Trắc nghiệm Kĩ năng viết Unit 8 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write a paragraph about 200 words about your imaginary world in the future.

Here is a sample essay. Complete the sentence with the correct form of the words in the brackets.

 

People have been thinking of all kinds of futures, and I have no (except) 

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

People have been thinking of all kinds of futures, and I have no (except) 

.

Phương pháp giải :

have no + Noun (danh từ)

Lời giải chi tiết :

=> People have been thinking of all kinds of futures, and I have no exception.

exception (n): sự loại bỏ, loại ra, ngoại lệ

tạm dịch: Mọi người đều suy nghĩ về những điều xảy ra trong tương lai và tôi cũng không ngoại lệ

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write a paragraph about 200 words about your imaginary world in the future.

Here is sample essay. Complete the sentence with the correct form of the words in the brackets.

When it comes to the future, I often think that is a (convenience)

world.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

When it comes to the future, I often think that is a (convenience)

world.

Phương pháp giải :

sau mạo từ và trước danh từ sẽ là 1 tính từ

Lời giải chi tiết :

When it comes to the future, I often think that is a convenient world.

Tạm dịch: Khi nói đến tương lai, tôi thường nghĩ đó là 1 thế giới tiện ích.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write a paragraph about 200 words about your imaginary world in the future.

Here is sample essay. Complete the sentence with the correct form of the words in the brackets.

Many things will be (invent)

and (use)

 for convenience.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Many things will be (invent)

and (use)

 for convenience.

Phương pháp giải :

động từ ở dạng bị động

Lời giải chi tiết :

=> Many things will be invented and used for convenience.

Tạm dịch: Rất nhiều thứ được phát minh ra và được sự dụng 1 cách thuận tiện

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write a paragraph about 200 words about your imaginary world in the future.

Here is sample essay. Complete the sentence with the correct form of the words in the brackets.

The means of transportation (greatly / change)

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The means of transportation (greatly / change)

.

Phương pháp giải :

sử dụng câu bị động ở thì tương lai đơn

will be adv + Vp2

Lời giải chi tiết :

The means of transportation will be greatly changed.

Tạm dịch: Các phương tiện giao thông sẽ thay đổi rất nhiều

 

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with ONE suitable word.

For instance, people will drive the small vehicles which have wings with them (although / because / so / despite)

they could fly high.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

For instance, people will drive the small vehicles which have wings with them (although / because / so / despite)

they could fly high.

Phương pháp giải :

vế sau là kết quả của vế trước 

Lời giải chi tiết :

For instance, people will drive the small vehicles which have wings with them so they could fly high.

Tạm dịch: Ví dụ, mọi người sẽ sử sụng những thiết bị nhỏ có cánh để mà có thể bay lên cao.

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with ONE suitable word.

And what kind of energy will people use in the future? I think the most possible energy for using in the future is solar

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

And what kind of energy will people use in the future? I think the most possible energy for using in the future is solar

.

Phương pháp giải :

cần điền 1 danh từ để đi cùng với solar tạo thành nghĩa năng lượng mặt trời

Lời giải chi tiết :

And what kind of energy will people use in the future? I think the most possible energy for using in the future is solar energy.

Tạm dịch: Và con người sẽ sử dụng loại năng lượng nào? Tôi nghĩ có khả năng nhất là năng lượng mặt trời.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Because the energy we use now will be run ______ in the future such as gas, gasoline, and coal.

in

out of 

off

across

Đáp án của giáo viên lời giải hay

out of 

Phương pháp giải :

cụm từ run out of: hết

Lời giải chi tiết :

Because the energy we use now will be run out of in the future such as gas, gasoline, and coal.

Tạm dịch: Bởi vì năng lượng chúng ta đang sử dụng hiện tại sẽ cạn kiệt trong tương lai như là khí ga, xăng, và than.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with the correct form of the words in the brackets.

Besides, solar energy would not cause any (pollute) 

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Besides, solar energy would not cause any (pollute) 

.

Phương pháp giải :

pollute (v) => (n)

Lời giải chi tiết :

=> Besides, solar energy would not cause any pollution.

Tạm dịch: Bên cạnh đó năng lượng mặt trời còn không gây ô nhiễm môi trường

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Nowadays, people have been thinking how great the future will be, but it’s more important to think what we can do now. As the saying goes well, “Acts _____ louder than words.”

speak

say

tell

shout

Đáp án của giáo viên lời giải hay

speak

Phương pháp giải :

thành ngữ (idiom)

Lời giải chi tiết :

thành ngữ “Acts speak louder than words.”: nói dễ hơn làm.

=> Nowadays, people have been thinking how great the future will be, but it’s more important to think what we can do now. As the saying goes well, “Acts speak louder than words.” 

Tạm dịch: Ngày nay, con người có suy nghĩ rằng tương lai hẳn sẽ rất tốt đẹp, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta cỏ thể làm gì từ hôm nay. Vì có câu nói rằng “Nói dễ hơn làm -  hành động có ý nghĩa hơn lời nói”

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with the correct form of the words in the brackets.

Remember not (keep on)

 imagining.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Remember not (keep on)

 imagining.

Phương pháp giải :

Remember to V : nhớ làm việc gì

Remember + V-ing: nhớ đã làm việc gì (quá khứ)

Lời giải chi tiết :

Remember not to keep on imagining.

Tạm dịch: Hãy nhớ đừng chỉ giữ nó trong trí tưởng tượng. 

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with the correct form of the words in the brackets.

Otherwise, all your (imagine)

will turn out to be illusion and remains nothing.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Otherwise, all your (imagine)

will turn out to be illusion and remains nothing.

Phương pháp giải :

sau tính từ sở hữu là 1 danh từ

Lời giải chi tiết :

Otherwise, all your imagination will turn out to be illusion and remains nothing.

imagination (n) sự tưởng tượng

Tạm dịch: trái lại tất cả những sự tưởng tường của bạn sẽ trở thành huyễn hoặc và chẳng giữ lại được thứ gì trên trái đất nạy

People have been thinking of all kinds of futures, and I have no exception. When it comes to the future, I often think that is a convenient world. Many things will be invented and used for convenience. The means of transportation will be greatly changed. For instance, people will drive the small vehicles which have wings with them so they could fly high. Moreover, some kinds of the vehicles even have the jet engines so they could also fly fast like jet planes. And what kind of energy will people use in the future? I think the most possible energy for using in the future is solar energy. Because the energy we use now will be run out of in the future such as gas, gasoline, and coal. Besides, solar energy would not cause any pollution. That is why future people will use it as the best energy resource. Nowadays, people have been thinking how great the future will be, but it’s more important to think what we can do now. As the saying goes well, “Acts speak louder than words.” Remember not to keep on imagining. Otherwise, all your imagination will turn out to be illusion and remains nothing.

Mọi người thường nghĩ về tương lai và tôi cũng không ngoại lệ. Khi nói đến tương lai, tôi thường nghĩ đó là 1 thế giới tiện ích. Rất nhiều thứ được phát minh ra và được sự dụng 1 cách thuận tiện. Các phương tiện giao thông sẽ thay đổi rất nhiều. Ví dụ, mọi người sẽ sử sụng những thiết bị nhỏ có cánh để mà có thể bay lên cao. Hơn nữa, một vài những loại phương tiện có gắn động cơ phản lực để mà chúng có thể bay nhanh như là máy bay phản lực. Và con người sẽ sử dụng loại năng lượng nào? Tôi nghĩ có khả năng nhất là năng lượng mặt trời. Bởi vì năng lượng chúng ta đang sử dụng hiện tại sẽ cạn kiệt trong tương lai như là khí ga, xăng, và than. Bên cạnh đó năng lượng mặt trời còn không gây ô nhiễm môi trường. Ngày nay, con người có suy nghĩ rằng tương lai hẳn sẽ rất tốt đẹp, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta cỏ thể làm gì từ hôm nay. Vì có câu nói rằng “Nói dễ hơn làm -  hành động có ý nghĩa hơn lời nói”. Hãy nhớ đừng chỉ giữ nó trong trí tưởng tượng. trái lại tất cả những sự tưởng tượng của bạn sẽ trở thành huyễn hoặc và chẳng giữ lại được thứ gì trên trái đất này.

close