Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 11 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) ______ to your education or your work, try reading more books. (2) ______ up some of the interestingly informative books and search for well-researched material that can help you grow. We should (3) ______ our children to read more books and (4) ______ less time watching TV. Some people have commented that this is inconsistent. "Why is the written word a superior way to get information than television?" That is (5) ______ interesting point of view worth further (6) ______. Reading is a skill that is in much greater demand than the demand for watching TV. There are no jobs that (7) ______ a person to be able to watch TV but reading is an integral part of many jobs. The written word is an incredibly flexible and efficient way of communication. You can write something down and, in no time, it can be (8) ______ to many different people. Not only that, we can (9) ______ vast amounts of information through reading in a very short time. A good reader can acquire more information in reading for two hours than someone watching TV can acquire in a full day. You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good (10) ______ skills. It will save you massive amounts of time and you will be able to assimilate vast quantities of information.

Câu 1.1

If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) ______ to your education or your work, try reading more books.

 • A.

  contribute

 • B.

  gather

 • C.

  collect

 • D.

  gain

Câu 1.2

(2) ______ up some of the interestingly informative books and search for well-researched material that can help you grow.

 • A.

  Make

 • B.

  Set

 • C.

  Take

 • D.

  Pick

Câu 1.3

We should (3) ______ our children to read more books…

 • A.

  discuss

 • B.

  encourage

 • C.

  suggest

 • D.

  define

Câu 1.4

and (4) ______ less time watching TV.         

 • A.

  spend

 • B.

  apply

 • C.

  train

 • D.

  waste

Câu 1.5

That is (5) ______ interesting point of view

 • A.

  a

 • B.

  an

 • C.

  the

 • D.

  no article

Câu 1.6

worth further (6) ______.

 • A.

  explore

 • B.

  explorer

 • C.

  exploration

 • D.

  explorative

Câu 1.7

There are no jobs that (7) ______ a person to be able to watch TV but reading is an integral part of many jobs.

 • A.

  inquire

 • B.

  tell

 • C.

  require

 • D.

  ask

Câu 1.8

You can write something down and, in no time, it can be (8) ______ to many different people.

 • A.

  submitted

 • B.

  handed

 • C.

  sent

 • D.

  communicated

Câu 1.9

Not only that, we can (9) ______ vast amounts of information through reading in a very short time.

 • A.

  inhale

 • B.

  breathe

 • C.

  eat

 • D.

  digest

Câu 1.10

You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good (10) ______ skills.

 • A.

  apprehension

 • B.

  enjoyment

 • C.

  comprehension

 • D.

  entertainment

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) ______ to your education or your work, try reading more books. (2) ______ up some of the interestingly informative books and search for well-researched material that can help you grow. We should (3) ______ our children to read more books and (4) ______ less time watching TV. Some people have commented that this is inconsistent. "Why is the written word a superior way to get information than television?" That is (5) ______ interesting point of view worth further (6) ______. Reading is a skill that is in much greater demand than the demand for watching TV. There are no jobs that (7) ______ a person to be able to watch TV but reading is an integral part of many jobs. The written word is an incredibly flexible and efficient way of communication. You can write something down and, in no time, it can be (8) ______ to many different people. Not only that, we can (9) ______ vast amounts of information through reading in a very short time. A good reader can acquire more information in reading for two hours than someone watching TV can acquire in a full day. You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good (10) ______ skills. It will save you massive amounts of time and you will be able to assimilate vast quantities of information.

Câu 1.1

If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) ______ to your education or your work, try reading more books.

 • A.

  contribute

 • B.

  gather

 • C.

  collect

 • D.

  gain

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ

Lời giải chi tiết :

contribute (v): đóng góp

gather (v): tập trung

collect (v): thu thập     

gain (v): đạt được

contribute to: đóng góp                                  

=> If you want to prepare yourself for great achievement and have more to contribute to your education or your work, try reading more books.

Tạm dịch: Nếu bạn muốn chuẩn bị cho mình thành tích tuyệt vời và có nhiều đóng góp cho giáo dục hoặc công việc của bạn, hãy thử đọc nhiều sách hơn.

Câu 1.2

(2) ______ up some of the interestingly informative books and search for well-researched material that can help you grow.

 • A.

  Make

 • B.

  Set

 • C.

  Take

 • D.

  Pick

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ

Lời giải chi tiết :

Make up (v): dựng chuyện 

Set up (v): bố trí                                                  

Take up (v): bắt đầu làm một việc gì đó  

Pick up(v): nhặt, lấy 

=> Pick up some of the interestingly informative books and search for well-researched material that can help you grow.

Tạm dịch: Hãy chọn đọc những cuốn sách giàu thông tin và tìm kiếm tài liệu được nghiên cứu kỹ lưỡng mà có thể giúp bạn phát triển.

Câu 1.3

We should (3) ______ our children to read more books…

 • A.

  discuss

 • B.

  encourage

 • C.

  suggest

 • D.

  define

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ

Lời giải chi tiết :

discuss (v): thảo luận                                     

encourage (v): khuyến khích                          

suggest (v): đề nghị                                        

define (v): định nghĩa

=> We should encourage our children to read more books…

Tạm dịch: Chúng ta nên khuyến khích con trẻ đọc nhiều sách hơn…

Câu 1.4

and (4) ______ less time watching TV.         

 • A.

  spend

 • B.

  apply

 • C.

  train

 • D.

  waste

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ

Lời giải chi tiết :

spend (v): dành   

apply (v): áp dụng                                          

train (v): đào tạo   

waste (v): lãng phí

Cấu trúc: spend + period of time + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì 

=> and spend less time watching TV.         

Tạm dịch: và dành ít thời gian xem TV hơn.

Câu 1.5

That is (5) ______ interesting point of view

 • A.

  a

 • B.

  an

 • C.

  the

 • D.

  no article

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Danh từ “interesting  point of view” chưa xác định và bắt đầu nguyên âm /i/ 

Lời giải chi tiết :

Danh từ “interesting  point of view” chưa xác định và bắt đầu nguyên âm /i/ nên dùng mạo từ “an”

=> That is an interesting point of view...

Tạm dịch: Đó là một quan điểm thú vị...

Câu 1.6

worth further (6) ______.

 • A.

  explore

 • B.

  explorer

 • C.

  exploration

 • D.

  explorative

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chỗ cần điền sau tính từ nên cần 1 danh từ.

Lời giải chi tiết :

explore (v): thám hiểm                                   

explorer (n): nhà thám hiểm                           

exploration (n): sự thám hiểm                        

explorative (adj): có tính cách thám hiểm     

Chỗ cần điền sau tính từ nên cần 1 danh từ

=> ...worth further exploration

Tạm dịch: ...đáng để khám phá thêm

Câu 1.7

There are no jobs that (7) ______ a person to be able to watch TV but reading is an integral part of many jobs.

 • A.

  inquire

 • B.

  tell

 • C.

  require

 • D.

  ask

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ

Lời giải chi tiết :

inquire (v): hỏi thăm     

tell (v): nói                                 

require (v): đòi hỏi

ask (v): hỏi                             

=> There are no jobs that require a person to be able to watch TV but reading is an integral part of many jobs.

Tạm dịch: Không có công việc đòi hỏi một người là phải biết xem TV nhưng đọc hiểu là một phần không thể thiếu trong nhiều công việc.

Câu 1.8

You can write something down and, in no time, it can be (8) ______ to many different people.

 • A.

  submitted

 • B.

  handed

 • C.

  sent

 • D.

  communicated

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ

Lời giải chi tiết :

submitted (v): được đệ trình   

handed (v): được trao tay               

sent (v): được gửi   

communicated (v): được truyền đạt            

=> You can write something down and, in no time, it can be communicated to many different people.

Tạm dịch: Bạn có thể ghi cái gì đó xuống và rất nhanh sau đó, nó có thể được truyền đạt đến nhiều người khác nhau. 

Câu 1.9

Not only that, we can (9) ______ vast amounts of information through reading in a very short time.

 • A.

  inhale

 • B.

  breathe

 • C.

  eat

 • D.

  digest

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ

Lời giải chi tiết :

inhale (v): hít vào     

breathe (v): thở                      

eat (v): ăn   

digest (v): hấp thu, tiếp thu (thông tin)    

=> Not only that, we can digest vast amounts of information through reading in a very short time.

Tạm dịch: Không chỉ vậy, chúng ta có thể tiếp thu được một lượng thông tin khổng lồ thông qua việc đọc chỉ trong thời gian rất ngắn.

Câu 1.10

You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good (10) ______ skills.

 • A.

  apprehension

 • B.

  enjoyment

 • C.

  comprehension

 • D.

  entertainment

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ

Lời giải chi tiết :

apprehension (n): sự tiếp thu

enjoyment (n): sự thưởng thức                      

comprehension (n): sự hiểu, sự lĩnh hội

entertainment  (n): giải trí

Reading comprehension skills: kỹ năng đọc hiểu 

=> You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good comprehension skills.

Tạm dịch: Bạn có thể nhận được rất nhiều thông tin một cách nhanh chóng bởi vì bạn là một người đọc nhanh với kỹ năng đọc hiểu tốt.

Nếu bạn muốn chuẩn bị cho mình thành tích tuyệt vời và có nhiều đóng góp cho giáo dục hoặc công việc của bạn, hãy thử đọc nhiều sách hơn. chọn một số cuốn sách thú vị và tìm kiếm tài liệu được nghiên cứu kỹ lưỡng có thể giúp bạn phát triển. Chúng ta nên khuyến khích trẻ em đọc nhiều sách hơn và dành ít thời gian xem TV hơn. Một số người đã nhận xét rằng điều này là không nhất quán. "Tại sao từ văn bản lại là một cách vượt trội để có được thông tin hơn là truyền hình?" Đó là một quan điểm thú vị đáng để khám phá thêm. Đọc sách là kỹ năng đòi hỏi nhiều hơn so với nhu cầu xem TV. Không có công việc nào đòi hỏi một người có thể xem TV nhưng đọc là một phần không thể thiếu trong nhiều công việc. Từ viết là một cách giao tiếp vô cùng linh hoạt và hiệu quả. Bạn có thể viết một cái gì đó xuống và rất nhanh, nó có thể được truyền đạt đến nhiều người khác nhau. Không chỉ vậy, chúng tôi có thể thấm được, hiểu được một lượng thông tin khổng lồ thông qua việc đọc trong một thời gian rất ngắn. Một người đọc giỏi có thể có thêm thông tin về việc đọc trong hai giờ so với người xem TV có thể có được trong một ngày. Bạn có thể nhận được rất nhiều thông tin một cách nhanh chóng bởi vì bạn là một người đọc nhanh với các kỹ năng hiểu tốt. Nó sẽ tiết kiệm cho bạn một lượng lớn thời gian và bạn sẽ có thể đồng hóa một lượng lớn thông tin.
close