Bài 128 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53 VBT toán 3 bài 128 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Viết số có năm chữ số từ các chữ số của mỗi hàng đã cho.

- Đọc số đó theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết (theo mẫu) :

Viết số

Đọc số

28 743

hai mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi ba

97 846

 

 

ba mươi nghìn hai trăm ba mươi mốt

12 706

 

 

chín mươi nghìn ba trăm linh một

Phương pháp giải:

Viết hoặc đọc các số khi biết cách đọc hoặc viết đã cho. 

Lời giải chi tiết:

 

Viết số

Đọc số

28 743

hai mươi tám nghìn bảy trăm bốn mươi ba

97 846

chín mươi bảy nghìn tám trăm bốn mươi sáu

30 231

ba mươi nghìn hai trăm ba mươi mốt

12 706

mười hai nghìn bảy trăm linh sáu

90 301

chín mươi nghìn ba trăm linh một

Bài 3

Số ?

a) 52439; 52440; 52441; … ; …; … ; …

b) 46 754; 46 755; … ; 46 757; … ; …; …

c) 24 976; 24 977; … ; … ; 24 980; … ; … 

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi các số cách 1 đơn vị, bắt đầu từ số đầu tiên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 52439; 52440; 52441; 52442; 52443; 52444; 52445.

b) 46754; 46755; 46756; 46757; 46758; 46759; 46760.

c) 24976; 24977; 24978; 24979; 24980; 24981; 24982.

Bài 4

 Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số :

 

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi các số tròn chục nghìn rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống trên tia số.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 129 : Các số có năm chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 54 VBT toán 3 bài 129 : Các số có năm chữ số (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 130 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 55 VBT toán 3 bài 130 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 131 : Số 100 000 - Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56 VBT toán 3 bài 131 : Số 100 000 - Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 132 : So sánh các số trong phạm vi 100 000

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 VBT toán 3 bài 132 : So sánh các số trong phạm vi 100 000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 133 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 VBT toán 3 bài 133 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close