Bài 107 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26 VBT toán 3 bài 107 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết thành phép nhân và ghi kết quả :

a) 3217 + 3217 = 3217 ⨯ … = …

b) 1082 + 1082 + 1082 = … = …

c) 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = … = … 

Phương pháp giải:

Viết phép cộng có các số hạng giống nhau thành phép nhân có thừa số thứ nhất bằng số hạng trong phép cộng; thừa số thứ hai bằng số các số hạng giống nhau có trong phép cộng.

Lời giải chi tiết:

a) 3217 + 3217 = 3217 ⨯ 2 = 6434

b) 1082 + 1082 + 1082 = 1082 ⨯ 3 = 3246

c) 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = 1109 ⨯ 4 = 4436

Bài 2

 Số ?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 

Lời giải chi tiết:


Bài 3

 Có 3 xe chở xăng, mỗi xe chở 1125\(l\) xăng. Người ta đã đổ 1280\(l\) xăng trên các xe đó vào một bồn xăng. Hỏi trên cả 3 xe đó còn lại bao nhiêu lít xăng ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt 

- Số lít xăng của cả 3 xe.

- Lấy số vừa tìm được trừ đi số lít xăng đã đổ đi. 

Lời giải chi tiết:

Cả ba xe có số lít xăng là :

1125 ⨯ 3 = 3375 (lít)

Cả ba xe còn lại số lít xăng là :

3375 – 1280 = 2095 (lít)

Đáp số : 2095 lít. 

Bài 4

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Một số thêm n đơn vị : Lấy số ban đầu cộng với n.

- Một số gấp lên n lần : Lấy số ban đầu nhân với số lần.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com 

Quảng cáo
close