Bài 20 : Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 3 bài 20 : Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

36 ⨯ 2            18 ⨯ 5            24 ⨯ 4          45 ⨯ 3

63 ⨯ 4            52 ⨯ 6            55 ⨯ 2          79 ⨯ 5 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Nhân các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Mỗi phút Hoa đi được 54m. Hỏi 5 phút Hoa đi được bao nhiêu mét ? 

Phương pháp giải:

  Tóm tắt

1 phút : 54m

5 phút : ... m ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 54m nhân với 5.

Lời giải chi tiết:

5 phút Hoa đi được số mét đường là :

54 ⨯ 5 = 270 (m)

           Đáp số : 270m.

Bài 3

Tìm \(x\)

a) \(x : 3 = 25\)                                              b) \(x : 5 = 28\) 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x : 3 = 25\)

        \(x  = 25 ⨯ 3\)

        \(x  = 75\)

b) \(x : 5 = 28\)

         \(x = 28 ⨯ 5\)

         \(x = 140\)

Bài 4

Nối mỗi đồng hồ với số chỉ thời gian thích hợp :

Phương pháp giải:

 Xem giờ trên từng đồng hồ kim rồi nối với cách đọc giờ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

 • Bài 21 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 VBT toán 3 bài 21: Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 22 : Bảng chia 6

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 VBT toán 3 bài 22 : Bảng chia 6 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 23 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30 VBT toán 3 bài 23 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 24 : Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 31 VBT toán 3 bài 24 : Tìm một trong các phần bằng nhau của một số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 25 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 32, 33 VBT toán 3 bài 25 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close