Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 6 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Pia goes for a job interview to try and get a new job.

Listen to the conversation and write NO MORE THAN 2 WORDS into each space to complete the resume/CV.

Resume
Name: Pia Marcotti


Place of Birth:

Italy.


Age: 


Post-University Experience


October

- September 2002


Worked for mother's

company, Meals On Wheels. Main responsibilities: webmaster and advertising.


September 2002 - February 2003
Travelled mostly in Europe but also a month in

March 2003 - July 2005
Worked for Bradford

Footwear, shoe company near hometown. Worked in

department for most of this time.


Languages Spoken:


- fluent


- good after

years study.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and answer the following questions

1. What does John do?2. What sort of company does Pia’s mother run?3. How did Pia know about Rosco International?4. How long did Pia go traveling for?5. What languages can Pia speak?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Pia goes for a job interview to try and get a new job.

Listen to the conversation and write NO MORE THAN 2 WORDS into each space to complete the resume/CV.

Resume
Name: Pia Marcotti


Place of Birth:

Italy.


Age: 


Post-University Experience


October

- September 2002


Worked for mother's

company, Meals On Wheels. Main responsibilities: webmaster and advertising.


September 2002 - February 2003
Travelled mostly in Europe but also a month in

March 2003 - July 2005
Worked for Bradford

Footwear, shoe company near hometown. Worked in

department for most of this time.


Languages Spoken:


- fluent


- good after

years study.

Đáp án

Resume
Name: Pia Marcotti


Place of Birth:

Italy.


Age: 


Post-University Experience


October

- September 2002


Worked for mother's

company, Meals On Wheels. Main responsibilities: webmaster and advertising.


September 2002 - February 2003
Travelled mostly in Europe but also a month in

March 2003 - July 2005
Worked for Bradford

Footwear, shoe company near hometown. Worked in

department for most of this time.


Languages Spoken:


- fluent


- good after

years study.

Phương pháp giải :

Dựa vào vị trí của từ cần điền, từ đứng trước/ sau hoặc cả câu, các tín hiệu nhận diện để xác định từ loại/ dạng từ cần điền + kết hợp nghĩa của các từ đã cho để chọn đáp án phù hợp nhất.

Lời giải chi tiết :

Resume                                                                                                                    

Name: Pia Marcotti
Place of Birth: Rome Italy.
Age: 26

Post-University Experience

October 2001 - September 2002
Worked for mother's catering company, Meals On Wheels. Main responsibilities: webmaster and advertising.

September 2002 - February 2003
Travelled mostly in Europe but also a month in South America.

March 2003 - July 2005
Worked for Bradford  Footwear, shoe company near hometown. Worked in sales department for most of this time.

Languages Spoken:
Italian - fluent
Spanish - good after 7 years study.

John: Ah, good morning, Pia Marcotti, isn't it?

Pia: Yes, good morning.....

John: Oh, I'm John Reeves. I manage the sales department here at Rosco International. You can call me John.

Pia: Ok John.

John: Have you already been shown around the company?

Pia: Yes, I got here at 9am and Suzy gave me a tour of the place.

John: And what did you think?

Pia: It's a lot bigger than I thought it would be.

John: Yes, a lot of people say that. Now we have over fifty people working for us here. Did you bring your CV?

Pia: I sent it by e-mail last week.

John: Oh yes, of course. I was reading it only yesterday. Now, where is it....ah, here it is,  here we are. Pia Marcotti, 26 years old, born in Rome...hmmm...ok, let's see. Where did you hear about Rosco International?

Pia: My brother worked for you a couple of years ago and has always spoken well of you.

John: Luigi Marcotti, yes I remember him. How long did he work here for?

Pia: I think it was about 10 months. Now he's living in the UK. He's been working for a magazine in London for around a year.

John: You'll say "hi" to him from me, won't you?

Pia: OK, sure.

John: Now, tell me something about your work experience Pia.

Pia: Well, I worked in the offices of my mother's company when I left university.

John: And what sort of company does your mother run?

Pia: It's a caterers. She does the catering for weddings, graduations, funerals, that type of thing.

John: And how long did you work there for?

Pia: About a year or so. They put me on the phones and I was also responsible for all the advertising and our leaflets, business cards and the website.

John: So you didn't do any of the cooking?

Pia: No ...they kept me a long way from the kitchen.

John: So what did you do after that?

Pia: Well, I traveled for a little while, mostly in Europe and a little in South America.

John: How long did you go traveling for?

Pia: Oh, it wasn't too long. Maybe about six months. I had a job that was going to start at the end of the year so I had about six months free, so I thought "why not?".

John: Did you have any problems with the languages where you went?

Pia: Not really. I speak Italian and Spanish quite well....

John: Oh yes, it's written here on your resume, isn't it? How long have you been studying those languages?

Pia: Well, my father is Italian so I am fluent in Italian. I have studied Spanish for about seven years so I can get by pretty well in that too.

John: Actually, we do have a lot of business with Sicily so your Italian could be really important.

Pia: I would really like the chance to use my Italian for work.

John: What did you do when you came back from your travels?

Pia: Well, as I said before, I already had another job lined up and that was in a small shoe company just outside town.

John: Err...Bradley Footwear, it's called, isn't it?

Pia: Bradford Footwear.

John: Ah yes, here it is. It says here you worked in their sales department. How long did you do that for?

Pia: I was there for three years and I worked in the sales department for two of those three years.

John: Did you enjoy the work?

Pia: Well, it was fun at the beginning, but it's not a very large company and they only have a few customers in the region, so it got pretty repetitive after a while. That's why working for an international company like yourselves would really interest me.

John: OK, let's go and get a cup of coffee and we can continue this conversation afterwards.

John: Ah, chào buổi sáng, Pia Marcotti, phải không?

Pia: Vâng, chào buổi sáng .....

John: Ồ, tôi là John Reeves. Tôi quản lý bộ phận bán hàng tại Rosco International. Bạn có thể gọi tôi là John.

Pia: Ok John.

John: Bạn đã được hướng dẫn xem xung quanh công ty chưa?

Pia: Vâng, tôi đến đây lúc 9 giờ sáng và Suzy đã đưa tôi đi tham quan.

John: Và bạn nghĩ gì?

Pia: Nó lớn hơn tôi tưởng.

John: Vâng, rất nhiều người nói vậy. Bây giờ chúng tôi có hơn 50 người làm việc cho chúng tôi ở đây. Bạn có mang CV của mình không?

Pia: Tôi gửi nó qua e-mail tuần trước.

John: Ồ vâng, tất nhiên rồi. Tôi đã đọc nó chỉ ngày hôm qua. Bây giờ, nó ở đâu ... ah, đây rồi, đây rồi. Pia Marcotti, 26 tuổi, sinh ra ở Rome ... hmmm ... ok, xem nào. Bạn đã nghe về Rosco International ở đâu?

Pia: Anh trai tôi đã làm việc cho bạn vài năm trước và luôn nói tốt về công ty.

John: Luigi Marcotti, vâng tôi nhớ anh ấy. Anh ấy làm việc ở đây bao lâu rồi?

Pia: Tôi nghĩ là khoảng 10 tháng. Bây giờ anh ấy sống ở Anh. Anh ấy đã làm việc cho một tạp chí ở London trong khoảng một năm.

John:Gửi lời chào của tôi tới anh ấy nhé.

Pia: OK, chắc chắn rồi.

John: Bây giờ, hãy kể cho tôi nghe về công việc của bạn, Pia.

Pia: Tôi đã làm việc trong văn phòng của công ty mẹ khi tôi rời đại học.

John: Và mẹ anh điều hành loại công ty nào?

Pia: Đó là một loại phục vụ. Bà ấy phục vụ cho đám cưới, lễ tốt nghiệp, đám tang,  các loại đó.

John: Anh đã làm việc ở đó bao lâu rồi?

Pia: Khoảng một năm. Họ để tôi trực  điện thoại và tôi cũng chịu trách nhiệm về tất cả quảng cáo và tờ rơi, danh thiếp và trang web của chúng tôi.

John: Vì vậy, bạn không làm bất kỳ việc nấu ăn?

Pia: Không ... họ để tôi cách xa nhà bếp.

John: Vậy bạn đã làm gì sau đó?

Pia: Chà, tôi đã đi du lịch, chủ yếu ở châu Âu và một chút ở Nam Mỹ.

John: Anh đi du lịch bao lâu?

Pia: Ồ, nó không quá dài. Có lẽ khoảng sáu tháng. Tôi đã có một công việc mà sẽ bắt đầu vào cuối năm vì vậy tôi đã có khoảng sáu tháng miễn phí, vì vậy tôi nghĩ "tại sao không?".

John: Bạn có gặp vấn đề gì với ngôn ngữ mà bạn đã đi không?

Pia: Không hẳn. Tôi nói tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha khá tốt ....

John: Ồ vâng, nó được viết ở đây trong hồ sơ của bạn, phải không? Bạn đã học những ngôn ngữ đó bao lâu rồi?

Pia: Vâng, cha tôi là người Ý nên tôi thông thạo tiếng Ý. Tôi đã học tiếng Tây Ban Nha được khoảng 7 năm để tôi có thể học khá tốt.

John: Thực ra, chúng tôi có rất nhiều việc với Sicily nên tiếng Ý của bạn có thể rất quan trọng.

Pia: Tôi thực sự thích cơ hội sử dụng tiếng Ý của tôi cho công việc.

John: Bạn đã làm gì khi bạn trở về từ chuyến du lịch của mình?

Pia: Vâng, như tôi đã nói trước đây, tôi đã có một công việc khác xếp hàng và đó là một công ty giày nhỏ ngay bên ngoài thị trấn.

John: Err ... nó được gọi là Bradley Footwear, phải không?

Pia: Giày dép Bradford.

John: À đúng rồi, đây rồi. Nó nói ở đây bạn làm việc trong bộ phận bán hàng của họ. Bạn đã làm điều đó bao lâu rồi?

Pia: Tôi đã ở đó được ba năm và tôi làm việc trong bộ phận bán hàng cho hai trong ba năm đó.

John: Bạn có thích công việc không?

Pia: Ừm, lúc đầu vui, nhưng nó không phải là một công ty rất lớn và họ chỉ có một vài khách hàng trong khu vực, vì vậy nó khá lặp đi lặp lại sau một thời gian. Đó là lý do tại sao làm việc cho một công ty quốc tế như bạn sẽ làm tôi thích thú.

John: OK, chúng ta hãy đi uống một tách cà phê và chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này sau đó.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and answer the following questions

1. What does John do?2. What sort of company does Pia’s mother run?3. How did Pia know about Rosco International?4. How long did Pia go traveling for?5. What languages can Pia speak?

Đáp án

1. What does John do?2. What sort of company does Pia’s mother run?3. How did Pia know about Rosco International?4. How long did Pia go traveling for?5. What languages can Pia speak?

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu 1 :

John làm công việc gì?

A. Anh ta quản lý phòng kinh doanh tại Rosco International

B. Anh ta là một nhân viên Marketing

C. Anh ta là một hướng dẫn viên du lịch

Thông tin: I manage the sales department here at Rosco International.

Tạm dịch: Tôi quản lý phòng kinh doanh tại Rosco International.

Đáp án: A

 

Câu 2 :

Mẹ của Pia điều hành loại hình công ty nào?

A. Công ty tránh nhiệm hữu hạn bất động sản

Công ty về dịch vụ cung cấp thực phẩm

Công ty cổ phần ô tô

Thông tin: It's a caterer. She does the catering for weddings, graduations, funerals, that type of thing.

Tạm dịch: Đó là một công ty chuyên về loại hình dịch vụ cung cấp thực phẩm. Mẹ tôi cung cấp dịch vụ này phục vụ cho đám cưới, lễ tốt nghiệp, đám tang, nhưng dịp như vậy.

Đáp án: B

 

Câu 3 :

Pia biết về Rosco International bằng cách nào?

A. Qua Internet

B. Xem tin tức trên TV

C. Anh trai anh ấy đã nói cho anh ấy biết.

Thông tin: My brother worked for you a couple of years ago and has always spoken well of you.

Tạm dịch: Anh trai tôi đã làm việc cho ông vài năm trước và luôn nói tốt về công ty.

Đáp án: C

 

Câu 4 :

Pia đã đi du lịch bao lâu?

A. Khoảng 6 tháng

B. 2 năm

C. Không nhắc đến

Thông tin: Oh, it wasn't too long. Maybe about six months. I had a job that was going to start at the end of the year so I had about six months free, so I thought "why not?".

Tạm dịch: Ồ, không quá lâu. Có lẽ khoảng sáu tháng. Tôi có một công việc sẽ bắt đầu vào đợt cuối năm, vì vậy tôi có khoảng sáu tháng rảnh rỗi, thế nên tôi đã nghĩ "tại sao lại không đi du lịch nhỉ?".

Đáp án: A

 

Câu 5 :

Pia có thể nói được những thứ tiếng nào?

A. Tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha

B. Tiếng Trung và tiếng Ý

C. Tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý

Thông tin: Not really. I speak Italian and Spanish quite well....

Tạm dịch: Không hẳn, tôi nói được tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha khá tốt.

Đáp án C

close