Bài 113 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 VBT toán 3 bài 113 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

4000 : 2 =

6000 : 3 =

8000 : 4 =

6000 : 2 = 

Phương pháp giải:

 Lấy chữ số hàng nghìn chia cho 2 rồi viết thêm 3 chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

4000 : 2 = 2000

6000 : 3 = 2000

8000 : 4 = 2000

6000 : 2 = 3000

Bài 2

 Đặt tính rồi tính :

1204 : 4

2524 : 5

2409 : 6

4224 : 7 

Phương pháp giải:

Đặt tính và tính phép chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tìm \(x\) :

a) \(x \times 4 = 1608\)

b) \(7 \times x = 4942\) 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
x \times 4 & = 1608 \cr 
x & = 1608:4 \cr 
x &= 402 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
 7 \times x &= 4942 \cr 
x &= 4942:7 \cr 
x &= 706 \cr} \)

Bài 4

Có 1024 vận động viên xếp đều thành 8 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu vận động viên ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số vận động viên trong 8 hàng chia cho 8.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hàng có số vận động viên là :

1024 : 8 = 128 (người)

Đáp số : 128 người. 

Bài 5

Một cửa hàng có 1215 chai dầu ăn, đã bán \(\displaystyle {1 \over 3}\) số chai dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chai dầu ăn ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt 

Có        : 1215 chai dầu

Đã bán : \(\displaystyle {1 \over 3}\) số chai dầu

Còn lại : ... chai dầu ?

- Tìm số chai dầu đã bán : Lấy số chai dầu có lúc đầu chia cho 3.

- Tìm số chai dầu còn lại : Lấy số chai dầu có lúc đầu trừ đi số chai dầu đã bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng đã bán được số chai dầu ăn là :

1215 : 3 = 405 (chai dầu)

Cửa hàng còn lại số chai dầu ăn là : 

1215 – 405 = 810 (chai dầu)

Đáp số : 810 chai dầu.

Loigiaihay.com

 • Bài 114 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6 VBT toán 3 bài 114 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 115 : Làm quen với chữ số La Mã

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6 VBT toán 3 bài 115 : Làm quen với chữ số La Mã tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 116 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 3 bài 116 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 117 : Thực hành xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 3 bài 117 : Thực hành xem đồng hồ tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 118 : Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 VBT toán 3 bài 118 : Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close