Bài 49 : Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 59 VBT toán 3 bài 49 : Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một cửa hàng buổi sáng bán được 26kg đường, buổi chiều bán được số đường gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

 

Phương pháp giải:

- Tìm số ki-lô-gam đường bán được vào buổi chiều : Lấy khối lượng đường bán được vào buổi sáng nhân với 2.

- Tìm số ki-lô-gam đường bán cả hai buổi : Lấy khối lượng đường bán được trong buổi sáng cộng với khối lượng đường bán trong buổi chiều.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam đường bán trong buổi chiều là :

    26 ⨯ 2 = 52 (kg)

Số ki-lô-gam đường bán trong cả hai buổi là :

    26 + 52 = 78 (kg)

        Đáp số : 78kg.

Bài 2

Quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ huyện dài 18km, quãng đường từ chợ huyện về nhà bằng \(\dfrac{1}{3}\) quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ huyện. Hỏi quãng đường từ bưu điện tỉnh về nhà dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

 

Phương pháp giải:

- Tìm quãng đường từ chợ huyện về nhà : Lấy quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ huyện chia cho 3.

- Tìm quãng đường từ bưu điện tỉnh về nhà : Tìm tổng quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ huyện và quãng đường từ chợ huyện về nhà.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường từ chợ huyện về nhà là : 

18 : 3 = 6 (km)

Quãng đường từ bưu điện tỉnh về nhà là :

18 + 6 = 24 (km)

Đáp số : 24km.

Bài 3

 Số ?

Phương pháp giải:

 Áp dụng kiến thức giải bài toán gấp một số lên nhiều lần hoặc giảm đi một số lần; thêm hoặc bớt một số đơn vị, tính rồi điền kết quả vào các ô trống.

Lời giải chi tiết:

   Loigiaihay.com

 • Bài 50 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60 VBT toán 3 bài 50 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 51 : Bảng nhân 8

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 61 VBT toán 3 bài 51 : Bảng nhân 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 52 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT toán 3 bài 52 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 53 : Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 3 bài 53 : Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 54 :Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 64 VBT toán 3 bài 54 :Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close