Bài 35 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44 VBT toán 3 bài 35 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính nhẩm :

a) 7 ⨯ 5             7 ⨯ 6            7 ⨯ 8             7 ⨯ 4

    35 : 7            42 : 7           56 : 7            28 : 7 

b) 42 : 7            35 : 7           63 : 7            16 : 2

    14 : 7            49 : 7           7 : 7              48 : 6

    28 : 7            70 : 7           21 : 7            56 : 7 

Phương pháp giải:

 Nhẩm lại các phép tính nhân, chia rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 a) 7 ⨯ 5 = 35          7 ⨯ 6 = 42          7 ⨯ 8 = 56            7 ⨯ 4 = 28

    35 : 7 = 5           42 : 7 = 6          56 : 7 = 8             28 : 7 = 4

b) 42 : 7 = 6           35 : 7 = 5           63 : 7 = 9            16 : 2 = 8

    14 : 7 = 2           49 : 7 = 7           7 : 7 = 1              48 : 6 = 8

    28 : 7 = 4           70 : 7 = 10          21 : 7 = 3           56 : 7 = 8

Bài 2

Tính :

42 : 7           48 : 6           63 : 7            35 : 7

42 : 2           48 : 4           69 : 3            50 : 5 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép chia rồi điền các số vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Trong vườn có 63 cây ăn quả, \(\dfrac{1}{7}\) số cây đó là cây bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây có trong vườn chia cho 7. 

Lời giải chi tiết:

Trong vườn có số cây bưởi là :

63 : 7 = 9 (cây)

Đáp số : 9 cây. 

Bài 4

a) Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng AB.

b) Chấm một điểm I trên đoạn thẳng AB, sao cho độ dài đoạn thẳng AI bằng \(\dfrac{1}{3}\) độ dài đoạn thẳng AB.

Phương pháp giải:

 - Dùng thước kẻ, đo độ dài của đoạn thẳng AB.

- Lấy độ dài đoạn thẳng AB chia cho 3.

- Chấm một điểm I trên đoạn AB sao cho AI có độ dài bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB được 9cm hay AB = 9cm. 

b) Độ dài đoạn thẳng AI là 9 : 3 = 3 (cm) 

 Loigiaihay.com

 • Bài 36 : Giảm đi một số lần

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45 VBT toán 3 bài 36 : Giảm đi một số lần tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 37 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46 VBT toán 3 bài 37 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 38 : Tìm số chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47 VBT toán 3 ài 38 : Tìm số chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 39 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 3 bài 39 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 40 : Góc vuông, góc không vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 49, 50 VBT toán 3 bài 40 : Góc vuông, góc không vuông tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close