Bài 38 : Tìm số chia

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47 VBT toán 3 ài 38 : Tìm số chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Nối mỗi số trong phép chia với tên gọi của nó :

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về tên gọi và vị trí của các số trong phép chia :

Số bị chia : Số chia = Thương 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm x :

a) 12 : x = 3             b) 21 : x = 7             c) 30 : x = 3

d) 25 : x = 5             e) 7 : x = 1               g) 6 : x = 6

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

a) 12 : x = 3

           x = 12 : 3

           x = 4

b) 21 : x = 7

           x = 21 : 7

          x = 3

c) 30 : x = 3 

           x = 30 : 3

           x = 10

d) 25 : x = 5

           x = 25 : 5

          x = 5

e) 7 : x = 1  

          x = 7 : 1 

          x = 7

g) 6 : x = 6 

         x = 6 : 6

         x = 1

Bài 3

Viết một phép chia :

a) Có số chia bằng thương

b) Có số bị chia bằng số chia

c) Có số bị chia bằng thương 

Phương pháp giải:

- Viết phép tính sao cho thỏa mãn điều kiện của bài toán.

- Chú ý phép chia với 0 hoặc 1.

Lời giải chi tiết:

a) Có số chia bằng thương là: 25 : 5 = 5.

b) Có số bị chia bằng số chia là: 25 : 25 = 1

c) Có số bị chia bằng thương là: 5 : 1 = 5

Bài 4

Cho 6 hình tam giác , mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình bên :

Phương pháp giải:

 Chia hình cần xếp thành các hình tam giác nhỏ như đề bài đã cho, từ đó em tìm được lời giải cho bài toán.

Lời giải chi tiết:

 

  Loigiaihay.com

Quảng cáo
close