Bài 119 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 40 VBT toán 3 bài 119 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Người ta đem 48 cái cốc xếp đều lên 8 bàn. Hỏi trên 3 bàn đó có bao nhiêu cái cốc ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

 

- Tìm số cốc của 1 bàn : Lấy 48 chia cho 8.

- Tìm số cốc của 3 bàn : Lấy số cái cốc của một bàn nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

Mỗi bàn có số cái cốc là :

48 : 8 = 6 (cái)

3 bàn có số cái cốc là :

6 ⨯ 3 = 18 (cái)

Đáp số : 18 cái. 

Bài 2

Có 30 cái bánh xếp đều vào 5 hộp. Hỏi trong 4 hộp đó có bao nhiêu cái bánh ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

- Tìm số bánh của 1 hộp : Lấy 30 cái bánh chia cho 5. 

- Tìm số bánh của 4 hộp : Lấy số cái bánh của một hộp vừa tìm được nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Một hộp có số cái bánh là :

30 : 5 = 6 (cái)

Bốn hộp có số cái bánh là :

6 ⨯ 4 = 24 (cái)

Đáp số : 24 cái. 

Bài 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

 

Hãy xếp thành hình dưới đây :

 

Phương pháp giải:

- Chia hình cần xếp thành các hình tam giác đã cho.

- Xếp 8 hình tam giác theo cách vừa chia.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 120 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT toán 3 bài 120 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 121 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 3 bài 121 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 122 : Tiền Việt Nam

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 3 bài 122 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 123 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 VBT toán 3 bài 123 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 124 : Làm quen với thống kê số liệu

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 47 VBT toán 3 bài 124 : Làm quen với thống kê số liệu tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close