Bài 9 : Ôn tập các bảng chia

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11 VBT toán 3 bài 9 : Ôn tập các bảng chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

a) 2 ⨯ 6               3 ⨯ 7            4 ⨯ 8                 5 ⨯ 9

    12 : 2             21 : 3            32 : 4               45 : 5

    12 : 6             21 : 7            32 : 8               45 : 9

b) 600 : 3               800 : 4              400 : 2 

    600 : 2               800 : 2              500 : 5

Phương pháp giải:

a) Nhẩm lại bảng nhân, chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

b) Lấy chữ số hàng trăm của số bị chia chia cho số chia rồi viết thêm hai chữ số 0 vào tận cùng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 2 ⨯ 6 = 12           3 ⨯ 7 = 21             4 ⨯ 8 = 32            5 ⨯ 9 = 45

    12 : 2 = 6           21 : 3 = 7              32 : 4 = 8            45 : 5 = 9

    12 : 6 = 2           21 : 7 = 3             32 : 8 = 4             45 : 9 = 5

b) 600 : 3 = 200           800 : 4 = 200           400 : 2 = 200

    600 : 2 = 300           800 : 2 = 400           500 : 5 = 100

Bài 2

Có 20 cái bánh được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ?

 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy 20 chia cho 5. 

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp có số cái bánh là :

20 : 5 = 4 (cái)

         Đáp số : 4 cái. 

Bài 3

Cứ 4 ghế xếp vào một bàn ăn. Hỏi có 32 cái ghế thì xếp đủ được mấy bàn ăn ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

 

Muốn tìm lời giải ta lấy 32 chia cho 4. 

Lời giải chi tiết:

32 cái ghế thì xếp đủ được số bàn ăn là :

32 : 4 = 8 (bàn) 

 Đáp số : 8 bàn.

Bài 4

Nối phép tính với kết quả đúng:

 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các phép toán.

- Nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 

  Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài