Trắc nghiệm Ngữ pháp Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

_______ Peter gets here, we will congratulate him.

 • A

  As soon as                    

 • B

  After          

 • C

  No sooner            

 • D

  Since

Câu 2 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

_______ I visit him, we talk about politics a lot.

 • A
  Up to 
 • B
  As far as 
 • C
  Whenever 
 • D

  Until

Câu 3 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

She went on crying, with her head sunk into a pillow, and cried and cried _______ the pillow was wet through.

 • A
  before
 • B
  after
 • C
  until  
 • D

  while

Câu 4 :  Choose the best answer to complete the sentence below.

I have not seen my dog _______ the storm struck the community.

 • A
  since
 • B
  while 
 • C
  as soon as
 • D
  when
Câu 5 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

I have been learning English _______ I was twenty years old.

 • A
  since
 • B
  as soon as    
 • C
  while 
 • D

  till

Câu 6 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

I flew for the first time last year _______ I went to Brazil.

 • A

  as

 • B
  until
 • C

  no sooner              

 • D

  till

Câu 7 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

I'm not leaving _______ I get an apology from you.

 • A
  as far as
 • B
  no longer than   
 • C
  after
 • D

  until

Câu 8 : Choose the best answer to complete the sentence below.

Since I _______ to the town, I _______ home.

 • A

  moved/ have not returned  

 • B

  will move/ will not returned

 • C

  have moved/ was not returning          

 • D

  move/ am not returning

Câu 9 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

The teacher _______ before we arrived.

 • A

  will leave

 • B

  was leaving

 • C

  has left  

 • D

  had left

Câu 10 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

I am going to speak with the boss when the meeting _______.

 • A

  will end        

 • B

  ends

 • C

  is ending

 • D

  would end

Câu 11 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

While she _______ breakfast, I set the table.

 • A

  will make

 • B

  was making

 • C

  has made  

 • D

  would be making

Câu 12 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

After Mariana _______ her exam, I _______ her out to eat.

 • A

  was finishing/ would take  

 • B

  finished/ had taken

 • C

  will finish/ have taken    

 • D

  has finished/ will take

Câu 13 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

Mrs. Pike _______ the door before the customers arrived.

 • A

  had opened

 • B

  will open  

 • C

  would open    

 • D

  has opened

Câu 14 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

Jones _______ after everyone _______.

 • A

  speaks / will eat

 • B

  will speak / has eaten

 • C

  is speaking / eats

 • D

  has spoken / will have eaten

Câu 15 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

We saw many beautiful birds _______ in the lake.

 • A

  when we are fishing

 • B

  while fishing

 • C

  while fished

 • D

  fishing

Câu 16 : Choose the best answer to complete the sentence below.

_______, Peter came to see me.

 • A

  While having dinner

 • B

  While I was having dinner

 • C

  When having dinner

 • D

  When I am having dinner

Câu 17 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

_______ my homework, I went to bed.

 • A

  After I had finished

 • B

  After finished

 • C

  Finished

 • D

  After had finished

Câu 18 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

_______ the dance, Jerry said good-bye to his girlfriend.

 • A

  Before left

 • B

  Before he leaves

 • C

  Before leaving

 • D

  Before he will leave

Câu 19 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

Mary will have finished all her work _______.

 • A

  as soon as her boss returned

 • B

  until her boss will return

 • C

  by the time her boss returns      

 • D

  when her boss will return

Câu 20 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

_______ for my train the morning, I met an old school friend.

 • A

  When I had been waiting      

 • B

  While I was waiting

 • C

  As I will be waiting

 • D

  Until I had been waiting

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

_______ Peter gets here, we will congratulate him.

 • A

  As soon as                    

 • B

  After          

 • C

  No sooner            

 • D

  Since

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp

As soon as: Ngay sau khi 

After: sau khi

No sooner…than…: vừa mới… thì đã   

Since: kể từ khi 

Lời giải chi tiết :

As soon as: Ngay sau khi   

After: sau khi             

No sooner…than…: vừa mới… thì đã   

Since: kể từ khi 

=> As soon as Peter gets here, we will congratulate him.                    

Tạm dịch: Ngay khi Peter đến đây, chúng tôi sẽ chúc mừng anh ấy.

Câu 2 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

_______ I visit him, we talk about politics a lot.

 • A
  Up to 
 • B
  As far as 
 • C
  Whenever 
 • D

  Until

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp

Up to: cho đến

As far as: cho tận đến 

Whenever: bất cứ khi nào

Until: tận cho đến khi

Lời giải chi tiết :

Up to: cho đến

As far as: cho tận đến

Whenever: bất cứ khi nào

Until: tận cho đến khi

=> Whenever I visit him, we talk about politics a lot.   

Tạm dịch: Bất cứ khi nào tôi đến thăm anh ta, chúng tôi nói rất nhiều về chính trị.

Câu 3 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

She went on crying, with her head sunk into a pillow, and cried and cried _______ the pillow was wet through.

 • A
  before
 • B
  after
 • C
  until  
 • D

  while

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp:

before: trước khi   

after: sau khi                          

until: tận cho đến khi 

while: trong khi

Lời giải chi tiết :

before: trước khi   

after: sau khi                          

until: tận cho đến khi 

while: trong khi

=> She went on crying, with her head sunk into a pillow, and cried and cried until the pillow was wet through.

Tạm dịch: Cô ấy cứ khóc, đầu cô ấy đập vào một cái gối, và khóc và khóc tận cho đến khi cái gối ướt đẫm.

Câu 4 :  Choose the best answer to complete the sentence below.

I have not seen my dog _______ the storm struck the community.

 • A
  since
 • B
  while 
 • C
  as soon as
 • D
  when

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc: S + have/ has + Ved/ V3 since + S + Ved/ V2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + have/ has + Ved/ V3 since + S + Ved/ V2

=> I have not seen my dog since the storm struck the community.

Tạm dịch: Tôi đã không nhìn thấy con chó của tôi kể từ khi cơn bão tấn công cộng đồng.

Câu 5 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

I have been learning English _______ I was twenty years old.

 • A
  since
 • B
  as soon as    
 • C
  while 
 • D

  till

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc: S + have/ has + Ved/ V3 since + S + Ved/ V2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + have/ has + Ved/ V3 since + S + Ved/ V2

=> I have been learning English since I was twenty years old.

Tạm dịch: Tôi đã học tiếng Anh kể từ khi tôi hai mươi tuổi.

Câu 6 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

I flew for the first time last year _______ I went to Brazil.

 • A

  as

 • B
  until
 • C

  no sooner              

 • D

  till

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Kiến thức: Liên từ
Lời giải chi tiết :

as: khi
until: tận cho khi
no sooner …than…: vừa mới… thì đã
till: cho đến khi 

=> I flew for the first time last year as I went to Brazil.

Tạm dịch: Tôi đã bay lần đầu tiên vào năm ngoái khi tôi đến Brazil.

Câu 7 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

I'm not leaving _______ I get an apology from you.

 • A
  as far as
 • B
  no longer than   
 • C
  after
 • D

  until

Đáp án : D

Phương pháp giải :

as far as: cho đến tận     

no longer than: không nhiều hơn          

 after: sau khi 

until: tận cho khi  

Lời giải chi tiết :

as far as: cho đến tận     

no longer than: không nhiều hơn          

 after: sau khi 

until: tận cho khi        

=> I'm not leaving until I get an apology from you.

Tạm dịch: Tôi sẽ không rời khỏi cho đến khi tôi nhận được lời xin lỗi từ bạn.

Câu 8 : Choose the best answer to complete the sentence below.

Since I _______ to the town, I _______ home.

 • A

  moved/ have not returned  

 • B

  will move/ will not returned

 • C

  have moved/ was not returning          

 • D

  move/ am not returning

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc: Since + S + Ved/ V2, S + have/ has + Ved/ V3

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: Since + S + Ved/ V2, S + have/ has + Ved/ V3

=> Since I moved to the town, I have not returned home.

Tạm dịch: Kể từ khi tôi chuyển đến thị trấn, tôi đã không trở về nhà.

Câu 9 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

The teacher _______ before we arrived.

 • A

  will leave

 • B

  was leaving

 • C

  has left  

 • D

  had left

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc: S + had + Ved/ V3 before S + Ved/ V2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + had + Ved/ V3 before S + Ved/ V2

=> The teacher had left before we arrived.

Tạm dịch: Giáo viên đã rời đi trước khi chúng tôi đến.

Câu 10 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

I am going to speak with the boss when the meeting _______.

 • A

  will end        

 • B

  ends

 • C

  is ending

 • D

  would end

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc: S + be going to + V when + S + V (s/es)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + be going to + V when + S + V (s/es)

=> I am going to speak with the boss when the meeting ends

Tạm dịch: Tôi sẽ nói chuyện với ông chủ khi cuộc họp kết thúc.

Câu 11 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

While she _______ breakfast, I set the table.

 • A

  will make

 • B

  was making

 • C

  has made  

 • D

  would be making

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc: While + S + was/ were + V – ing, S + Ved/ V2

Lời giải chi tiết :

Sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào.
Cấu trúc: While + S + was/ were + V – ing, S + Ved/ V2

=> While she was making breakfast, I set the table.

Tạm dịch: Khi cô ấy làm bữa sáng thì tôi đặt bàn.

Câu 12 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

After Mariana _______ her exam, I _______ her out to eat.

 • A

  was finishing/ would take  

 • B

  finished/ had taken

 • C

  will finish/ have taken    

 • D

  has finished/ will take

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc: After S + has/ have + Ved/ V3, S + will + V

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: After S + has/ have + Ved/ V3, S + will + V

=> After Mariana has finished her exam, I will take her out to eat.

Tạm dịch: Sau khi Mariana hoàn thành bài kiểm tra, tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài ăn.

Câu 13 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

Mrs. Pike _______ the door before the customers arrived.

 • A

  had opened

 • B

  will open  

 • C

  would open    

 • D

  has opened

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc: S + had + Ved/ V3 before S + Ved/ V2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + had + Ved/ V3 before S + Ved/ V2

=> Mrs. Pike had opened the door before the customers arrived.

Tạm dịch: Bà Pike đã mở cửa trước khi khách hàng đến.

Câu 14 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

Jones _______ after everyone _______.

 • A

  speaks / will eat

 • B

  will speak / has eaten

 • C

  is speaking / eats

 • D

  has spoken / will have eaten

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc: S + will + V after S + has/ have + Ved/ V3.

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + will + V after S + has/ have + Ved/ V3.

=> Jones will speak after everyone has eaten

Tạm dịch: Jones sẽ nói sau khi mọi người ăn xong.

Câu 15 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

We saw many beautiful birds _______ in the lake.

 • A

  when we are fishing

 • B

  while fishing

 • C

  while fished

 • D

  fishing

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Kiến thúc: Rút gọn mệnh đề
Lời giải chi tiết :

Trong câu đồng chủ ngữ thì ta có thể rút động từ theo sau liên từ về dạng V – ing nếu động từ ở thể chủ động

=> We saw many beautiful birds while fishing in the lake.

Tạm dịch: Chúng tôi thấy nhiều con chim đẹp trong khi câu cá ở hồ.

Câu 16 : Choose the best answer to complete the sentence below.

_______, Peter came to see me.

 • A

  While having dinner

 • B

  While I was having dinner

 • C

  When having dinner

 • D

  When I am having dinner

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc: While + S + was/ were + V – ing, S + Ved/ V2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: While + S + was/ were + V – ing, S + Ved/ V2

=> While I was having dinner, Peter came to see me.

Tạm dịch: Khi tôi đang ăn tối, Peter đến gặp tôi.  

Câu 17 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

_______ my homework, I went to bed.

 • A

  After I had finished

 • B

  After finished

 • C

  Finished

 • D

  After had finished

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc: After S + had + Ved/ V3, S + Ved/ V2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: After S + had + Ved/ V3, S + Ved/ V2

=> After I had finished my homework, I went to bed.

Tạm dịch: Sau khi tôi đã hoàn thành bài tập về nhà, tôi đi ngủ.

Câu 18 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

_______ the dance, Jerry said good-bye to his girlfriend.

 • A

  Before left

 • B

  Before he leaves

 • C

  Before leaving

 • D

  Before he will leave

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Kiến thức: Rút gọn mệnh đề
Lời giải chi tiết :

Trong câu đồng chủ ngữ thì ta có thể rút động từ theo sau liên từ về dạng V – ing

=> Before leaving the dance, Jerry said good-bye to his girlfriend.

Tạm dịch: Trước khi rời đi buổi liên hoan khiêu vũ, Jerry nói lời tạm biệt với bạn gái của mình

Câu 19 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

Mary will have finished all her work _______.

 • A

  as soon as her boss returned

 • B

  until her boss will return

 • C

  by the time her boss returns      

 • D

  when her boss will return

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Công thức: S + will have Ved/ V3 + adv of time + S + V (s/es)

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết: will have finished -> thì tương lai hoàn thành
Công thức
: S + will have Ved/ V3 +by the time + S + V (s/es)

=> Mary will have finished all her work by the time her boss returns.

Tạm dịch: Mary sẽ hoàn thành tất cả công việc của mình trước khi sếp quay trở lại.

Câu 20 :

Choose the best answer to complete the sentence below.

_______ for my train the morning, I met an old school friend.

 • A

  When I had been waiting      

 • B

  While I was waiting

 • C

  As I will be waiting

 • D

  Until I had been waiting

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Công thức: When / While + S + was/ were + V-ing, S + Ved/V3

Lời giải chi tiết :

Công thức: When / While + S + was/ were + V-ing, S + Ved/V3

=> While I was waiting for my train the morning, I met an old school friend.

Tạm dịch: Trong khi tôi đang chờ tàu của tôi vào buổi sáng, tôi đã gặp một người bạn học cũ.

close