Bài 145 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT toán 3 bài 145 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính 

80000 – 50000 = ....                           

90000 – 70000 = ...

60000 – 20000 = ...

70000 – 60000 = ...

100000 – 90000 = ...

100000 – 30000 = ... 

Phương pháp giải:

Trừ các số khác 0 ở cùng hàng rồi viết thêm các chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

80000 – 50000 = 30000

90000 – 70000 = 20000

60000 – 20000 = 40000

70000 – 60000 = 10000

100000 – 90000 = 10000

100000 – 30000 = 70000

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

62947 – 25819          41572 – 12466

70254 – 63217          84630 – 36402

35791 – 8855            14600 – 578 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái.  

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một công ty thu được 32 650kg cà phê. Công ty đã bán lần đầu được 20 000kg, lần sau bán 12 600kg. Hỏi công ty đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê ? 

Phương pháp giải:

Thu được : 32 650kg

Bán lần 1 : 20 000kg

Bán lần 2 : 12 600kg

Còn lại    : ... kg ?

- Tìm khối lượng cà phê bán được trong cả hai lần.

- Tìm khối lượng cà phê còn lại sau 2 lần bán.

Lời giải chi tiết:

Cả hai lần công ty đã bán số ki-lô-gam cà phê là:

       20000 + 12600 = 32600 (kg)

Công ty còn lại số ki-lô-gam cà phê là:

      32650 – 32600 = 50 (kg)

             Đáp số: 50 kg.

Cách khác:

Sau khi bán lần đầu công ty còn lại số ki-lô-gam cà phê là:

          32650 – 20000 = 12650 (kg)

Công ty còn lại số ki-lô-gam cà phê là:

         12650 – 12600 = 50 (kg)

               Đáp số: 50kg.

Bài 4

Số ?

Một bạn muốn đổi một tờ giấy bạc 100 000 đồng lấy các tờ giấy bạc 50 000 đồng, 20 000 đồng và 10 000 đồng.

- Tờ 100 000 đồng có thể đổi được … tờ 50 000 đồng, … tờ 20 000 đồng và … tờ 10 000 đồng.

- Hoặc có thể đổi được … tờ 50 000 đồng, … tờ 20 000 đồng và … tờ 10 000 đồng. 

Phương pháp giải:

 Tìm số lượng tờ giấy bạc sao cho tổng giá trị các tờ tiền bằng 100 000 đồng.

Lời giải chi tiết:

- Tờ 100 000 đồng có thể đổi được 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 20 000 đồng và 3 tờ 10 000 đồng.

- Hoặc có thể đổi được 1 tờ 50 000 đồng, 2 tờ 20 000 đồng và 1 tờ 10 000 đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close