Trắc nghiệm Ngữ pháp Tổng hợp các thì Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

I _______   Arthur three weeks ago.

 • A

  was meeting

 • B

  have met

 • C

  met

 • D

  had been meeting

Câu 2 :

Choose the best answer.

My friend _______   me for what I had done for him.

 • A

  has thanked

 • B

  thanked

 • C

  thanks

 • D

  is thanking

Câu 3 :

Choose the best answer.

People _______  English in most of Canada.

 • A

  have spoken

 • B

  have been speaking

 • C

  spoke

 • D

  speak

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

I _______   Arthur three weeks ago.

 • A

  was meeting

 • B

  have met

 • C

  met

 • D

  had been meeting

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dấu hiệu: Trạng từ “ago” => dùng thì quá khứ đơn.

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu: Trạng từ “ago” (cách đây) => dùng thì quá khứ đơn.

Cấu trúc thì quá khứ đơn: S + V-ed

động từ meet là động từ bất quy tắc => met

=> I met Arthur three weeks ago.

Tạm dịch: Tôi đã gặp Arthur cách đây 3 tuần.

Câu 2 :

Choose the best answer.

My friend _______   me for what I had done for him.

 • A

  has thanked

 • B

  thanked

 • C

  thanks

 • D

  is thanking

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Hành động “had done”(làm)  xảy ra trước hành động “thank”(cảm ơn)

Hành động xảy ra trước chia ở thì quá khứ hoàn thành. 

Hành động xảy ra sau chia ở thì quá khứ đơn.

Lời giải chi tiết :

Hành động “had done”(làm)  xảy ra trước hành động “thank”(cảm ơn)

Hành động xảy ra trước chia ở thì quá khứ hoàn thành. 

Hành động xảy ra sau chia ở thì quá khứ đơn.

Công thức: S + Ved/V2………., S + had + Ved/V3

=> My friend thanked me for what I had done for him.

Tạm dịch: Bạn tôi cảm ơn tôi vì những gì tôi đã làm cho bạn  ấy.

Câu 3 :

Choose the best answer.

People _______  English in most of Canada.

 • A

  have spoken

 • B

  have been speaking

 • C

  spoke

 • D

  speak

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Diễn tả 1 sự thật ở hiện tại.

Công thức: S + V(s/es)

=> People speak English in most of Canada.

Tạm dịch: Mọi người nói tiếng Anh ở hầu hết mọi nơi ở  Canada.

close