Bài 110 : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 29 VBT toán 3 bài 110 : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia và trình bày theo dạng đặt tính.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Người ta đổ đều 1696l dầu vào 8 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu của cả 8 thùng chia cho 8.

Lời giải chi tiết:

Mỗi thùng có số lít dầu là : 

1696 : 8 = 212 (lít)

Đáp số : 212 lít. 

Bài 3

Tìm \(x\) :

a) \(x \times 4 = 2048\)

b) \(5 \times x = 3055\)

c) \(x \times 6 = 4278\)

d) \(7 \times x = 5691\) 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a) 

\(\eqalign{
x \times 4 & = 2048 \cr 
x&  = 2048:4 \cr 
x & = 512 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
5 \times x & = 3055 \cr 
 x& = 3055:5 \cr 
x &= 611 \cr} \)

c) 

\(\eqalign{
x \times 6 & = 4278 \cr 
x & = 4278:6 \cr 
x & = 713 \cr} \)

d)

\(\eqalign{
7 \times x&  = 5691 \cr 
x &= 5691:7 \cr 
x &= 813 \cr} \)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close