Trắc nghiệm Ngữ pháp Nội động từ và ngoại động từ Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Điền từ vào cột thích hợp:

sleep

give

arrive  

raise

live 

tell

happen

occur

admire 

take 

exist

succeed

Transitive verbs
Intransitive verbs
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Transitive verbs

give

raise

tell

admire 

take 

Intransitive verbs

sleep

arrive  

live 

happen

occur

exist

succeed

Lời giải chi tiết :

Transitive verbs (ngoại động từ): là những động từ mà theo sau nó cần có tân ngữ  thì câu mới đủ nghĩa.

Intransitive verbs (nội động từ): là những động từ đứng độc lập câu vẫn đủ nghĩa. 

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:

We

here for 40 years. (live)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

We

here for 40 years. (live)

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành:

for + khoảng thời gian (for 40 years)

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành:

for + khoảng thời gian (for 40 years)

Công thức: S + have/ has + Ved/ V3

=>We have lived here for 40 years 

Tạm dịch: Chúng tôi đã sống ở đây khoảng 40 năm.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:

I

the bell, but no one answered it. (ring)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I

the bell, but no one answered it. (ring)

Phương pháp giải :

Ta thấy vế sau của câu được nối bằng liên từ “but” dùng thì quá khứ đơn (answered) nên chỗ trống cũng dùng thì quá khứ đơn.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy vế sau của câu được nối bằng liên từ “but” dùng thì quá khứ đơn (answered) nên chỗ trống cũng dùng thì quá khứ đơn.

Công thức: S + Ved/ V2

=> I rang the bell, but no one answered it 

Tạm dịch: Tôi rung chuông, nhưng không ai trả lời.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:

William

too much recently, which makes his parent really worried. (drink)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

William

too much recently, which makes his parent really worried. (drink)

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: 

Trạng từ recently (gần đây)

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: 

Trạng từ recently (gần đây)

Công thức: S + have/ has + Ved/ V3

=> William has drunk too much recently, which makes his parent really worried. 

Tạm dịch: William gần đây uống rất nhiều, điều đó làm cho bố mẹ anh ấy thực sự lo.

Đáp án: has drunk

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:

If you had played for us, we

the game. (win)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

If you had played for us, we

the game. (win)

Phương pháp giải :

Mệnh đề "If" chia thì quá khứ hoàn thành

=> Câu điều kiện loại 3 

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện loại 3: 

Mệnh đề "If" chia thì quá khứ hoàn thành

Công thức: If S + had + Ved/ V3, S + would have + Ved/ V3

=> If you had played for us, we would have won the game. 

Tạm dịch: Nếu bạn chơi cho đội chúng tôi, chúng tôi đã chiến thắng trò chơi này rồi.

 

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:

Gerald

the situation to me, but I couldn’t understand it at all. (explain)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Gerald

the situation to me, but I couldn’t understand it at all. (explain)

Phương pháp giải :

Ta thấy vế sau của câu được nối bằng liên từ “but” dùng thì quá khứ đơn “couldn’t understand” nên chỗ trống cũng dùng thì quá khứ đơn.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy vế sau của câu được nối bằng liên từ “but” dùng thì quá khứ đơn “couldn’t understand” nên chỗ trống cũng dùng thì quá khứ đơn.

Công thức: S + Ved/ V2

=> Gerald explained the situation to me, but I couldn’t understand it at all.

Tạm dịch: Gerald giải thích tình huống với tôi, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. 

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc: 

The firm

him a gold watch when he retired. (give)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The firm

him a gold watch when he retired. (give)

Phương pháp giải :

Ta thấy vế sau của câu dùng thì quá khứ đơn “retired” nên chỗ trống cũng dùng thì quá khứ đơn, để diễn tả hai hành động xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy vế sau của câu dùng thì quá khứ đơn “retired” nên chỗ trống cũng dùng thì quá khứ đơn, để diễn tả hai hành động xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

Công thức: S + Ved/ V2

=> The firm gave him a gold watch when he retired.

Tạm dịch: Công ty đưa cho ông ấy 1 cái đồng hồ vàng khi ông ấy về hưu.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc (dùng động từ bất quy tắc) 

The fire

furiously, but the fire brigade put it out. (burn)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The fire

furiously, but the fire brigade put it out. (burn)

Phương pháp giải :

Ta thấy vế sau của câu được nối bằng liên từ “but” dùng thì quá khứ đơn “put it out” nên chỗ trống cũng dùng thì quá khứ đơn.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy vế sau của câu được nối bằng liên từ “but” dùng thì quá khứ đơn “put it out” nên chỗ trống cũng dùng thì quá khứ đơn.

Công thức: S + Ved/ V2

=> The fire burnt furiously, but the fire brigade put it out.

Tạm dịch: Đám cháy rất dữ dội, nhưng đội cứu hỏa đã dập tắt nó.

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:

The truth

to you soon. (tell)       

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The truth

to you soon. (tell)       

Phương pháp giải :

Trong câu có trạng từ “soon” (sớm) => thì tương lai đơn

"The truth" (sự thật) không thực hiện được hành động "tell" (kể) nên động từ phải được chia ở dạng bị động. 

Lời giải chi tiết :

Động từ của câu bị động thì tương lai đơn chia theo dạng: will + be + Ved/ V3 

=> The truth will be told to you soon.

Tạm dịch: Sự thật sẽ được nói cho bạn sớm thôi

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:

John

his project when we arrive by next month. (finish)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

John

his project when we arrive by next month. (finish)

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành: "by next month" (trước tháng sau) 

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành: "by next month" (trước tháng sau) 

Công thức: S + will have + Ved/ V3

=> Joh will have finished his project when we arrive by next month.

Tạm dịch: John sẽ hoàn thành dự án khi chúng tôi đến vào trước tháng sau

close