Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 4 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Children in (1) _____ Netherlands must be at least four years old to (2) _____ primary education. Almost all 4-year-olds (99. 3%) in the country indeed attend primary school, (3) _____ this is not compulsory until children reach the age (4) _____5 . Primary school is free of charge. In most schools, children are grouped by (5) _____ in mixed ability classes, with one teacher for all subjects. Primary school (6) _____ of 8 groups, thus schooling (7) _____ for 8 years. During the first two years, which (8) _____ kindergarten, children receive an average of 22 hours of (9) _____, during the last 6 years children receive an average of 25 hours per week. Schools are open 5 days a week, but children are free on Wednesday afternoon. At the end of primary school, or in group 8, schools advice on secondary school choice. Most schools use a national test to support this advice, for instance the 'Citotoets', a test (10) ____ by the Central Institute for Test development.

Câu 1.1

Children in (1) _____ Netherlands must be at least four years old …

 • A.

  a              

 • B.

  an                

 • C.

  the                

 • D.

  Ø

Câu 1.2

Children in the Netherlands must be at least four years old to (2) _____ primary education.

 • A.

  afford  

 • B.

  enter      

 • C.

  come          

 • D.

  run

Câu 1.3

Almost all 4-year-olds (99. 3%) in the country indeed attend primary school, (3) _____ this is not compulsory...

 • A.

  although      

 • B.

  despite          

 • C.

  in spite of         

 • D.

  due to

Câu 1.4

Almost all 4-year-olds (99. 3%) in the country indeed attend primary school, although this is not compulsory until children reach the age (4) _____ 5 .

 • A.

  of                  

 • B.

  on                  

 • C.

  in                  

 • D.

  for

Câu 1.5

In most schools, children are grouped by (5) _____ in mixed ability classes, with one teacher for all subjects.

 • A.

  old                

 • B.

  elderly              

 • C.

  aging            

 • D.

  age

Câu 1.6

Primary school (6) _____ of 8 groups,

 • A.

  includes        

 • B.

  contains        

 • C.

  consists              

 • D.

  composes         

Câu 1.7

thus schooling (7) _____ for 8 years.

 • A.

  spends        

 • B.

  lasts                    

 • C.

  lengthens               

 • D.

  takes

Câu 1.8

During the first two years, which (8) _____ kindergarten,

 • A.

  also called        

 • B.

  is also called    

 • C.

  is called also          

 • D.

  is also calling

Câu 1.9

children receive an average of 22 hours of (9) _____,

 • A.

  educate      

 • B.

  educative          

 • C.

  educator              

 • D.

  education

Câu 1.10

Most schools use a national test to support this advice, for instance the 'Citotoets', a test (10) ____ by the Central Institute for Test development.

 • A.

  develop        

 • B.

  to develop          

 • C.

  developed               

 • D.

  developing

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Children in (1) _____ Netherlands must be at least four years old to (2) _____ primary education. Almost all 4-year-olds (99. 3%) in the country indeed attend primary school, (3) _____ this is not compulsory until children reach the age (4) _____5 . Primary school is free of charge. In most schools, children are grouped by (5) _____ in mixed ability classes, with one teacher for all subjects. Primary school (6) _____ of 8 groups, thus schooling (7) _____ for 8 years. During the first two years, which (8) _____ kindergarten, children receive an average of 22 hours of (9) _____, during the last 6 years children receive an average of 25 hours per week. Schools are open 5 days a week, but children are free on Wednesday afternoon. At the end of primary school, or in group 8, schools advice on secondary school choice. Most schools use a national test to support this advice, for instance the 'Citotoets', a test (10) ____ by the Central Institute for Test development.

Câu 1.1

Children in (1) _____ Netherlands must be at least four years old …

 • A.

  a              

 • B.

  an                

 • C.

  the                

 • D.

  Ø

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Trước tên quốc gia “Netherlands” (Holland) cần mạo từ “the”: quốc gia/ nước Hà Lan

=> Children in the Netherlands must be at least four years old …

Tạm dịch:  Trẻ em ở Hà Lan phải ít nhất 4 tuổi…

Câu 1.2

Children in the Netherlands must be at least four years old to (2) _____ primary education.

 • A.

  afford  

 • B.

  enter      

 • C.

  come          

 • D.

  run

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

afford (v): có đủ khả năng, có đủ điều kiện     

enter (v): gia nhập, nhập, vào học

come (v): đến 

run (v): chạy 

=> Children in the Netherlands must be at least four years old to enter primary education. 

Tạm dịch:  Trẻ em ở Hà Lan phải ít nhất 4 tuổi mới được vào học giáo dục tiểu học.

Câu 1.3

Almost all 4-year-olds (99. 3%) in the country indeed attend primary school, (3) _____ this is not compulsory...

 • A.

  although      

 • B.

  despite          

 • C.

  in spite of         

 • D.

  due to

Đáp án : A

Phương pháp giải :

although + mệnh đề (S+V): mặc dù

despite/ in spite of + V-ing/ N: mặc dù                   

due to + V-ing/ N: bởi vì, do  

Lời giải chi tiết :

although + mệnh đề (S+V): mặc dù

despite/ in spite of + V-ing/ N: mặc dù                   

due to + V-ing/ N: bởi vì, do  

Phía sau từ cần điền là một mệnh đề (this is not compulsory...) => dùng "although"    

=> Almost all 4-year-olds (99. 3%) in the country indeed attend primary school, although this is not compulsory ...     

Tạm dịch: Thực tế là gần như tất cả các bé ở độ tuổi 4 tuổi (99.3%) ở quốc gia này đều đi học tiểu học, mặc dù việc này không bắt buộc...

Câu 1.4

Almost all 4-year-olds (99. 3%) in the country indeed attend primary school, although this is not compulsory until children reach the age (4) _____ 5 .

 • A.

  of                  

 • B.

  on                  

 • C.

  in                  

 • D.

  for

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Giới từ

Lời giải chi tiết :

of: của                                                  

on: trên           

in: trong                                               

for: cho, mục đích                                         

=> Almost all 4-year-olds (99.3%) in the country indeed attend primary school, although this is not compulsory until children reach the age of 5.                  

Tạm dịch: Thực tế là gần như tất cả các bé ở độ tuổi 4 tuổi (99.3%) ở quốc gia này đều đi học tiểu học, mặc dù việc này không bắt buộc cho đến khi trẻ được 5 tuổi.

Câu 1.5

In most schools, children are grouped by (5) _____ in mixed ability classes, with one teacher for all subjects.

 • A.

  old                

 • B.

  elderly              

 • C.

  aging            

 • D.

  age

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

old (adj): già, cũ, cổ

elderly (adj): lớn tuổi; cao tuổi

aging (n): sự già hóa, lão hóa   

age (n): tuổi  

=> by age: theo độ tuổi 

=> In most schools, children are grouped by age in mixed ability classes, with one teacher for all subjects.

Tạm dịch: Ở hầu hết các trường học, trẻ em được chia nhóm theo độ tuổi để xếp vào các lớp phân theo khả năng học tập khác nhau cùng với 1 giáo viên phụ trách tất cả các môn.

Câu 1.6

Primary school (6) _____ of 8 groups,

 • A.

  includes        

 • B.

  contains        

 • C.

  consists              

 • D.

  composes         

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

include (v): bao gồm                          

contain (v): chứa đựng                                

consist + of (v): bao gồm                        

compose (v): soạn, sáng tác

=> Primary school consists of 8 groups,  

Tạm dịch: Trường tiểu học bao gồm 8 nhóm.

Câu 1.7

thus schooling (7) _____ for 8 years.

 • A.

  spends        

 • B.

  lasts                    

 • C.

  lengthens               

 • D.

  takes

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

spend (v): dành, tiêu

last (v): kéo dài 

lengthen (v): làm dài ra  

take (v): mất bao lâu

=> ... thus schooling lasts for 8 years. 

Tạm dịch: ... do đó, việc học tập kéo dài 8 năm.

Câu 1.8

During the first two years, which (8) _____ kindergarten,

 • A.

  also called        

 • B.

  is also called    

 • C.

  is called also          

 • D.

  is also calling

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chủ ngữ là “the first two years” ( 2 năm đầu tiên) không thực hiện được hành động “called” (gọi)

Công thức: is/am/are + (adv )+ Ved/V3

Lời giải chi tiết :

"which" là đại từ quan hệ thay thế cho cụm “the first two years” (2 năm đầu tiên), không tự thực hiện được hành động “call” (gọi) => dùng mệnh đề quan hệ ở thể bị động

=> During the first two years, which is also called kindergarten, ...   

Tạm dịch: Trong suốt 2 năm đầu tiên, mà còn được gọi là trường mẫu giáo ...

Câu 1.9

children receive an average of 22 hours of (9) _____,

 • A.

  educate      

 • B.

  educative          

 • C.

  educator              

 • D.

  education

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sau giới từ “of + N (danh từ)”

Lời giải chi tiết :

educate (v): giáo dục                         

educative (adj): mang tính giáo dục              

educator (n): nhà giáo dục                   

education (n): sự giáo dục

Sau giới từ “of + N (danh từ)”

=> ... children receive an average of 22 hours of education, ...

Tạm dịch: ... trung bình trẻ em nhận được 22 giờ học tập, ...

Câu 1.10

Most schools use a national test to support this advice, for instance the 'Citotoets', a test (10) ____ by the Central Institute for Test development.

 • A.

  develop        

 • B.

  to develop          

 • C.

  developed               

 • D.

  developing

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chủ ngữ “a test” (bài kiểm tra) không thực hiện được hành động “develop” (phát triển) nên khi rút gọn mệnh đề quan hệ thì phải đưa về Ved/V3 (dạng đầy đủ: which is developed)

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ “a test” (bài kiểm tra) không tự thực hiện được hành động “develop” (phát triển) nên khi rút gọn mệnh đề quan hệ thì phải đưa về Ved/V3 (dạng đầy đủ: which is developed)

=> Most schools use a national test to support this advice, for instance the 'Citotoets', a test developed by the Central Institute for Test development.

Tạm dịch: Hầu hết các trường học sử dụng bài kiểm tra quốc gia để hỗ trợ lời khuyên này, ví dụ “the Citotoets”, 1 bài kiểm tra được thực hiện bởi Viện Phát triển kiểm tra trung ương.

Trẻ em ở Hà Lan phải ít nhất 4 tuổi mới được vào học giáo dục tiểu học. Thực tế là gần như tất cả các bé ở độ tuổi 4 tuổi (99.3%) ở quốc gia này đều đi học tiểu học, mặc dù việc này không bắt buộc cho đến khi trẻ được 5 tuổi. Học tiểu học được miễn học phí. Ở hầu hết các trường học, trẻ em được chia nhóm theo độ tuổi để xếp vào các lớp phân theo khả năng học tập khác nhau cùng với một giáo viên phụ trách tất cả các môn. Trường tiểu học bao gồm 8 nhóm, do đó việc học tập kéo dài 8 năm.Trong suốt 2 năm đầu tiên, còn được gọi là trường mẫu giáo, trẻ em nhận được trung bình 22 giờ học tập, trong suốt 6 năm sau đó, trẻ em nhận được trung bình 25 giờ mỗi tuần. Các trường học thường mở cửa 5 ngày trong tuần, nhưng tụi trẻ được nghỉ chiều thứ 4. Vào năm cuối ở cấp tiểu học, hay còn được gọi là nhóm 8, các trường đều đưa ra lời khuyên lựa chọn trường trung học cơ sở để học lên. Hầu hết các trường học sử dụng bài kiểm tra quốc gia để hỗ trợ lời khuyên này, ví dụ “the Citotoets”, 1 bài kiểm tra được thực hiện bởi Viện Phát triển kiểm tra trung ương.
close