Bài 6 : Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 3 bài 6: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

a) 451 – 215       533 – 114        764 – 308       442 – 137        155 – 39

b) 317 – 142       605 – 261        837 – 444       329 – 273        122 – 81

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Một đoạn dây điện dài 650cm, người ta đã cắt đi 245cm. Hỏi đoạn dây điện còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt 

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài của đoạn dây điện ban đầu trừ đi độ dài đoạn dây điện đã cắt. 

Lời giải chi tiết:

Đoạn dây điện còn lại dài số xăng-ti-mét là :

650 – 245 = 405 (cm)

              Đáp số : 405cm. 

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau :

Bạn Hoa và bạn Bình có : 348 con tem

                  Bạn Hoa có : 160 con tem

                 Bạn Bình có : … con tem ? 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số tem của cả hai bạn trừ đi số tem bạn Hoa có.

Lời giải chi tiết:

Số con tem mà bạn Bình có là:

348 – 160 = 188 (con tem)

           Đáp số: 188 con tem.  

Bài 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

  

 

Phương pháp giải:

- Kiểm tra cách đặt tính và tính của mỗi phép toán đã cho.

- Điền Đ hoặc S vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 

  Loigiaihay.com

 • Bài 7 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 VBT toán 3 bài 7 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 8 : Ôn tập các bảng nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 VBT toán 3 bài 8:Ôn tập các bảng nhân tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 9 : Ôn tập các bảng chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11 VBT toán 3 bài 9 : Ôn tập các bảng chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 10 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 VBT toán 3 bài 10 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 11 : Ôn tập về hình học

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13,14 VBT toán 3 bài 11 : Ôn tập về hình học tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close