Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 5 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Lan meets a foreign student on campus. Listen and check the information mentioned in the conversation between them.

1. Keiko is Japanese.

2. Keiko comes from Tokyo.

3. Keiko majors in engineering.        

4. Keiko hopes to move into the dorm this week.

5. Keiko is asking for the way to the Internatinonal Student Office.

6. Lam is Vietnamese

7. Lam majors in business.

8. Lam isn’t living the dorm.

9. Lam’s brother is living in the dorm

10. Lam’s uncle lives in this city.      

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Mark meets Linda outside the auditorium. Listen to their conversation and check the appropriate boxes to answer the questions for Max.

1. Who majors in architecture?          

2. Who majors in chemistry? 

3. Who needs to find an apartment?

4. Who is trying to find a part-time job?

5. Who is learning photography?       

6. Who will visit some national parks next weekend?          

7. Who is working harder this semester?

8. Who is enjoying life more?

9. Who hates dorm?

10. Who is going to be interviewed for a job?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Lan meets a foreign student on campus. Listen and check the information mentioned in the conversation between them.

1. Keiko is Japanese.

2. Keiko comes from Tokyo.

3. Keiko majors in engineering.        

4. Keiko hopes to move into the dorm this week.

5. Keiko is asking for the way to the Internatinonal Student Office.

6. Lam is Vietnamese

7. Lam majors in business.

8. Lam isn’t living the dorm.

9. Lam’s brother is living in the dorm

10. Lam’s uncle lives in this city.      

Đáp án

1. Keiko is Japanese.

3. Keiko majors in engineering.        

4. Keiko hopes to move into the dorm this week.

5. Keiko is asking for the way to the Internatinonal Student Office.

6. Lam is Vietnamese

8. Lam isn’t living the dorm.

10. Lam’s uncle lives in this city.      

Phương pháp giải :

Xem lại từ vựng

Lời giải chi tiết :

Lan gặp 1 người bạn nước ngoài ở khuôn viên. Nghe và điền dấu vào thông tin được đề cập trong đoạn văn giữa họ.

1. Keiko là người Nhật Bản. => Đúng

2. Keiko đến từ Tokyo.

3. Keiko học chuyên ngành kỹ sư. => Đúng

4. Keiko hy vọng chuyển vào ký túc xá vào tuần này. => Đúng

5. Keiko đang hỏi đường tới văn phòng sinh viên quốc tế. => Đúng

6. Lam là người Việt Nam. => Đúng

7. Lam học chuyên ngành kinh doanh.

8. Lam không sống trong ký túc. => Đúng

9. Anh trai của Lam sống trong ký túc.

10. Bác của Lam sống trong thành phố này.  => Đúng        

Lam: Do you need some help? You seen lost.

Keiko: Thanks, I’m lost! I need to find the International Student Office. Can you help me?

Lam: Sure. I’m on my way near there right now. Do you want to come with me?

Let’s go this way. By the way, my name’s Lam. What’s yours?

Keiko: I’m Keiko Tanaka.

Lam: Where in Japan do you come from, Keiko?

Keiko: I come from Kyoto. I’m here to study Vietnamese and Oriental Studies. I started college in Tokyo, but I plan to finish my degree here. Are you from here?

Lam: No, I’m from Da Nang, a city in Central Viet Nam.

Keiko: What is your major?

Lam: I major in engineering. I have a lot of computer science courses now.

Keiko: Do you live in the dorm?

Lam: No, I don’t. I’m here with my brother. We stay at my uncle’s on the other side of this city. Where do you live?

Keiko: I’m staying in a small hotel, but I hope to move into the dorm this week.

Lam: There’s the International Student Office. Goodbye!

Lâm: Bạn có cần giúp đỡ không? Bạn dường như đang bị lạc.

Keiko: Cảm ơn, tôi lạc mất rồi! Tôi cần tìm Văn phòng Sinh viên Quốc tế. Bạn có thể giúp tôi được không?

Lâm: Chắc chắn. Tôi đang trên đường đến đó ngay bây giờ. Bạn có muốn đi cùng tôi không?

Hãy đi theo lối này. Nhân tiện, tên tôi là Lâm. Bạn là gì?

Keiko: Tôi là Keiko Tanaka.

Lâm: Bạn đến từ đâu, Keiko?

Keiko: Tôi đến từ Kyoto. Tôi đến đây để nghiên cứu về Phương Đông và tiếng Việt. Tôi bắt đầu học đại học ở Tokyo, nhưng tôi dự định sẽ hoàn thành bằng cấp của mình ở đây. Bạn đến từ đây hả?

Lâm: Không, tôi đến từ Đà Nẵng, một thành phố ở miền Trung Việt Nam.

Keiko: Chuyên ngành của bạn là gì?

Lâm: Tôi là chuyên gia về kỹ thuật. Tôi học rất nhiều khoá học về khoa học máy tính.

Keiko: Cậu sống ở ký túc xá không?

Lâm: Không, tôi không. Tôi ở đây với anh tôi. Chúng tôi ở nhà bác tôi ở phía bên kia của thành phố này. Bạn sống ở đâu?

Keiko: Tôi đang ở trong một khách sạn nhỏ, nhưng tôi hy vọng sẽ vào ký túc xá trong tuần này.

Lâm: Văn phòng Sinh viên Quốc tế đây. Tạm biệt!

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Mark meets Linda outside the auditorium. Listen to their conversation and check the appropriate boxes to answer the questions for Max.

1. Who majors in architecture?          

2. Who majors in chemistry? 

3. Who needs to find an apartment?

4. Who is trying to find a part-time job?

5. Who is learning photography?       

6. Who will visit some national parks next weekend?          

7. Who is working harder this semester?

8. Who is enjoying life more?

9. Who hates dorm?

10. Who is going to be interviewed for a job?

Đáp án

1. Who majors in architecture?          

5. Who is learning photography?       

6. Who will visit some national parks next weekend?          

8. Who is enjoying life more?

Phương pháp giải :

Xem lại từ vựng

Lời giải chi tiết :

Mark gặp Linda ngoài thính phòng. Nghe và điền (v)vào ô thích hợp để trả lời câu hỏi cho Max.

1. Ai học chuyên ngành kiến trúc? - Max

2. Ai học chuyên ngành hóa học? - Linda

3. Ai còn tìm 1 căn hộ? - Linda

4. Ai đang cố gắng tìm công việc bán thời gian?

5. Ai đang học nhiếp ảnh? - Max

6. Ai sẽ thăm công viên quốc gia cuối tuần sau? - Max

7. Ai đang làm việc chăm chỉ trong học kỳ này?  - Linda

8. Ai đang hưởng thụ cuộc sống hơn? - Max

9. Ai ghét ký túc xá? - Linda

10. Ai chuẩn bị đi phỏng vấn?  - Linda

Mark: Hi, Linda!

Linda: Hi, Mark!

Mark: I haven’t seen you for ages, Linda. Are you living in the dorm?

Linda: No, I hate dorms. I’m staying at a friend’s house at the moment. But I’m reading this newspaper because I need to find an apartment right away.

Mark: How are your classes going, Linda? You seem to be taking a lot of different courses!

Linda: Well, this semester I’m finishing basic chemistry, so I’m taking six courses. I’m trying to find a part time job, too. This afternoon, I’m going to be interviewed for a job at a lab.

Mark: You are working too hard! I’m not studying architecture as much this semester, and I’m enjoying life much more. I’m playing on a soccer team, and I’m studying photography. My friends and I are planning some trips, too. Next weekend, we’ll visit some national parks.

Linda: That’s great! Maybe next semester I’ll take it easy.

Mark: Chào Linda!

Linda: Chào, Mark!

Mark: Tôi đã không gặp bạn từ lâu, Linda. Bạn đang sống trong ký túc xá?

Linda: Không, tôi ghét ký túc xá. Tôi đang ở nhà của một người bạn vào lúc này. Nhưng tôi đang đọc tờ báo này vì tôi cần phải tìm ngay một căn hộ.

Mark: Các lớp học của bạn thế nào, Linda? Bạn dường như tham gia nhiều khóa học khác nhau!

Linda: Vâng, học kỳ này tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản, vì vậy tôi học sáu khóa học. Tôi cũng đang tìm kiếm một công việc bán thời gian. Chiều nay, tôi sẽ được phỏng vấn cho một công việc tại phòng thí nghiệm.

Mark: Bạn đang làm việc quá sức! Tôi không học kiến ​​trúc nhiều trong học kỳ này, và tôi đang tận hưởng cuộc sống nhiều hơn nữa. Tôi đang chơi bóng đá, và tôi đang học nhiếp ảnh. Bạn bè và tôi cũng đang lên kế hoạch cho một số chuyến đi nữa. Cuối tuần sau, chúng ta sẽ thăm một số vườn quốc gia.

Linda: Thật tuyệt vời! Có lẽ học kỳ tiếp theo tôi sẽ nghỉ ngơi.

close