Bài 154 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 81 VBT toán 3 bài 154 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

10 học sinh : 5 bàn

36 học sinh : … bàn ?

- Tìm 1 bàn học có bao nhiêu học sinh.

- Tìm 36 học sinh cần bao nhiêu cái bàn học.

Lời giải chi tiết:

Một bàn xếp được số học sinh là :

10 : 5 = 2 (học sinh)

36 học sinh thì cần số bàn học là : 

36 : 2 = 18 (bàn)

Đáp số : 18 bàn.

Bài 2

 Người bán hàng tính rằng cứ 24 cái cốc thì xếp đều vào 4 hộp. Hỏi có 78 cái cốc thì xếp đều vào bao nhiêu hộp như thế ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

24 cái cốc : 4 hộp

78 cái cốc : … hộp ?

- Tìm số cái cốc của một hộp.

- Tìm 78 cái cốc xếp đều vào bao nhiêu hộp như thế.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp xếp được số cái cốc là :

24 : 4 = 6 (cốc)

78 cái cốc xếp đều vào số hộp như thế là :

78 : 6 = 13 (hộp)

Đáp số : 13 hộp.

Bài 3

Nối mỗi biểu thức với giá trị của biểu thức đó (theo mẫu) :

 

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép tính nhân, chia thì thực hiện phép tính lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 155 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 82 VBT toán 3 bài 155 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 156 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83 VBT toán 3 bài 156 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 84

  Giải phần 1, phần 2 trang 84, 85 VBT toán 3 tập 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80 VBT toán 3 bài 153 : Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 152 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT toán 3 bài 152 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close