Bài 22 : Bảng chia 6

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 VBT toán 3 bài 22 : Bảng chia 6 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

42 : 6           48 : 6              6 : 6              12 : 3

18 : 6           54 : 6              30 : 6            12 : 4

24 : 6           60 : 6              36 : 6            12 : 6 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

42 : 6 = 7         48 : 6 = 8             6 : 6 = 1          12 : 3 = 4

18 : 6 = 3         54 : 6 = 9             30 : 6 = 5         12 : 4 = 3

24 : 6 = 4         60 : 6 = 10           36 : 6 = 6         12 : 6 = 2

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Tính nhẩm :

5 ⨯ 6              2 ⨯ 6               3 ⨯ 6            4 ⨯ 6

6 ⨯ 5              6 ⨯ 2               6 ⨯ 3            6 ⨯ 4

30 : 6             12 : 6              18 : 6          24 : 6

30 : 5             12 : 2              18 : 3          24 : 4 

Phương pháp giải:

Trong mỗi cột, thực hiện phép tính nhân đầu tiên rồi điền nhanh kết quả các phép tính nhân, chia khác liên quan.

Lời giải chi tiết:

5 ⨯ 6 = 30            2 ⨯ 6 = 12             3 ⨯ 6 = 18             4 ⨯ 6 = 24

6 ⨯ 5 = 30            6 ⨯ 2 = 12             6 ⨯ 3 = 18             6 ⨯ 4 = 24

30 : 6 = 5             12 : 6 = 2             18 : 6 = 3              24 : 6 = 4

30 : 5 = 6             12 : 2 = 6             18 : 3 = 6              24 : 4 = 6

Bài 3

Có 30kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam muối ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy 30 chia cho 6.

Lời giải chi tiết:

Trong mỗi túi có số ki-lô-gam muối là:

30 : 6 = 5 (kg)

             Đáp số : 5kg.

Bài 4

Có 30kg muối chia vào các túi, mỗi túi có 6kg muối. Hỏi có tất cả mấy túi muối ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy 30 chia cho 6.  

Lời giải chi tiết:

Tất cả có số túi muối là :

30 : 6 = 5 (túi)

              Đáp số : 5 túi. 

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Trong các phép chia 12 : 2, 12 : 3, 12 : 4, 12 : 6 , phép chia có thương bé nhất là:

A. 12 : 2            B. 12 : 3

C. 12 : 4            D. 12 : 6 

Phương pháp giải:

 Phép chia có số bị chia giống nhau, số chia càng lớn thì thương có giá trị càng bé.

Cách khác : Thực hiện các phép tính chia rồi chọn phép tính có thương bé nhất.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án D. 12 : 6. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close