Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm của từ 2 âm tiết Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

Câu 1.1
 • A.

  social

 • B.

  meter

 • C.

  notice

 • D.

  begin

Câu 1.2
 • A.

  whistle

 • B.

  table

 • C.

  someone

 • D.

  receive

Câu 1.3
 • A.

  discuss

 • B.

  waving

 • C.

  airport

 • D.

  often

Câu 1.4
 • A.

  sentence

 • B.

  pointing

 • C.

  verbal

 • D.

  attract

Câu 1.5
 • A.

  problem

 • B.

  minute

 • C.

  suppose

 • D.

  dinner

Câu 1.6
 • A.

  birthday

 • B.

  cowboy

 • C.

  enjoy

 • D.

  pleasure

Câu 1.7
 • A.

  disease

 • B.

  humour

 • C.

  cancer

 • D.

  treatment

Câu 1.8
 • A.

  persuade

 • B.

  reduce

 • C.

  offer

 • D.

  apply

Câu 1.9
 • A.

  farmer

 • B.

  farewell

 • C.

  factory

 • D.

  fairy

Câu 1.10
 • A.

  cattle

 • B.

  country

 • C.

  canal

 • D.

  cover

Câu 1.11
 • A.

  money

 • B.

  machine

 • C.

  many

 • D.

  mother

Câu 1.12
 • A.

  borrow

 • B.

  agree

 • C.

  await

 • D.

  prepare

Câu 1.13
 • A.

  paper

 • B.

  tonight

 • C.

  lecture

 • D.

  story

Câu 1.14
 • A.

  money

 • B.

  army

 • C.

  afraid

 • D.

  people

Câu 1.15
 • A.

  enjoy

 • B.

  record

 • C.

  provide

 • D.

  decide

Câu 1.16
 • A.

  present

 • B.

  pastime

 • C.

  finish

 • D.

  summer

Câu 1.17
 • A.

  reply

 • B.

  appeal

 • C.

  offer

 • D.

  support

Câu 1.18
 • A.

  project

 • B.

  comfort

             

 • C.

  apply

 • D.

  action

Câu 1.19
 • A.

  direct

 • B.

  idea

 • C.

  suppose

 • D.

  figure

Câu 1.20
 • A.

  revise

 • B.

  writer

 • C.

  contain

 • D.

  desire

Câu 2 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  social

 • B

  meter

 • C

  notice

 • D

  begin

Câu 3 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.
 • A

  whistle

 • B

  table

 • C

  someone

 • D

  receive

Câu 4 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.
 • A

  discuss

 • B

  waving

 • C

  airport

 • D

  often

Câu 5 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others
 • A

  sentence

 • B

  pointing

 • C

  verbal

 • D

  attract

Câu 6 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others
 • A

  problem

 • B

  minute

 • C

  suppose

 • D

  dinner

Câu 7 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others
 • A

  birthday

 • B

  cowboy

 • C

  enjoy

 • D

  pleasure

Câu 8 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  disease

 • B

  humour

 • C

  cancer

 • D

  treatment

Câu 9 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others. 
 • A

  persuade

 • B

  reduce

 • C

  offer

 • D

  apply

Câu 10 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  farmer

 • B

  farewell

 • C

  factory

 • D

  fairy

Câu 11 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  cattle

 • B

  country

 • C

  canal

 • D

  cover

Câu 12 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  money

 • B

  machine

 • C

  many

 • D

  mother

Câu 13 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  borrow

 • B

  agree

 • C

  await

 • D

  prepare

Câu 14 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  paper

 • B

  tonight

 • C

  lecture

 • D

  story

Câu 15 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  money

 • B

  army

 • C

  afraid

 • D

  people

Câu 16 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  enjoy

 • B
  record
 • C

  provide

 • D

  decide

Câu 17 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  present

 • B

  pastime

 • C

  finish

 • D

  summer

Câu 18 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  reply

 • B

  appeal

 • C

  offer

 • D

  support

Câu 19 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  project

 • B

  comfort

 • C

  apply

 • D

  action

Câu 20 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  direct

 • B

  idea

 • C

  suppose

 • D

  figure

Câu 21 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A
  revise 
 • B
  writer 
 • C
  contain 
 • D
  desire 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

Câu 1.1
 • A.

  social

 • B.

  meter

 • C.

  notice

 • D.

  begin

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

social /ˈsəʊ.ʃəl/                                                

meter /ˈmiː.tər/  

notice /ˈnəʊ.tɪs/                                           

begin /bɪˈɡɪn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.2
 • A.

  whistle

 • B.

  table

 • C.

  someone

 • D.

  receive

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

whistle /'wɪs.əl/                                                 

table /'teɪ.bəl/    

someone /'sʌmwʌn/                                       

receive /rɪˈsiːv/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.3
 • A.

  discuss

 • B.

  waving

 • C.

  airport

 • D.

  often

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

discuss /dɪˈskʌs/                                              

waving /'weɪvɪŋ/                   

airport  /ˈeə.pɔːt/                                              

often /ˈɒf.ən/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm thứ nhất.

Câu 1.4
 • A.

  sentence

 • B.

  pointing

 • C.

  verbal

 • D.

  attract

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

sentence /'sentəns/ 

pointing /'pɔɪntɪŋ/                   

verbal /'vɜː.bəl/   

attract /əˈtrækt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.5
 • A.

  problem

 • B.

  minute

 • C.

  suppose

 • D.

  dinner

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

problem /ˈprɒb.ləm/                                         

minute /ˈmɪn.ɪt/

suppose /səˈpəʊz/

dinner /ˈdɪn.ər/
Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.6
 • A.

  birthday

 • B.

  cowboy

 • C.

  enjoy

 • D.

  pleasure

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

birthday /'bɜːθ.deɪ/                                          

cowboy /'kaʊ.bɔɪ/        

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/                                                 

pleasure /ˈpleʒ.ər/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.7
 • A.

  disease

 • B.

  humour

 • C.

  cancer

 • D.

  treatment

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

disease /dɪˈziːz/                                              

humour /'hjuː.mər/        

cancer /ˈkæn.sər/    

treatment /'triːt.mənt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.8
 • A.

  persuade

 • B.

  reduce

 • C.

  offer

 • D.

  apply

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

persuade /pəˈsweɪd/   

reduce /rɪˈdʒuːs/           

offer /ˈɒf.ər/                                                    

apply /əˈplaɪ/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

Câu 1.9
 • A.

  farmer

 • B.

  farewell

 • C.

  factory

 • D.

  fairy

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

farmer /ˈfɑː.mər/                                               

farewell /feəˈwel/      

factory /'fæktəri/                                            

fairy /ˈfeə.ri/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.10
 • A.

  cattle

 • B.

  country

 • C.

  canal

 • D.

  cover

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

cattle /ˈkæt.əl/                                                    

country /ˈkʌn.tri/          

canal /kəˈnæl/                                                 

cover /ˈkʌv.ər/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.11
 • A.

  money

 • B.

  machine

 • C.

  many

 • D.

  mother

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

money /ˈmʌn.i/                                                

machine /məˈʃiːn/        

many /ˈmen.i/      

mother /ˈmʌð.ər/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 1.12
 • A.

  borrow

 • B.

  agree

 • C.

  await

 • D.

  prepare

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

borrow /ˈbɒr.əʊ/                                               

agree /əˈɡriː/   

await /əˈweɪt/                                                  

prepare /prɪˈpeər/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm thứ 2.

Câu 1.13
 • A.

  paper

 • B.

  tonight

 • C.

  lecture

 • D.

  story

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

paper /ˈpeɪ.pər/                                                  

tonight /təˈnaɪt/           

lecture /ˈlek.tʃər/   

story /'stɔː.ri/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.14
 • A.

  money

 • B.

  army

 • C.

  afraid

 • D.

  people

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

money /'mʌni/                                                

army /ˈɑː.mi/   

afraid /əˈfreɪd/                                                

people /ˈpiː.pəl/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.15
 • A.

  enjoy

 • B.

  record

 • C.

  provide

 • D.

  decide

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/                                                

record /'rɪˈkɔːd/           

provide /prəˈvaɪd/                                          

decide /dɪˈsaɪd/

Câu B trọng âm rơi vào âm thứ 1, còn lại rơi vào âm 2.

Câu 1.16
 • A.

  present

 • B.

  pastime

 • C.

  finish

 • D.

  summer

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

present /prɪˈzent/                                             

pastime /ˈpɑːs.taɪm/                             

finish /'finiʃ/

summer /ˈsʌm.ər/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.17
 • A.

  reply

 • B.

  appeal

 • C.

  offer

 • D.

  support

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

reply /rɪˈplaɪ/                                                   

appeal /əˈpiːl/  

offer /ˈɒf.ər/  

support /səˈpɔːt/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.18
 • A.

  project

 • B.

  comfort

             

 • C.

  apply

 • D.

  action

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

project /ˈprɒdʒ.ekt/

comfort /ˈkʌm.fət/

apply /əˈplaɪ/                     

action /ˈæk.ʃən/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.19
 • A.

  direct

 • B.

  idea

 • C.

  suppose

 • D.

  figure

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

direct /daɪˈrekt/                                              

idea /aɪˈdɪə/     

suppose /səˈpəʊz/                                          

figure /ˈfɪɡ.ər/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Câu 1.20
 • A.

  revise

 • B.

  writer

 • C.

  contain

 • D.

  desire

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

revise /rɪˈvaɪz/                                                 

writer /ˈraɪ.tər/     

contain /kənˈteɪn/                                            

desire /dɪˈzaɪər/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Câu 2 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  social

 • B

  meter

 • C

  notice

 • D

  begin

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

social /ˈsəʊ.ʃəl/

meter /ˈmiː.tər/ 

notice /ˈnəʊ.tɪs/

begin /bɪˈɡɪn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 3 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.
 • A

  whistle

 • B

  table

 • C

  someone

 • D

  receive

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

whistle /'wɪs.əl/

table /'teɪ.bəl/

someone /'sʌmwʌn/

receive /rɪˈsiːv/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 4 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.
 • A

  discuss

 • B

  waving

 • C

  airport

 • D

  often

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

discuss /dɪˈskʌs/

waving /'weɪvɪŋ/

airport  /ˈeə.pɔːt/  

often /ˈɒf.ən/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm thứ nhất.

Câu 5 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others
 • A

  sentence

 • B

  pointing

 • C

  verbal

 • D

  attract

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

sentence /'sentəns/

pointing /'pɔɪntɪŋ/

verbal /'vɜː.bəl/ 

attract /əˈtrækt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 6 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others
 • A

  problem

 • B

  minute

 • C

  suppose

 • D

  dinner

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

problem /ˈprɒb.ləm/

minute /ˈmɪn.ɪt/

suppose /səˈpəʊz/

dinner /ˈdɪn.ər/
Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 7 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others
 • A

  birthday

 • B

  cowboy

 • C

  enjoy

 • D

  pleasure

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

birthday /'bɜːθ.deɪ/

cowboy /'kaʊ.bɔɪ/

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/   

pleasure /ˈpleʒ.ər/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 8 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  disease

 • B

  humour

 • C

  cancer

 • D

  treatment

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

disease /dɪˈziːz/

humour /'hjuː.mər/

cancer /ˈkæn.sər/

treatment /'triːt.mənt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 9 : Choose the word whose stress pattern is different from that of the others. 
 • A

  persuade

 • B

  reduce

 • C

  offer

 • D

  apply

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

persuade /pəˈsweɪd/

reduce /rɪˈdʒuːs/

offer /ˈɒf.ər/

apply /əˈplaɪ/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

Câu 10 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  farmer

 • B

  farewell

 • C

  factory

 • D

  fairy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

farmer /ˈfɑː.mər/   

farewell /feəˈwel/

factory /'fæktəri/

fairy /ˈfeə.ri/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 11 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  cattle

 • B

  country

 • C

  canal

 • D

  cover

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

cattle /ˈkæt.əl/

country /ˈkʌn.tri/

canal /kəˈnæl/ 

cover /ˈkʌv.ər/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 12 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  money

 • B

  machine

 • C

  many

 • D

  mother

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

money /ˈmʌn.i/

machine /məˈʃiːn/

many /ˈmen.i/

mother /ˈmʌð.ər/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 13 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  borrow

 • B

  agree

 • C

  await

 • D

  prepare

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

borrow /ˈbɒr.əʊ/

agree /əˈɡriː/ 

await /əˈweɪt/

prepare /prɪˈpeər/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm thứ 2.

Câu 14 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  paper

 • B

  tonight

 • C

  lecture

 • D

  story

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

paper /ˈpeɪ.pər/

tonight /təˈnaɪt/

lecture /ˈlek.tʃər/

story /'stɔː.ri/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 15 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  money

 • B

  army

 • C

  afraid

 • D

  people

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

money /'mʌni/       

army /ˈɑː.mi/

afraid /əˈfreɪd/

people /ˈpiː.pəl/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 16 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  enjoy

 • B
  record
 • C

  provide

 • D

  decide

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

record /'rɪˈkɔːd/

provide /prəˈvaɪd/

decide /dɪˈsaɪd/

Câu B trọng âm rơi vào âm thứ 1, còn lại rơi vào âm 2.

Câu 17 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  present

 • B

  pastime

 • C

  finish

 • D

  summer

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

present /prɪˈzent/    

pastime /ˈpɑːs.taɪm/        

finish /'finiʃ/

summer /ˈsʌm.ər/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 18 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  reply

 • B

  appeal

 • C

  offer

 • D

  support

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

reply /rɪˈplaɪ/

appeal /əˈpiːl/

offer /ˈɒf.ər/

support /səˈpɔːt/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 19 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  project

 • B

  comfort

 • C

  apply

 • D

  action

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

project /ˈprɒdʒ.ekt/

comfort /ˈkʌm.fət/

apply /əˈplaɪ/

action /ˈæk.ʃən/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 20 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A

  direct

 • B

  idea

 • C

  suppose

 • D

  figure

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

direct /daɪˈrekt/

idea /aɪˈdɪə/

suppose /səˈpəʊz/

figure /ˈfɪɡ.ər/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Câu 21 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

 • A
  revise 
 • B
  writer 
 • C
  contain 
 • D
  desire 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

revise /rɪˈvaɪz/        

writer /ˈraɪ.tər/

contain /kənˈteɪn/ 

desire /dɪˈzaɪər/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

close