 trừ đi số lít dầu đã lấy. 

Lời giải chi tiết:

Số lít dầu lấy ra là :

42 : 7 = 6 (l)

Số lít dầu còn lại trong thùng là :

42 – 6 = 36 (l)

Đáp số : 36l. 

Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó :

Phương pháp giải:

- Đọc các thông tin trong tóm tắt rồi tạo một bài toán.

- Tìm số con gà mái : Lấy số gà trống nhân với 4.

- Tìm tất cả số con gà : Lấy số gà trống cộng với số gà mái vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Bài toán : Có một đàn gà, trong đó có 14 con gà trống và số gà mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con?

Bài giải

Có số con gà mái là :

14 ⨯ 4 = 56 (con)

Tổng số con gà có trong đàn gà đó là :

56 + 14 = 70 (con)

Đáp số : 70 con.

Tính (theo mẫu) :

Gấp 13 lên 2 lần rồi thêm 19

13 ⨯ 2 = 26

26 + 19 = 45

Gấp 24 lên 4 lần rồi bớt 47

………………

……………….

 

Giảm 35 đi 7 lần rồi thêm 28

………………

……………….

Giảm 48 đi 6 lần rồi bớt 2

………………

……………….

 

Phương pháp giải:

 - Gấp một số lên nhiều lần : Nhân số đó với số lần.

- Thêm một số n đơn vị : Cộng số đó với n đơn vị.

- Một số giảm đi một số lần : Chia số đó cho số lần.

- Một số bớt đi n đơn vị : Lấy số đó trừ đi số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Gấp 13 lên 2 lần rồi thêm 19

13 ⨯ 2 = 26

26 + 19 = 45

Gấp 24 lên 4 lần rồi bớt 47

24 ⨯ 4 = 96

96 – 47 = 49

 

Giảm 35 đi 7 lần rồi thêm 28

35 : 7 = 5

5 + 28 = 33

Giảm 48 đi 6 lần rồi bớt 2

48 : 6 = 8

8 – 2 = 6

   Loigiaihay.com

 • Bài 51 : Bảng nhân 8

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 61 VBT toán 3 bài 51 : Bảng nhân 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 52 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT toán 3 bài 52 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 53 : Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 3 bài 53 : Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 54 :Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 64 VBT toán 3 bài 54 :Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 55 : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 3 bài 55 : So sánh số lớn gấp mấy lần số bé tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close