Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 13 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 

Câu 1.1
 • A.

  reunite

 • B.

  eternal

 • C.

  advantage

 • D.

  impressive

Câu 1.2
 • A.

  technology

 • B.

  population

 • C.

  improvement

 • D.

  spectacular

Câu 1.3
 • A.

  defend

 • B.

  struggle

 • C.

  impress

 • D.

  prepare

Câu 1.4
 • A.

  silver

 • B.

  medal

 • C.

  event

 • D.

  rival   

Câu 1.5
 • A.

  champion

 • B.

  eternal

 • C.

  advantage

 • D.

  impressive   

Câu 1.6
 • A.

  technology

 • B.

  population

 • C.

  improvement

 • D.

  spectacular 

Câu 1.7
 • A.

  president      

 • B.

  manager          

 • C.

  spectator           

 • D.

  counsellor 

Câu 1.8
 • A.

  intelligent    

 • B.

  overwhelming    

 • C.

  imaginable        

 • D.

  intangible 

Câu 1.9
 • A.

  pessimistic

 • B.

  priority

 • C.

  application

 • D.

  expedition   

Câu 1.10
 • A.

  tragedy

 • B.

  pesticide

 • C.

  notify

 • D.

  represent

Câu 2 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 

Câu 2.1
 • A.

  success

 • B.

  enthusiast

 • C.

  support

 • D.

  surprise 

Câu 2.2
 • A.

  southern

 • B.

  athlete

 • C.

  both

 • D.

  enthusiasm 

Câu 2.3
 • A.

  compose

 • B.

  propose

 • C.

  purpose

 • D.

  suppose   

Câu 2.4
 • A.

  organize

 • B.

  spirit

 • C.

  title

 • D.

  surprising 

Câu 2.5
 • A.

  polo

 • B.

  lottery

 • C.

  popular

 • D.

  dolphin   

Câu 2.6
 • A.

  smooth

 • B.

  breathe

 • C.

  youth

 • D.

  southern

Câu 2.7
 • A.

  chorus

 • B.

  match

 • C.

  toothache

 • D.

  orchestra 

Câu 2.8
 • A.

  future

 • B.

  mixture

 • C.

  mature

 • D.

  figure   

Câu 2.9
 • A.

  covered

 • B.

  ancient

 • C.

  uncle

 • D.

  lecture

Câu 2.10
 • A.

  games

 • B.

  teams

 • C.

  medals

 • D.

  events   

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 

Câu 1.1
 • A.

  reunite

 • B.

  eternal

 • C.

  advantage

 • D.

  impressive

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

reunite /ˌriːjuːˈnaɪt/     

eternal /ɪˈtɜːnl/

advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/       

impressive  /ɪmˈpresɪv/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

Câu 1.2
 • A.

  technology

 • B.

  population

 • C.

  improvement

 • D.

  spectacular

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

technology /tekˈnɒlədʒi/     

population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/

improvement /ɪmˈpruːvmənt/     

spectacular  /spekˈtækjələ(r)/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

Câu 1.3
 • A.

  defend

 • B.

  struggle

 • C.

  impress

 • D.

  prepare

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

defend /dɪˈfend/   

struggle /ˈstrʌɡl/

impress /ɪmˈpres/

prepare /prɪˈpeə(r)/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.4
 • A.

  silver

 • B.

  medal

 • C.

  event

 • D.

  rival   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

silver /ˈsɪlvə(r)/

medal /ˈmedl/

event /ɪˈvent/         

rival /ˈraɪvl/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.5
 • A.

  champion

 • B.

  eternal

 • C.

  advantage

 • D.

  impressive   

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

champion /ˈtʃæmpiən/     

eternal /i'tɜ:nl/ 

advantage /əd'vɑ:ntidʒ/

impressive /im'presiv/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.6
 • A.

  technology

 • B.

  population

 • C.

  improvement

 • D.

  spectacular 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

technology /tekˈnɒlədʒi/       

population  /ˌpɒpjuˈleɪʃn/

improvement /ɪmˈpruːvmənt/   

spectacular  /spekˈtækjələ(r)/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

Câu 1.7
 • A.

  president      

 • B.

  manager          

 • C.

  spectator           

 • D.

  counsellor 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

 

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

president  /ˈprezɪdənt/   

maneger  /ˈmænɪdʒə(r)/

spectator  /spekˈteɪtə(r)/     

counsellor /ˈkaʊnsələ(r)/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.8
 • A.

  intelligent    

 • B.

  overwhelming    

 • C.

  imaginable        

 • D.

  intangible 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/       

overwhelming  /ˌəʊvəˈwelmɪŋ/

imaginable  /ɪˈmædʒɪnəbl/   

intangible  /ɪnˈtændʒəbl/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.9
 • A.

  pessimistic

 • B.

  priority

 • C.

  application

 • D.

  expedition   

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

pessimistic /ˌpesɪˈmɪstɪk/     

priority v/praɪˈɒrəti/

application /ˌæplɪˈkeɪʃn/       

expedition  /ˌekspəˈdɪʃn/

Câu B trọng âm  rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 3

Câu 1.10
 • A.

  tragedy

 • B.

  pesticide

 • C.

  notify

 • D.

  represent

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

tragedy  /ˈtrædʒədi/                             pesticide /ˈpestɪsaɪd/

notify /ˈnəʊtɪfaɪ/                                  represent /ˌreprɪˈzent/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 2 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 

Câu 2.1
 • A.

  success

 • B.

  enthusiast

 • C.

  support

 • D.

  surprise 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem cách phát âm /juː/ và /ə/

Lời giải chi tiết :

success /səkˈses/     

enthusiast /ɪnˈθjuːziæst/

support /səˈpɔːt/     

surprise  /səˈpraɪz/

Đáp án B âm “u” được phát âm thành /juː/, còn lại là /ə/

Câu 2.2
 • A.

  southern

 • B.

  athlete

 • C.

  both

 • D.

  enthusiasm 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem cách phát âm /ð/ và /θ/

Lời giải chi tiết :

southern /ˈsʌðən/     

athlete /ˈæθliːt/

both /bəʊθ/   

enthusiasm /ɪnˈθjuːziæzəm/

Câu A âm “th” được phát âm thành /ð/, còn lại là /θ/

Câu 2.3
 • A.

  compose

 • B.

  propose

 • C.

  purpose

 • D.

  suppose   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem cách phát âm /əs/ và /əʊz/

Lời giải chi tiết :

compose /kəmˈpəʊz/     

propose /prəˈpəʊz/

purpose /ˈpɜːpəs/   

suppose /səˈpəʊz/

Câu C âm “ose” được phát âm thành /əs/, còn lại là /əʊz/

Câu 2.4
 • A.

  organize

 • B.

  spirit

 • C.

  title

 • D.

  surprising 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem cách phát âm /ɪ/ và /aɪ/

Lời giải chi tiết :

organize /ˈɔːɡənaɪz/ 

spirit  /ˈspɪrɪt/

title /ˈtaɪtl/

surprising  /səˈpraɪzɪŋ/

Câu B âm “i” được phát âm thành /ɪ/, còn lại là /aɪ/

Câu 2.5
 • A.

  polo

 • B.

  lottery

 • C.

  popular

 • D.

  dolphin   

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem cách phát âm /əʊ/ và /ɒ/

Lời giải chi tiết :

polo /ˈpəʊləʊ/     

lottery /ˈlɒtəri/

popular /ˈpɒpjələ(r)/     

dolphin /ˈdɒlfɪn/

Câu A âm “o” được phát âm thành /əʊ/, còn lại là /ɒ/

Câu 2.6
 • A.

  smooth

 • B.

  breathe

 • C.

  youth

 • D.

  southern

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem cách phát âm / θ/ và / ð/

Lời giải chi tiết :

smooth  /smuːð/           

breathe /briːð/

youth /juːθ/       

 southern /ˈsʌðən/

Câu C âm “th” được phát âm thành / θ/, còn lại là / ð/

Câu 2.7
 • A.

  chorus

 • B.

  match

 • C.

  toothache

 • D.

  orchestra 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem cách phát âm /tʃ/ và /k/

Lời giải chi tiết :

chorus  /ˈkɔːrəs/   

match  /mætʃ/

toothache /ˈtuːθeɪk/     

orchestra /ˈɔːkɪstrə/

Câu B âm “ch” được phát âm thành /tʃ/, còn lại là /k/

Câu 2.8
 • A.

  future

 • B.

  mixture

 • C.

  mature

 • D.

  figure   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem cách phát âm /ʊə(r)/ và /ə(r)/

Lời giải chi tiết :

future /ˈfjuːtʃə(r)/

mixture /ˈmɪkstʃə(r)/

mature /məˈtʃʊə(r)/   

figure /ˈfɪɡə(r)/

Câu C âm “ure” được phát âm thành /ʊə(r)/, còn lại là /ə(r)/

Câu 2.9
 • A.

  covered

 • B.

  ancient

 • C.

  uncle

 • D.

  lecture

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem cách phát âm /ʃ/ và /k/

Lời giải chi tiết :

covered /ˈkʌvəd/       

ancient /ˈeɪnʃənt/

uncle  /ˈʌŋkl/     

lecture /ˈlektʃə(r)/

Câu B âm “c” được phát âm thành /ʃ/, còn lại là /k/

Câu 2.10
 • A.

  games

 • B.

  teams

 • C.

  medals

 • D.

  events   

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là các âm /z/, /s/, /tʃ/, /ʃ/, /dʒ/, /ʒ/

- /s/ khi trước nó là các âm /t/, /p/, /f/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là các âm /z/, /s/, /tʃ/, /ʃ/, /dʒ/, /ʒ/

- /s/ khi trước nó là các âm /t/, /p/, /f/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

games /ɡeɪmz/     

teams  /tiːmz/

medals /ˈmedlz/   

events /ɪˈvents/

Câu D đuôi “s” được phát âm là /s/, còn lại là /z/

close