Bài 9 : Ôn tập các bảng chia

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11 VBT toán 3 bài 9 : Ôn tập các bảng chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

a) 2 ⨯ 6               3 ⨯ 7            4 ⨯ 8                 5 ⨯ 9

    12 : 2             21 : 3            32 : 4               45 : 5

    12 : 6             21 : 7            32 : 8               45 : 9

b) 600 : 3               800 : 4              400 : 2 

    600 : 2               800 : 2              500 : 5

Phương pháp giải:

a) Nhẩm lại bảng nhân, chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

b) Lấy chữ số hàng trăm của số bị chia chia cho số chia rồi viết thêm hai chữ số 0 vào tận cùng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 2 ⨯ 6 = 12           3 ⨯ 7 = 21             4 ⨯ 8 = 32            5 ⨯ 9 = 45

    12 : 2 = 6           21 : 3 = 7              32 : 4 = 8            45 : 5 = 9

    12 : 6 = 2           21 : 7 = 3             32 : 8 = 4             45 : 9 = 5

b) 600 : 3 = 200           800 : 4 = 200           400 : 2 = 200

    600 : 2 = 300           800 : 2 = 400           500 : 5 = 100

Bài 2

Có 20 cái bánh được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ?

 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy 20 chia cho 5. 

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp có số cái bánh là :

20 : 5 = 4 (cái)

         Đáp số : 4 cái. 

Bài 3

Cứ 4 ghế xếp vào một bàn ăn. Hỏi có 32 cái ghế thì xếp đủ được mấy bàn ăn ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

 

Muốn tìm lời giải ta lấy 32 chia cho 4. 

Lời giải chi tiết:

32 cái ghế thì xếp đủ được số bàn ăn là :

32 : 4 = 8 (bàn) 

 Đáp số : 8 bàn.

Bài 4

Nối phép tính với kết quả đúng:

 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các phép toán.

- Nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 

  Loigiaihay.com

 • Bài 10 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 VBT toán 3 bài 10 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 11 : Ôn tập về hình học

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13,14 VBT toán 3 bài 11 : Ôn tập về hình học tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 12 : Ôn tập về giải toán

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 3 bài 12 : Ôn tập về giải toán tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 13 : Xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 13 : Xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 VBT toán 3 bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close