Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 2 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen to the conversation by pressing the audio and fill in the gap.

I’m really interested in (1)

other countries. I don’t know why, but I always think other cultures are more interesting (2)

culture. Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing and interesting things (3)

cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child. I’m English (4)

Americans had the same culture as me. When I went to America I understood Americans and Brits very different people. Understanding the culture (5)

is very important. It helps us all (6) 

. If everyone really tried (8)

other cultures, the world (9)

more peaceful place. The world is becoming smaller, so I  think (10)

happening.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide if each sentence is correct or incorrect.

1, The speaker is really interested in the culture of other countries.

Đúng
Sai

2, The speaker always thinks that other cultures are not as interesting as his own culture.

Đúng
Sai

3, When the speakerwent to America, he understood Americans and Brits are very similar people.

Đúng
Sai

4, The speaker believes that if everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a more peaceful place.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen to the conversation by pressing the audio and fill in the gap.

I’m really interested in (1)

other countries. I don’t know why, but I always think other cultures are more interesting (2)

culture. Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing and interesting things (3)

cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child. I’m English (4)

Americans had the same culture as me. When I went to America I understood Americans and Brits very different people. Understanding the culture (5)

is very important. It helps us all (6) 

. If everyone really tried (8)

other cultures, the world (9)

more peaceful place. The world is becoming smaller, so I  think (10)

happening.

Đáp án

I’m really interested in (1)

other countries. I don’t know why, but I always think other cultures are more interesting (2)

culture. Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing and interesting things (3)

cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child. I’m English (4)

Americans had the same culture as me. When I went to America I understood Americans and Brits very different people. Understanding the culture (5)

is very important. It helps us all (6) 

. If everyone really tried (8)

other cultures, the world (9)

more peaceful place. The world is becoming smaller, so I  think (10)

happening.

Phương pháp giải :

Cần nắm rõ từ vựng

Lời giải chi tiết :
I’m really interested in the culture of other countries. I don’t know why, but I always think other cultures are more interesting than my own culture. Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing and interesting things about cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child. I’m English so I thought  Americans had the same culture as me. When I went to America I understood Americans and Brits very different people. Understanding the culture of other people is very important. It helps us all to get along. If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be more peaceful place. The world is becoming smaller, so I think this is happening.
Tôi rất hứng thú về văn hóa của các nước khác. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi luôn nghĩ văn hóa của nước khác thú vị hơn văn hóa nước mình. Mọi lúc tôi đi du lịch tôi học được rất nhiều điều tuyệt vời, mới mẻ, ngạc nhiên và thú vị về văn hóa. Một trong những ngạc nhiên nhất mà tôi thấy là khi tôi đi sang Mỹ khi còn là 1 đứa trẻ. Tôi là người Anh vì vậy tôi nghĩ người Mỹ có văn hóa giống như người Anh. Khi tôi sang Mỹ, tôi hiểu rằng người Mỹ và người Anh rất khác nhau. Hiểu về văn hóa của người khác là rất quan trọng. Nó giúp chúng ta hiểu biết hơn. Nếu mọi người thực sự cố gắng học về văn hóa khác, thế giới sẽ là nơi bình yêu hơn. Thế giới sẽ trở nên nhỏ hơn, vì vậy tôi nghĩ điều đó đang xảy ra
Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide if each sentence is correct or incorrect.

1, The speaker is really interested in the culture of other countries.

Đúng
Sai

2, The speaker always thinks that other cultures are not as interesting as his own culture.

Đúng
Sai

3, When the speakerwent to America, he understood Americans and Brits are very similar people.

Đúng
Sai

4, The speaker believes that if everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a more peaceful place.

Đúng
Sai
Đáp án

1, The speaker is really interested in the culture of other countries.

Đúng
Sai

2, The speaker always thinks that other cultures are not as interesting as his own culture.

Đúng
Sai

3, When the speakerwent to America, he understood Americans and Brits are very similar people.

Đúng
Sai

4, The speaker believes that if everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a more peaceful place.

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Script

I’m really interested in culture of other countries. I don’t know why, but I always think other cultures are more interesting than my own culture. Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing and interesting things about of  cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child. I’m English so I thought  Americans had the same culture as me. When I went to America I understood Americans and Brits very different people. Understanding the culture of other people is very important. It helps us all to get along. If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be more peaceful place. The world is becoming smaller, so I think this is happening.

Tôi rất hứng thú về văn hóa của các nước khác. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi luôn nghĩ các nền văn hóa khác thú vị hơn văn hóa nước mình. Mỗi lần tôi đi du lịch, tôi đều học được rất nhiều điều tuyệt vời, mới mẻ, ngạc nhiên và thú vị về các nền văn hóa khác. Một trong những điều ngạc nhiên nhất tôi từng trải qua đó là khi tôi đi sang Mỹ khi còn là một đứa trẻ. Tôi là người Anh, vì vậy tôi nghĩ người Mỹ có văn hóa giống như người Anh. Khi tôi sang Mỹ, tôi đã hiểu rằng người Mỹ và người Anh rất khác nhau. Hiểu về văn hóa của người khác là một điều rất quan trọng. Nó giúp chúng ta hợp nhau, hiểu nhau hơn. Nếu mọi người thực sự cố gắng tìm hiểu về các nền văn hóa khác, thế giới sẽ trở thành một nơi bình yêu hơn. Thế giới đang ngày cảng trở nên nhỏ bé hơn, vì vậy tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra.

1, The speaker is really interested in the culture of other countries.(Người nói thực sự rất hứng thú với văn hóa của các nước khác.)

Thông tin: “I’m really interested in the culture of other countries.”

Tạm dịch: “Tôi thực sự rất hứng thú với văn hóa của các nước khác.”

=> Đúng

2, The speaker always thinks that other cultures are not as interesting as his own culture.(Người nói luôn nghĩ rằng các nền văn hóa khác thì không thú vị bằng văn hóa của nước mình.)

Thông tin:“ … but I always think other cultures are more interesting than my own culture”

Tạm dịch:“ … nhưng tôi luôn nghĩ các nền văn hóa khác thì thú vị hơn văn hóa của nước mình.”

=> Sai

3, When the speakerwent to America, he understood Americans and Brits are very similar people.(Khi người nói sang Mỹ, anh ấy đã hiểu rằng người Mỹ và người Anh rất giống nhau.)

Thông tin:“When I went to America I understood Americans and Brits are very different people.”

Tạm dịch:“Khi tôi sang Mỹ, tôi hiểu rằng người Mỹ và người Anh rất khác nhau.”

=>Sai

4, The speaker believes that if everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a more peaceful place. (Người nói tin rằng, nếu mọi người thực sự cố gắng tìm hiểu về các nền văn hóa khác, thế giới sẽ trở thành một nơi bình yêu hơn.)

Thông tin:“If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a more peaceful place.”

Tạm dịch:“Nếu mọi người thực sự cố gắng tìm hiểu về các nền văn hóa khác, thế giới sẽ trở thành một nơi bình yêu hơn.”

=> Đúng

close