Bài 36 : Giảm đi một số lần

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45 VBT toán 3 bài 36 : Giảm đi một số lần tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết (theo mẫu) :

Mẫu : Giảm 12kg đi 4 lần được : 12 : 4 = 3 (kg)

a) Giảm 42\(l\) đi 7 lần được        :..................

b) Giảm 40 phút đi 5 lần được :..................

c) Giảm 30m đi 6 lần được      :..................

d) Giảm 24 giờ đi 2 lần được   :.................. 

Phương pháp giải:

- Muốn giảm một số đi một số lần thì ta lấy số đó chia cho số lần.

- Viết đơn vị thích hợp vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Giảm 42\(l\) đi 7 lần được : 42 : 7 = 6 (\(l\))

b) Giảm 40 phút đi 5 lần được : 40 : 5 = 8 (phút)

c) Giảm 30m đi 6 lần được : 30 : 6 = 5 (m)

d) Giảm 24 giờ đi 2 lần được : 24 : 2 = 12 (giờ).

Bài 2

 Chị Lan có 84 quả cam, sau khi đem bán thì số quả cam giảm đi 4 lần. Hỏi chị Lan còn bao nhiêu quả cam ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam có lúc ban đầu chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Chị Lan còn lại số quả cam là :

84 : 4 = 21 (quả)

Đáp số : 21 quả. 

Bài 3

Chú Hùng đi xe máy từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 6 giờ, nếu đi bằng ô tô thì thời gian giảm 2 lần. Hỏi chú Hùng đi ô tô từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết bao nhiêu giờ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy thời gian đi xe máy từ Hà Nội đến Thanh Hóa chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Chú Hùng đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa bằng ô tô hết số giờ là :

                       6 : 2 = 3 (giờ)

                                      Đáp số : 3 giờ.  

Bài 4

a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10cm.

b) Chấm một điểm P trên đoạn thẳng AB sao cho độ dài của đoạn thẳng AP là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần.

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng AB = 10cm.

- Lấy độ dài đoạn thẳng AB chia cho 5.

- Dùng thước kẻ và bút chì, đo rồi đánh dấu điểm P sao cho P cách A một khoảng bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10cm.

b) Chấm một điểm P trên đoạn thẳng AB sao cho độ dài của đoạn thẳng AP là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần.

Độ dài đoạn thẳng AP: 10 : 5 = 2 (cm) 

  Loigiaihay.com

 • Bài 37 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46 VBT toán 3 bài 37 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 38 : Tìm số chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47 VBT toán 3 ài 38 : Tìm số chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 39 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 3 bài 39 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 40 : Góc vuông, góc không vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 49, 50 VBT toán 3 bài 40 : Góc vuông, góc không vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 41 : Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 VBT toán 3 bài 41 : Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close