Trắc nghiệm Từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

Tính từ “to lớn, khổng lồ” trong tiếng Anh là gì?  

small

tiny

enormous

wide

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

Can you make a ________ estimate of how much our expedition in the desert may be? 

rough

roughly

roughing

roughen

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

Tính từ “to lớn, khổng lồ” trong tiếng Anh là gì?  

small

tiny

enormous

wide

Đáp án

enormous

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. nhỏ

B. bé tý

C. khổng lồ, to lớn                 

D. rộng

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

Can you make a ________ estimate of how much our expedition in the desert may be? 

rough

roughly

roughing

roughen

Đáp án

rough

Lời giải chi tiết :

rough (adj) (n): gồ ghề, rủi ro

roughly (adv): một cách gồ ghề         

roughing (n): sự gia công

roughen (v): làm cho xù xì
Chỗ cần điền đứng trước 1 danh từ (estimate) nên cần 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.

=>Can you make a rough estimate of how much our expedition in the desert may be? 

Tạm dịch: Bạn có thể ước tính rủi ro trong chuyến thám hiểm của chúng ta trên sa mạc không?

close