Bài 165 : Ôn tập về giải toán

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 3 bài 165 : Ôn tập về giải toán tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Năm 2010 số dân của một huyện là 53 275 người, năm 2011 số dân của huyện này tăng thêm 761 người, năm 2012 so với năm 2011 tăng thêm 726 người. Hỏi năm 2012 huyện đó có số dân là bao nhiêu ? 

Phương pháp giải:

- Tìm số dân của huyện đó năm 2011.

- Tìm số dân của huyện đó năm 2012.

Lời giải chi tiết:

Năm 2011 huyện này có số dân là :

53 275 + 761 = 54036 (người) 

Năm 2012 huyện có số dân là :

54036 + 726 = 54762 (người)

Đáp số : 54762 người

Bài 2

Một cửa hàng có 12 345kg gạo, đã bán được \(\displaystyle {1 \over 3}\) số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 

Phương pháp giải:

- Tìm khối lượng gạo cửa hàng đã bán được.

- Tìm khối lượng gạo cửa hàng còn lại.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam gạo cửa hàng đã bán là  :

12345 : 3 = 4115 (kg)

Số ki-lô-gam gạo cửa hàng còn lại là : 

12345 – 4115 = 8230 (kg)

Đáp số : 8230kg.

Bài 3

 Có 1080 gói mì đựng đều vào 8 thùng, đã bán được 3 thùng đó. Hỏi đã bán được bao nhiêu gói mì ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

8 thùng : 1080 gói

3 thùng : … gói ?

- Tìm số gói mì của 1 thùng.

- Tìm số gói mì của 3 thùng.

Lời giải chi tiết:

Số gói mì đựng trong một thùng là :

1080 : 8 = 135 (gói) 

Số gói mì đã bán là :

135 ⨯ 3 = 405 (gói)

Đáp số : 405 gói.

Bài 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép tính nhân, chia, cộng, trừ ta tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

 • Bài 166 : Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 96 VBT toán 3 bài 166 : Ôn tập về giải toán (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 167 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 97, 98 VBT toán 3 bài 167 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 168 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 3 bài 168 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 169 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 101, 102 VBT toán 3 bài 169 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 103, 104

  Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 103, 104 VBT toán 3 đề tự kiểm tra tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close