Bài 37 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46 VBT toán 3 bài 37 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Giảm đi một số lần ta lấy số ban đầu chia cho số lần.

- Tính lần lượt theo chiều mũi tên từ trái sang phải rồi viết kết quả vào ô trống. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Bác Liên có 42 quả gấc, sau khi bán số quả gấc đã giảm đi 7 lần. Hỏi bác Liên còn bao nhiêu quả gấc ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

 Muốn tìm lời giải ta lấy số quả gấc bác Liên có lúc đầu chia cho 7.  

Lời giải chi tiết:

Bác Liên còn lại số quả gấc là :

42 : 7 = 6 (quả)

Đáp số : 6 quả. 

Bài 3

Điền số thích hợp vào chỗ chấm rồi giải bài toán :

Trong hình vẽ bên có ….. quả cam. Hỏi :

a) \(\dfrac{1}{5}\) số cam đó có bao nhiêu quả ?

b) \(\dfrac{1}{7}\) số cam đó có bao nhiêu quả ? 

Phương pháp giải:

- Đếm số quả cam trong hình.

- Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số cam vừa đếm được chia cho số phần.

Lời giải chi tiết:

 Trong hình vẽ bên có 35 quả cam.

a) \(\dfrac{1}{5}\) số quả cam là :

35 : 5 = 7 (quả)

b) \(\dfrac{1}{7}\) số quả cam là :

35 : 7 = 5 (quả)

           Đáp số : a) 7 quả; b) 5 quả.

Bài 4

a) Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng MN.

b) Chấm một điểm O trên đoạn thẳng MN sao cho độ dài đoạn thẳng ON bằng \(\dfrac{1}{4}\) độ dài đoạn thẳng MN. 

Phương pháp giải:

 - Dùng thước kẻ đo độ dài của đoạn thẳng MN.

- Lấy độ dài đoạn thẳng MN chia cho 4.

- Dùng thước kẻ và bút chì, đo rồi chấm một điểm O, cách N một khoảng bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Dùng thước đo độ dài đoạn MN được 12cm hay MN = 12cm. 

b) Độ dài đoạn thẳng ON là : 12 : 4 = 3 (cm)

 Loigiaihay.com

 • Bài 38 : Tìm số chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47 VBT toán 3 ài 38 : Tìm số chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 39 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 3 bài 39 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 40 : Góc vuông, góc không vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 49, 50 VBT toán 3 bài 40 : Góc vuông, góc không vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 41 : Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 VBT toán 3 bài 41 : Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 42 : Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 3 bài 42 : Đề-ca-mét. Héc-tô-mét tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close