Bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 VBT toán 3 bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Giờ đúng : Xác định số giờ và số phút rồi đọc giờ.

- Giờ kém : Xác định số phút để đến giờ kế tiếp rồi đọc giờ kém. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

Phương pháp giải:

- Khoảng cách giữa hai số liên tiếp là 5 phút; 

- Kim phút chỉ vào số 6 là 30 phút;

- Kim phút chỉ vào số 3 là 13 phút.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Nối (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Xem giờ đồng hồ đang chỉ.

- Nối với cách đọc thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Xem tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

 Xem đồng hồ của mỗi tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

  Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài