Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 11 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Reading, as you know, is a continuous and never ending process. If you do very little reading, or if you read only material that offers no challenge to your comprehension, your reading will be of very little use. Once we reach a certain age, or once our formal schooling is completed, many of us become so restricted in our choice of reading that we rarely read any new type of reading experience. We tend to read only books in our professional or business field, or only inspirational books, or only our favorite newspapers every morning, or only one magazine for which we have developed a preference. And the trouble starts here. You should neither read only for entertainment nor only for information, but you should also read for intellectual growth, for mental stimulation, for enriching your background of knowledge, for wisdom, and for broader outlook and mature understanding. What kind of books should you read to continue your intellectual growth, to gain a background for opinion and for judgment? The answer issimple one: Read books in fields you have little or no acquaintance with, books that will open for you new horizons of learning, books that will help you explore new areas of knowledge and experience, books that will make the world and people more understandable to you. Sadly, more and more people today are giving up the printed word in favor of being entertained and informed by watching TV, a popular entertainment, device present at almost homes. More and more children are being subjected to TV programming, perhaps as a babysitter. More than two hours of TV time per day are now a part of children development, generating physiological and mental problems that are of growing concern among experts.

Câu 1.1

Reading ________.

 • A.

  completely stops when we finish our schooling

 • B.

  is an endless process

 • C.

  is of little use

 • D.

  should be done a little

Câu 1.2

According to the text, ________.

 • A.

  new type of reading experience often interests most of us .

 • B.

  we should only read for entertainment

 • C.

  reading for intellectual growth is necessary

 • D.

  we should not read for mental stimulation

Câu 1.3

What kind of books is recommended?

 • A.

  Books in fields you have little or no acquaintance with.

 • B.

  Books that will help you explore new areas of knowledge and experience.

 • C.

  Books that will open for you new horizons of learning.

 • D.

  All are correct.

Câu 1.4

We can learn from the text that today ________.

 • A.

  people spend more time watching TV than reading books

 • B.

  more and more people enjoy reading

 • C.

  most babysitters prefer watching TV

 • D.

  most children spend less than 2 hours a day watching TV

Câu 1.5

The writer ________.

 • A.

  does not approve of reading process

 • B.

  prefers watching TV to reading

 • C.

  advises us to read as little as possible

 • D.

  appreciates reading

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Reading, as you know, is a continuous and never ending process. If you do very little reading, or if you read only material that offers no challenge to your comprehension, your reading will be of very little use. Once we reach a certain age, or once our formal schooling is completed, many of us become so restricted in our choice of reading that we rarely read any new type of reading experience. We tend to read only books in our professional or business field, or only inspirational books, or only our favorite newspapers every morning, or only one magazine for which we have developed a preference. And the trouble starts here. You should neither read only for entertainment nor only for information, but you should also read for intellectual growth, for mental stimulation, for enriching your background of knowledge, for wisdom, and for broader outlook and mature understanding. What kind of books should you read to continue your intellectual growth, to gain a background for opinion and for judgment? The answer issimple one: Read books in fields you have little or no acquaintance with, books that will open for you new horizons of learning, books that will help you explore new areas of knowledge and experience, books that will make the world and people more understandable to you. Sadly, more and more people today are giving up the printed word in favor of being entertained and informed by watching TV, a popular entertainment, device present at almost homes. More and more children are being subjected to TV programming, perhaps as a babysitter. More than two hours of TV time per day are now a part of children development, generating physiological and mental problems that are of growing concern among experts.

Câu 1.1

Reading ________.

 • A.

  completely stops when we finish our schooling

 • B.

  is an endless process

 • C.

  is of little use

 • D.

  should be done a little

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Reading, as you know, is a continuous and never ending process.

Lời giải chi tiết :

Việc đọc _________.

A. hoàn toàn dừng khi chúng ta kết thúc việc học trường

B. là 1 quá trình không bao giờ kết thúc

C. ít được sử dụng

D. chỉ nên dành ít thời gian 

Thông tin: Reading, as you know, is a continuous and never ending process.

Tạm dịch: Việc đọc, như bạn đã biết, là một quá trình liên tục và không bao giờ kết thúc.

Câu 1.2

According to the text, ________.

 • A.

  new type of reading experience often interests most of us .

 • B.

  we should only read for entertainment

 • C.

  reading for intellectual growth is necessary

 • D.

  we should not read for mental stimulation

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin: You should neither read only for entertainment nor only for information but you should also read for intellectual growth, for mental stimulation, for enriching your background of knowledge, for wisdom, and for broader outlook and mature understanding.

Lời giải chi tiết :

Theo như đoạn văn, _________.

A. loại trải nghiệm đọc mới thường gây thích thú với hầu hết mọi người.

B. chúng ta chỉ nên đọc để giải trí.

C. đọc để phát triển trí tuệ là rất cần thiết

D. chúng ta không nên đọc để khích lệ tinh thần.

Thông tin: You should neither read only for entertainment nor only for information but you should also read for intellectual growth, for mental stimulation, for enriching your background of knowledge, for wisdom, and for broader outlook and mature understanding.

Tạm dịch: Bạn không chỉ nên đọc để giải trí hay tìm kiếm thông tin, mà bạn còn nên đọc cho sự phát triển trí tuệ, khích lệ tinh thần, làm giàu nền tảng kiến thức của bản thân, cho sự tinh thông, và cho sự nhìn nhận đa chiều hơn cũng như hiểu biết chín chắn. 

 

Câu 1.3

What kind of books is recommended?

 • A.

  Books in fields you have little or no acquaintance with.

 • B.

  Books that will help you explore new areas of knowledge and experience.

 • C.

  Books that will open for you new horizons of learning.

 • D.

  All are correct.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thông tin: Read books in fields you have little or no acquaintance with, books that will open for you new horizons of learning, books that will help you explore new areas of knowledge and experience, books that will make the world and people more understandable to you.

Lời giải chi tiết :

Loại sách nào được giới thiệu?

A. Sách mà trong lĩnh vực bạn ít biết hoặc chưa biết.

B. Sách mà giúp bạn khám phá kiến thức và trải nghiệm mới.

C. Sách mà mở ra cho bạn chân trời tri thức mới.

D. Tất cả đều đúng.

Thông tin: Read books in fields you have little or no acquaintance with, books that will open for you new horizons of learning, books that will help you explore new areas of knowledge and experience, books that will make the world and people more understandable to you.

Tạm dịch: Hãy đọc những cuốn sách về lĩnh vực bạn ít biết hoặc chưa biết, những cuốn sách mà mở ra cho bạn chân trời tri thức mới, những cuốn sách giúp bạn khám phá những kiến thức và kinh nghiệm mới, những cuốn sách giúp bạn hiểu hơn về thế giới và mọi người xung quanh. 

=> All are correct.

Câu 1.4

We can learn from the text that today ________.

 • A.

  people spend more time watching TV than reading books

 • B.

  more and more people enjoy reading

 • C.

  most babysitters prefer watching TV

 • D.

  most children spend less than 2 hours a day watching TV

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Sadly, more and more people today are giving up the printed word in favor of being entertained and informed by watching TV, a popular entertainment , device present at almost homes.

Lời giải chi tiết :

Chúng ta có thể học được từ đoạn văn rằng ngày nay_______.

A. mọi người dành nhiều thời gian xem TV hơn đọc sách

B. nhiều và nhiều người thích đọc sách hơn

C. nhiều người giữ trẻ thích xem TV hơn.

D. hầu hết trẻ em dành ít hơn 2 giờ mỗi ngày xem TV

Thông tin: Sadly, more and more people today are giving up the printed word in favor of being entertained and informed by watching TV, a popular entertainment, device present at almost homes.

Tạm dịch: Đáng buồn thay, ngày nay ngày càng có nhiều người từ bỏ việc đọc sách mà thay vào đó là giải trí và tìm kiếm thông tin bằng cách xem TV- một phương tiện giải trí phổ biến- một thiết bị có mặt ở hầu hết các ngôi nhà.

Câu 1.5

The writer ________.

 • A.

  does not approve of reading process

 • B.

  prefers watching TV to reading

 • C.

  advises us to read as little as possible

 • D.

  appreciates reading

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Nhà văn ________.

A. không tán thành cách thức đọc

B. thích xem TV hơn đọc sách

C. khuyên chúng ta đọc ít nhất có thể

D. đánh giá cao việc đọc

=> The writer appreciates reading

Đọc, như bạn đã biết, là một quá trình liên tục và không bao giờ kết thúc. Nếu bạn đọc rất ít, hoặc nếu bạn chỉ đọc tài liệu mà không có thách thức đối với nhận thức, độ hiểu của bạn, thì việc đọc của bạn sẽ ít được sử dụng. Một khi chúng ta đạt đến một độ tuổi nhất định, hoặc khi hoàn thành chương trình đào tạo ở trường, nhiều người trong chúng ta trở nên quá hạn chế trong sự lựa chọn mà chúng ta hiếm khi đọc bất kỳ loại đọc hiểu mới nào. Chúng ta có xu hướng chỉ đọc sách trong lĩnh vực chuyên môn hoặc kinh doanh, hoặc chỉ những cuốn sách đầy cảm hứng, hoặc chỉ những cuốn sách ưa thích mỗi sáng, hoặc chỉ một tạp chí mà chúng ta thích hơn. Và rắc rối bắt đầu ở đây. Bạn không chỉ đọc để giải trí và cũng không chỉ cho thông tin nhưng bạn cũng nên đọc cho sự phát triển trí tuệ, cho tinh thần, để làm giàu nền tảng kiến ​​thức của bạn, cho sự khôn ngoan, và cho triển vọng rộng lớn hơn và sự hiểu biết trưởng thành. Bạn nên đọc những loại sách nào để tiếp tục sự phát triển trí tuệ của bạn, để có được một nền tảng cho ý kiến ​​và cho sự phán xét? Câu trả lời là đơn giản: Đọc sách trong những lĩnh vực bạn có ít hoặc không có người quen, sách sẽ mở ra cho bạn tầm nhìn mới, sách sẽ giúp bạn khám phá những lĩnh vực tri thức và kinh nghiệm mới, những cuốn sách sẽ làm cho thế giới và mọi người dễ hiểu hơn cho bạn. Đáng buồn thay, ngày càng có nhiều người ngày nay từ bỏ từ in để ủng hộ việc được giải trí và được thông tin bằng cách xem TV, một chương trình giải trí phổ biến, thiết bị có mặt ở hầu hết các ngôi nhà. Ngày càng có nhiều trẻ em đang phải chịu xem chương trình truyền hình, có lẽ là người giữ trẻ. Hơn hai giờ thời gian truyền hình mỗi ngày hiện là một phần của sự phát triển của trẻ em, tạo ra các vấn đề về sinh lý và tinh thần đang ngày càng được các chuyên gia quan tâm.
close