Bài 143 : Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 VBT toán 3 bài 143 : Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính :

64852 – 27539

85694 – 46528 

40271 – 36045 

Phương pháp giải:

Trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

72644 – 25586

92500 – 4181

80351 – 5214 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một bể có 45 900\(l\) nước. Sau một tuần lễ sử dụng, trong bể còn 44 150\(l\) nước. Hỏi mỗi ngày đã dùng bao nhiêu lít nước, biết rằng số lít nước sử dụng mỗi ngày đều bằng nhau ? 

Phương pháp giải:

 Có                      : 45 900\(l\) 

Còn                     : 44 150\(l\) 

7 ngày đã dùng    : ... \(l\)  ?

Mỗi ngày đã dùng : ....\(l\)  ?

Lời giải chi tiết:

1 tuần lễ = 7 ngày

Số lít nước đã sử dụng trong một tuần là:

45900 – 44150 = 1750 (\(l\) )

Số lít nước dùng trong mỗi ngày là: 

1750 : 7 = 250 (\(l\) ) 

Đáp số: 250\(l\) .

Bài 4

 Tổng hai số là 73 581. Tìm số thứ hai, biết số thứ nhất là 37 552. 

Phương pháp giải:

Muốn tìm số thứ hai ta lấy tổng trừ đi số thứ nhất. 

Lời giải chi tiết:

Số thứ hai có giá trị là:

73581 – 37552 = 36029

Đáp số: 36029. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài