Trắc nghiệm Ngữ âm Cách phát âm đuôi -ed Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Câu 1.1
 • A.

  arrived                            

 • B.

  believed              

 • C.

  received                                               

 • D.

  hoped

Câu 1.2
 • A.

  opened  

 • B.

  knocked                  

 • C.

  played                                

 • D.

  occurred

Câu 1.3
 • A.

  talked                               

 • B.

  painted                           

 • C.

  stopped                                          

 • D.

  asked

Câu 1.4
 • A.

  waited                             

 • B.

  mended               

 • C.

  passed                                        

 • D.

  wanted

Câu 1.5
 • A.

  tipped 

 • B.

  begged                  

 • C.

  quarrelled                           

 • D.

  carried

Câu 1.6
 • A.

  tried 

 • B.

  obeyed                  

 • C.

  cleaned                               

 • D.

  asked

Câu 1.7
 • A.

  packed                                              

 • B.

  added                    

 • C.

  worked                               

 • D.

  pronounced

Câu 1.8
 • A.

  watched 

 • B.

  phoned                  

 • C.

  referred                              

 • D.

  followed

Câu 1.9
 • A.

  agreed          

 • B.

  succeeded             

 • C.

  smiled                                 

 • D.

  loved

Câu 1.10
 • A.

  laughed 

 • B.

  washed                  

 • C.

  helped                                

 • D.

  weighed

Câu 1.11
 • A.

  moved                                               

 • B.

  looked                    

 • C.

  married                    

 • D.

  lived

Câu 1.12
 • A.

  retired  

 • B.

  evolved                  

 • C.

  faded                             

 • D.

  played

Câu 1.13
 • A.

  believed 

 • B.

  asked                    

 • C.

  allowed                        

 • D.

  died

Câu 1.14
 • A.

  called                        

 • B.

  phoned                  

 • C.

  showed                        

 • D.

  finished

Câu 1.15
 • A.

  fired 

 • B.

  traveled                   

 • C.

  enjoyed                               

 • D.

  decided

Câu 1.16
 • A.

  hurried                     

 • B.

  studied                  

 • C.

  stayed                                  

 • D.

  started

Câu 1.17
 • A.

  watched                      

 • B.

  passed 

 • C.

  naked 

 • D.

  washed

Câu 1.18
 • A.

  mixed                         

 • B.

  raised                       

 • C.

  sacrificed                       

 • D.

  coughed

Câu 1.19
 • A.

  supposed                   

 • B.

  collected                  

 • C.

  admired                        

 • D.

  posed

Câu 1.20
 • A.

  apologized 

 • B.

  confided 

 • C.

  rained                           

 • D.

  wondered

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Câu 1.1
 • A.

  arrived                            

 • B.

  believed              

 • C.

  received                                               

 • D.

  hoped

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

arrived  /əˈraɪvd/ 

believed /bɪˈliːvd/

received /rɪˈsiːvd/ 

hoped /həʊpt/

Câu D đuôi “ed” được phát âm là /t/, còn lại là /d/

Câu 1.2
 • A.

  opened  

 • B.

  knocked                  

 • C.

  played                                

 • D.

  occurred

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

opened /'əʊpənd/  

knocked /nɒkt

played /pleɪd

occurred  /əˈkɜːrd

Câu B đuôi “ed” được phát âm là /t/, còn lại là /d/

Câu 1.3
 • A.

  talked                               

 • B.

  painted                           

 • C.

  stopped                                          

 • D.

  asked

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

talked /tɔːkt/                                                    

painted  /peɪntɪd/                              

stopped /stɒpt/                                            

asked  /ɑːskt/

Câu B đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/, còn lại là /t/

Câu 1.4
 • A.

  waited                             

 • B.

  mended               

 • C.

  passed                                        

 • D.

  wanted

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

waited /weɪtɪd/

mended /mendɪd/                                  

passed  /pɑːst/                                              

wanted /ˈwɒntɪd/

Câu C đuôi “ed” được phát âm là /t/, còn lại là /ɪd/

Câu 1.5
 • A.

  tipped 

 • B.

  begged                  

 • C.

  quarrelled                           

 • D.

  carried

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

tipped  /tɪpt/                                                   

begged  /begd/            

quarrelled /ˈkwɒr.əld/                                      

carried /ˈkær.id/

Câu A đuôi “ed” được phát âm là /t/, còn lại là /d/

Câu 1.6
 • A.

  tried 

 • B.

  obeyed                  

 • C.

  cleaned                               

 • D.

  asked

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

tried /traɪd/                                    

obeyed /əʊˈbeɪd/              

cleaned  /kli:nd/                                              

asked /ɑ:skt/

Câu D đuôi “ed” được phát âm là /t/, còn lại là /d/

Câu 1.7
 • A.

  packed                                              

 • B.

  added                    

 • C.

  worked                               

 • D.

  pronounced

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

packed   /pækt/                                    

added /ædɪd/                                      

worked /wɜːkt/                                  

pronounced  /prəˈnaʊnst/

Câu B đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/, còn lại là /t/

Câu 1.8
 • A.

  watched 

 • B.

  phoned                  

 • C.

  referred                              

 • D.

  followed

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

watched /wɒtʃt/

phoned  /fəʊnd/                                

referred /rɪˈfɜːd/                                  

followed /ˈfɒl.əʊd/

Câu A đuôi “ed” được phát âm là /t/, còn lại là /d/

Câu 1.9
 • A.

  agreed          

 • B.

  succeeded             

 • C.

  smiled                                 

 • D.

  loved

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

agreed  /ə'gri:d/                                    

succeeded  /səkˈsiːdɪd/                       

smiled  /smaɪld/                                    

loved /lʌvd/

Câu B đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/, còn lại là /d/

Câu 1.10
 • A.

  laughed 

 • B.

  washed                  

 • C.

  helped                                

 • D.

  weighed

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

laughed   /lɑ:ft/                                     

washed   /wɒʃt/                                   

helped  /helpt/                                    

weighed /weɪd/

Câu D đuôi “ed” được phát âm là /d/, còn lại là /t/

Câu 1.11
 • A.

  moved                                               

 • B.

  looked                    

 • C.

  married                    

 • D.

  lived

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

moved   /mu:vd/                                  

looked  /lʊkt/                                     

married  /ˈmær.id/                                 

lived  /lɪvd/

Câu B đuôi “ed” được phát âm là /t/, còn lại là /d/

Câu 1.12
 • A.

  retired  

 • B.

  evolved                  

 • C.

  faded                             

 • D.

  played

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

retired   /rɪˈtaɪəd/                                  

evolved   /ɪˈvɒlvd/                                     

faded  /ˈfeɪ.dɪd/                                  

played /pleɪd/

Câu C đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/, còn lại là /d/

Câu 1.13
 • A.

  believed 

 • B.

  asked                    

 • C.

  allowed                        

 • D.

  died

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

believed  /bɪˈliːvd/                              

asked  /ɑ:skt/                      

allowed   /əˈlaʊd/                               

died  /daɪd/

Câu B đuôi “ed” được phát âm là /t/, còn lại là /d/

Câu 1.14
 • A.

  called                        

 • B.

  phoned                  

 • C.

  showed                        

 • D.

  finished

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

called   /kɔːld/                                        

phoned  /fəʊnd/              

showed /ʃəʊd/                                    

finished /ˈfɪn.ɪʃt/

Câu D đuôi “ed” được phát âm là /t/, còn lại là /d/

Câu 1.15
 • A.

  fired 

 • B.

  traveled                   

 • C.

  enjoyed                               

 • D.

  decided

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

fired  /faɪərd/                                      

traveled   /ˈtræv.əld/             

enjoyed  /ɪnˈdʒɔɪd/                               

decided /dɪˈsaɪ.dɪd/

Câu D đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/, còn lại là /d/

Câu 1.16
 • A.

  hurried                     

 • B.

  studied                  

 • C.

  stayed                                  

 • D.

  started

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

hurried   /ˈhʌr.id/                                     

studied   /ˈstʌd.id/              

stayed   /steɪd/                                     

started  /stɑːtɪd/

Câu D đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/, còn lại là /d/

Câu 1.17
 • A.

  watched                      

 • B.

  passed 

 • C.

  naked 

 • D.

  washed

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

watched   /wɒtʃt/                                

passed   /pɑ:st/                  

naked /ˈneɪ.kɪd/                                    

washed  /wɒʃt/

Câu C đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/, còn lại là /t/

Câu 1.18
 • A.

  mixed                         

 • B.

  raised                       

 • C.

  sacrificed                       

 • D.

  coughed

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

mixed  /mɪkst/                                                

raised   /reɪzd/                 

sacrificed  /ˈsæk.rɪ.faɪst/

coughed /kɒft/

Câu B đuôi “ed” được phát âm là /d/, còn lại là /t/

Câu 1.19
 • A.

  supposed                   

 • B.

  collected                  

 • C.

  admired                        

 • D.

  posed

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

supposed   /səˈpəʊzd/  

collected    /kəˈlek.tɪd/      

admired   /ədˈmaɪərd/                                    

posed  /pəʊzd/

Câu B đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/, còn lại là /d/

Câu 1.20
 • A.

  apologized 

 • B.

  confided 

 • C.

  rained                           

 • D.

  wondered

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

apologized   /əˈpɒl.ə.dʒaɪzd/ 

confided  /kənˈfaɪdɪd/

rained   /reɪnd/                                                

wondered /ˈwʌn.dərd/

Câu B đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/, còn lại là /d/

close