Bài 58 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 68 VBT toán 3 bài 58 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

8 ⨯ 2             8 ⨯ 3             8 ⨯ 4             8 ⨯ 5

16 : 8            24 : 8            32 : 8            40 : 8

8 ⨯ 6             8 ⨯ 7             8 ⨯ 8             8 ⨯ 9

48 : 8            56 : 8            64 : 8            72 : 8 

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân, chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

8 ⨯ 2 = 16              8 ⨯ 3 = 24                8 ⨯ 4 = 32              8 ⨯ 5 = 40

16 : 8 = 2               24 : 8 = 3                32 : 8 = 4               40 : 8 = 5

8 ⨯ 6 = 48              8 ⨯ 7 = 56                8 ⨯ 8 = 64              8 ⨯ 9 = 72

48 : 8 = 6               56 : 8 = 7                 64 : 8 = 8              72 : 8 = 9

Bài 2

 Tính nhẩm :

32 : 8           40 : 8             48 : 8             56 : 8

32 : 4           40 : 5             48 : 6             56 : 7 

Phương pháp giải:

 Nhẩm lại bảng nhân, chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

32 : 8 = 4             40 : 8 = 5               48 : 8 = 6             56 : 8 = 7

32 : 4 = 8             40 : 5 = 8               48 : 6 = 8             56 : 7 = 8

Bài 3

Một người có 58kg gạo. Sau khi bán 18kg gạo, người đó chia đều số gạo còn lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng mấy ki-lô-gam gạo ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

- Tìm khối lượng gạo còn lại.

- Lấy số vừa tìm được chia cho 8. 

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam gạo còn lại sau khi bán 18kg là :

58 – 18 = 40 (kg)

Mỗi túi đựng số ki-lô-gam gạo là :

40 : 8 = 5 (kg) 

 Đáp số : 5kg.

Bài 4

Tô màu \(\dfrac{1}{8}\) số ô vuông trong mỗi hình :

 

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông rồi chia cho 8.

- Tô màu số ô vuông bằng kết quả phép chia vừa tìm được.  

Lời giải chi tiết:

  Loigiaihay.com

 • Bài 59 : So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 69 VBT toán 3 bài 59 : So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 60 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT toán 3 bài 60 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 61 : Bảng nhân 9

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 VBT toán 3 bài 61 : Bảng nhân 9 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 62 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT toán 3 bài 62 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 63 : Gam

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 73, 74 VBT toán 3 bài 63 : Gam tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close