Bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80 VBT toán 3 bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Tóm tắt :

16kg : 8 hộp

10kg : … hộp ? 

Phương pháp giải:

- Tìm khối lượng của 1 hộp kẹo.

- Tìm 10kg kẹo đựng trong bao nhiêu hộp.

Lời giải chi tiết:

Một hộp kẹo nặng số ki-lô-gam là :

16 : 8 = 2 (kg)

Số hộp cần để đựng 10kg kẹo là : 

10 : 2 = 5 (hộp)

Đáp số : 5 hộp.

Bài 2

 Các phòng học đều được lắp số quạt trần như nhau. Biết 5 phòng học lắp 20 cái quạt trần. Hỏi có 24 cái quạt trần thì lắp được vào mấy phòng học ?

Tóm tắt :

20 cái : 5 phòng

24 cái : … phòng ? 

Phương pháp giải:

- Tìm số quạt trong 1 phòng.

- Tìm 24 cái quạt lắp được vào bao nhiêu phòng.

Lời giải chi tiết:

Một phòng lắp số cái quạt là :

      20 : 5 = 4 (cái quạt)

24 cái quạt trần thì lắp được vào số phòng học là :

      24 : 4 = 6 (phòng)

               Đáp số : 6 phòng.

Bài 3

 Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép tính nhân và chia thì tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 154 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 VBT toán 3 bài 154 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 155 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 82 VBT toán 3 bài 155 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 156 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83 VBT toán 3 bài 156 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 84

  Giải phần 1, phần 2 trang 84, 85 VBT toán 3 tập 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 152 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT toán 3 bài 152 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close