Bài 48 : Bài toán giải bằng hai phép tính

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 58 VBT toán 3 bài 48 : Bài toán giải bằng hai phép tính tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Ngăn trên có 32 quyển sách, ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 4 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách ?

 

Phương pháp giải:

- Tìm số quyển sách của ngăn dưới : Lấy số sách của ngăn trên trừ đi 4.

- Tìm số sách của cả hai ngăn : Lấy số sách của ngăn trên cộng số sách của ngăn dưới. 

Lời giải chi tiết:

Số quyển sách có trong ngăn dưới là :

32 – 4 = 28 (quyển)

Số quyển sách có trong hai ngăn là :

32 + 28 = 60 (quyển)

Đáp số : 60 quyển.

Bài 2

Đàn gà có 27 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 15 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con ?

 

Phương pháp giải:

- Tìm số gà mái : Lấy số gà trống cộng với 15 con.

- Tìm số con gà của cả đàn : Lấy số con gà trống cộng với số gà mái. 

Lời giải chi tiết:

Đàn gà có số con gà mái là :

27 + 15 = 42 (con)

Đàn gà có số con là :

42 + 27 = 69 (con)

Đáp số : 69 con.

Bài 3

Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó :

 

Phương pháp giải:

- Viết một bài toán theo các số liệu và yêu cầu cần tìm dựa vào tóm tắt.

- Tìm số học sinh của lớp 3B: Lấy số học sinh của lớp 3A cộng thêm 3.

- Tìm số học sinh của cả hai lớp : Lấy số học sinh của lớp 3A cộng với số học sinh của lớp 3B.

Lời giải chi tiết:

Bài toán :

Lớp 3A có 28 học sinh, số học sinh lớp 3B nhiều hơn số học sinh lớp 3A là 3 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh ?

Bài giải

Lớp 3B có số học sinh là : 

28 + 3 = 31 (học sinh)

Số học sinh có trong hai lớp là :

31 + 28 = 59 (học sinh)

Đáp số : 59 học sinh. 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close