Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 8 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

In the future, genetic engineering will allow us to create the perfect human. It will be hard to get used to. Parents will order a baby who will grow up to become a genius or to have a Miss World appearance. Also, genetic engineering will allow us to mix plants and animals. As computers have advanced, they have helped us remember, calculate, organize, and clarify. So it will become easier to deal with things, and much quicker.

At a point in a future time, some may claim that computers become about as smart as Newton or Einstein. More advanced computers will be able to be creative, respond to feelings in a feeling way, develop intuition, recognize patterns, and suggest innovative alternatives. There is a hope if we choose to take action. We can select Internet information wisely, choose healthy computer games, limit our exposure to television commercials, and select television programs carefully. People will be aware of the importance of keeping active, getting outside to do more physical activities. We will also plan to make a major sacrifice the next time we buy a car, take the bus. Everybody will be more concerned about making environmentally friendly choices, eating healthy, and helping build a healthier society by shopping at better stores that sell better food.

Most people will be aware that a happy, loving family is a joy to be part of, and that it is a necessary foundation for building a strong society. But it is extremely important for our future that we maintain a healthy perspective. We need to value and appreciate the importance of what can be achieved by loving and committed parents. People need a strong foundation, so it is vital for our society that we encourage parents to work at creating love, joy, and happiness for their children in a decent, stable, and productive atmosphere.

Câu 1.1

How many aspects of life in the future are referred in the text?

 • A

  One          

 • B

  Two           

 • C

  Three                   

 • D

  Four

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: In the future, genetic engineering will allow us to create the perfect human. … As computers have advanced, they have helped us remember, calculate, organize, and clarify. … Most people will be aware that a happy, loving family is a joy to be part of, and that it is a necessary foundation for building a strong society.

Lời giải chi tiết :

Có bao nhiêu khía cạnh của cuộc trống trong tương lai được nhắc đến trong đoạn văn?

A. Một

B. Hai

C. Ba                          

D. Bốn

3 khía cạnh được đề cập đến trong bài là genetic engineering ở đoạn 1, computers ở đoạn 2, và family ở đoạn 3.

Thông tin: In the future, genetic engineering will allow us to create the perfect human. … As computers have advanced, they have helped us remember, calculate, organize, and clarify. … Most people will be aware that a happy, loving family is a joy to be part of, and that it is a necessary foundation for building a strong society.

Tạm dịch: Trong tương lai, kỹ thuật di truyền sẽ cho phép chúng ta tạo ra những con người hoàn hảo…. Khi máy tính đã trở nên tiên tiến, chúng đã giúp chúng ta ghi nhớ, tính toán, tổ chức, và làm rõ. … Hầu hết mọi người sẽ nhận thức rằng một gia đình yêu thương hạnh phúc là niềm vui khi là một phần trong đó, và rằng đó là một nền tảng cần thiết để xây dựng một xã hội mạnh.

        

Câu 1.2

Which aspect is not referred in the text?

 • A

  Education                          

 • B

  Genetic Engineering                       

 • C

  Computers             

 • D

  Family

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: In the future, genetic engineering will allow us to create the perfect human. … As computers have advanced, they have helped us remember, calculate, organize, and clarify. … Most people will be aware that a happy, loving family is a joy to be part of, and that it is a necessary foundation for building a strong society.

Lời giải chi tiết :

Khía cạnh nào không được nhắc đến trong đoạn văn?

A. Giáo dục

B. Kỹ thuật di truyền

C. Máy tính                

D. Gia đình

Thông tin: In the future, genetic engineering will allow us to create the perfect human. … As computers have advanced, they have helped us remember, calculate, organize, and clarify. … Most people will be aware that a happy, loving family is a joy to be part of, and that it is a necessary foundation for building a strong society.

Tạm dịch: Trong tương lai, kỹ thuật di truyền sẽ cho phép chúng ta tạo ra những con người hoàn hảo…. Khi máy tính đã trở nên tiên tiến, chúng đã giúp chúng ta ghi nhớ, tính toán, tổ chức, và làm rõ. … Hầu hết mọi người sẽ nhận thức rằng một gia đình yêu thương hạnh phúc là niềm vui khi là một phần trong đó, và rằng đó là một nền tảng cần thiết để xây dựng một xã hội mạnh.

=> 3 khía cạnh được nhắc đến là: kỹ thuật di truyền, máy tính và gia đình => khía cạnh giáo dục không được nhắc đến

=> Education           

Câu 1.3

The phrase to have a Miss World appearance means _______.

 • A

  to become a Miss World   

 • B

  to enter a beauty contest               

 • C

  to be intelligent   

 • D

  to be beautiful

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: Parents will order a baby who will grow up to become a genius or to have a Miss World appearance…"

Lời giải chi tiết :

Cụm từ có vẻ ngoài như một Hoa hậu Thế giới có nghĩa là _____.

A. trở thành Hoa hậu Thế giới.

B. tham gia cuộc thi sắc đẹp.

C. thông minh.

D. xinh đẹp

Thông tin: Parents will order a baby who will grow up to become a genius or to have a Miss World appearance…"

Tạm dịch: Cha mẹ sẽ đặt một em bé mà khi lớn lên sẽ trở thành một thiên tài hoặc có một ngoại hình như Hoa Hậu thế giới.

=> The phrase to have a Miss World appearance means to be beautiful

Câu 1.4

According to the text, in the future, _______.

 • A

  it will be difficult for us to select Internet information

 • B

  people will prefer taking a bus to buying a car

 • C

  food will not be sold at shops

 • D

  TV viewers will not be able to escape from seeing a lot of advertising.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: "We will also plan to make a major sacrifice the next time we buy a car, take the bus"

Lời giải chi tiết :

Theo đoạn văn, trong tương lai _____.

A. sẽ khó chọn lọc thông tin trên Internet.

B. con người sẽ thích đi xe buýt hơn là mua ô tô.

C. thức ăn sẽ không được bán tại cửa hàng.

D. người xem truyền hình không thể thoát khỏi việc xem nhiều quảng cáo.

Thông tin: "We will also plan to make a major sacrifice the next time we buy a car, take the bus"

Tạm dịch: Chúng ta cũng sẽ có kế hoạch để thực hiện một sự hy sinh lớn trong lần tới khi chúng ta mua một chiếc xe hơi, chúng ta vẫn sẽ đi xe buýt.

=> According to the text, in the future, people will prefer taking a bus to buying a car

Câu 1.5

The last paragraph is about _______.

 • A

  family and parents' responsibility in the future

 • B

  children's education

 • C

  children's health

 • D

  how to build a strong society

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: " People need a strong foundation, so it is vital for our society that we encourage parents to work at creating love, joy, and happiness for their children in a decent, stable, and productive atmosphere"

Lời giải chi tiết :

Đoạn cuối là về _____.

A. gia đình và trách nhiệm của cha mẹ.

B. giáo dục của trẻ em.

C. sức khỏe của trẻ em.

D. làm thế nào để xât dựng xã hội vững mạnh.

Thông tin: " People need a strong foundation, so it is vital for our society that we encourage parents to work at creating love, joy, and happiness for their children in a decent, stable, and productive atmosphere"

Tạm dịch: Mọi người cần một nền tảng vững chắc, vì vậy thật quan trọng đối với xã hội của chúng ta khi chúng ta khuyến khích các bậc cha mẹ tạo ra tình yêu, niềm vui, và hạnh phúc cho con cái của họ trong một bầu không khí tốt, ổn định và hiệu quả.

=> The last paragraph is about children's education

           Trong tương lai, kỹ thuật di truyền sẽ cho phép chúng ta tạo ra những con người hoàn hảo. Sẽ khá khó khăn để có thể làm quen với điều nay. Cha mẹ sẽ đặt một em bé mà khi lớn lên sẽ trở thành một thiên tài hoặc có một ngoại hình như Hoa Hậu thế giới. Cũng có thể, kỹ thuật di truyền sẽ cho phép chúng ta kết hợp cây trồng và vật nuôi.

           Khi máy tính đã trở nên tiên tiến, chúng đã giúp chúng ta ghi nhớ, tính toán, tổ chức, và làm rõ. Do đó, xử lý mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, và nhanh hơn rất nhiều. Tại một thời điểm trong tương lai, một số người có thể cho rằng các máy tính trở nên thông minh như Newton hoặc Einstein. Máy tính tiên tiến hơn sẽ có thể sáng tạo, đáp ứng với cảm xúc bằng cách cảm giác, phát triển trực giác, nhận ra các mô hình, và đề nghị lựa chọn những thay thế mang tính sáng tạo. Sẽ có hy vọng nếu chúng ta lựa chọn hành động. Chúng ta có thể lựa chọn thông tin Internet một cách khôn ngoan, lựa chọn trò chơi lành mạnh trên máy tính, hạn chế tiếp xúc với quảng cáo trên truyền hình, và chọn chương trình truyền hình một cách cẩn thận. Mọi người sẽ nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ sự năng động, ra bên ngoài để làm các hoạt động thể chất hơn. Chúng ta cũng sẽ có kế hoạch để thực hiện một sự hy sinh lớn trong lần tới khi chúng ta mua một chiếc xe hơi, chúng ta vẫn sẽ đi xe buýt. Tất cả mọi người sẽ quan tâm hơn đến việc lựa chọn thân thiện với môi trường, ăn uống lành mạnh, và giúp xây dựng một xã hội lành mạnh bằng cách mua sắm tại các cửa hàng tốt hơn nơi mà bán những thực phẩm tốt hơn.

          Hầu hết mọi người sẽ nhận thức rằng một gia đình yêu thương hạnh phúc là niềm vui khi là một phần trong đó, và rằng đó là một nền tảng cần thiết để xây dựng một xã hội mạnh. Nhưng chúng ta duy trì quan điểm lành mạnh là vô cùng quan trọng đối với tương lai của chúng ta. Chúng ta cần phải coi trọng và đánh giá cao tầm quan trọng của những gì có thể đạt được bằng cách yêu thương cha mẹ. Mọi người cần một nền tảng vững chắc, vì vậy thật quan trọng đối với xã hội của chúng ta khi chúng ta khuyến khích các bậc cha mẹ tạo ra tình yêu, niềm vui, và hạnh phúc cho con cái của họ trong một bầu không khí tốt, ổn định và hiệu quả.

close