Trắc nghiệm Kĩ năng viết Unit 13 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these phrases to make a full sentence.

from the current 11 countries

(also known as the SEA Games),

The Southeast Asian Games

of Southeast Asia.

is a biennial multi-sport event

 involving participants

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The Southeast Asian Games

(also known as the SEA Games),

 involving participants

from the current 11 countries

of Southeast Asia.

Phương pháp giải :

- phần trong () để bổ sung thông tin cho cụm đằng trước.

Rút gọn mệnh đề quan hệ mang nghĩa chủ động: which involves => involving

Lời giải chi tiết :

- Rút gọn mệnh đề quan hệ mang nghĩa bị động: which is also known as => also known as

- Thì hiện tại đơn: Diễn tả sự việc hiển nhiên, sự thật đúng => is

- Mạo từ: Để định nghĩa một sự việc xuất hiện lần đầu ta dùng mạo từ “a/ an”

- Rút gọn mệnh đề quan hệ mang nghĩa chủ động: which involves => involving

- Giới từ: from (từ, đến từ)

of (của) => 11 countries of Southeast Asia: 11 quốc gia Đông Nam Á

Đáp án: The Southeast Asian Games (also known as the SEA Games), is a biennial multi-sport event involving participants from the current 11 countries

Tạm dịch: Thế vận hội các nước Đông Nam Á (còn được biết đến là SEA Games), là một sự kiện thể thao 2 năm 1 lần gồm những người tham gia từ 11 nước Đông Nam Á.

Câu hỏi 2 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these words to make a complete sentence.

the Southeast Asian Games Federation

The games

by the International Olympic Committee (IOC)

with supervision

is under regulation of

and the Olympic Council of Asia.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The games

is under regulation of

the Southeast Asian Games Federation

with supervision

by the International Olympic Committee (IOC)

and the Olympic Council of Asia.

Phương pháp giải :

- nói về 1 sự kiện, 1 sự thật thì dùng hiện tại đơn

under regulation of

- with supervision

Lời giải chi tiết :

- Thì hiện tại đơn: Diễn tả sự việc hiển nhiên, sự thật đúng => is

- Cụm từ: under regulation of (tuân theo quy định của)

with supervision by: với sự giám sát bởi

the southeast games federation: Liên đoàn Games Đông Nam Á

the International Olympic Committee (IOC): ban Olympic quốc tế

the Olympic Council of Asia: Hội đồng Olympic châu Á. 

Đáp án: The games is under regulation of the Southeast Asian Games Federation with supervision by the International Olympic Committee (IOC) and the Olympic Council of Asia.

=> trong ngữ cảnh đại hội thể thao SEA games thuộc quyền quán lí của khu vực nhỏ  (the Southeast Asian Games Federation_Liên đoàn Games Đông Nam Á) và được giảm sát bởi Hội đồng quốc tế.

Tạm dịch: Các trò chơi theo quy định của Liên đoàn Games Đông Nam Á với sự giám sát của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Hội đồng Olympic châu Á.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the following sentences by giving the correct form of verbs and adding prepositions or articles to make them meaningful.

The Southeast Asian Games / owe/  its origins / the South East Asian Peninsula Games or SEAP Games.

The Southeast Asian Games 

 the South East Asian Peninsula Games or SEAP Games.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The Southeast Asian Games 

 the South East Asian Peninsula Games or SEAP Games.

Phương pháp giải :

- sửu dụng thì hiện tại đơn để chỉ những sự kiện, sự việc xảy ra đúng với hiện tại

owe origin to (có nguồn gốc từ )

Lời giải chi tiết :

- Thì hiện tại đơn: Diễn tả sự việc hiển nhiên, sự thật đúng => owes

- Cụm từ: owe origin to (có nguồn gốc từ )

Đáp án: The Southeast Asian Games owes its origins to the South East Asian Peninsula Games or SEAP Games.

Tạm dịch: Thế vận hội  Đông Nam Á có nguồn gốc từ trò chơi bán đảo Đông Nam Á hoặc trò chơi SEAP.

Câu hỏi 4 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these words to make a complete sentence.

in Southeast Asian Peninsula

a sport organisation.

On 22 May 1958,

had a meeting

delegates from the countries

and agreed to establish

attending the Asian Games in Tokyo, Japan 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

On 22 May 1958,

delegates from the countries

in Southeast Asian Peninsula

had a meeting

and agreed to establish

Phương pháp giải :

- sử dụng thì quá khứ đơn đối với động từ chính

- rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động which attended => attending

Lời giải chi tiết :

- Giới từ chỉ thời gian: trước ngày tháng năm dùng giới từ “on”

- Giới từ: from (từ) => delegates from the countries (đại biểu từ các quốc gia)

- Giới từ: in + châu lục => in Southeast Asian Peninsula (bán đảo Đông Nam Á)

- Rút gọn mệnh đề quan hệ mang nghĩa chủ động: which attended => attending

- Thì quá khứ đơn: Diễn tả sự kiện xảy ra trong quá khứ có thời gian xác định => had – agreed

-  Dạng của động từ: agree + to V => to establish

Đáp án: On 22 May 1958, delegates from the countries in Southeast Asian Peninsula attending the Asian Games in Tokyo, Japan had a meeting and agreed to establish a sport organisation.

Tạm dịch: Vào ngày 22 tháng 5 năm 1958, các đại biểu đến từ các quốc gia ở bán đảo Đông Nam Á tham dự Asian Games ở Tokyo, Nhật Bản đã có một cuộc họp và đồng ý thành lập một tổ chức thể thao.

Câu hỏi 5 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange these words to make a complete sentence.

a regional sports event

The proposed rationale was that

understanding and relations

 in the Southeast Asian region.

among countries

would help promote cooperation,

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The proposed rationale was that

a regional sports event

would help promote cooperation,

understanding and relations

among countries

 in the Southeast Asian region.

Phương pháp giải :

- was that + S + V

- help + (to) V

- Liệt kê các từ phải đồng dạng với nhau

Lời giải chi tiết :

- Thì hiện tại đơn: diễn tả sự việc đã xảy ra trong quá khứ => was

- Thì tương lai ở quá khứ: would + V => would help

- Dạng của động từ: help + (to) V => promote

- Giới từ: among (giữa) => among countries (giữa các quốc gia)

in + khu vực => in the Southeast Asian region (ở khu vực Đông Nam Á)

Đáp án: The proposed rationale was that a regional sports event would help promote cooperation, understanding and relations among countries in the Southeast Asian region.

Tạm dịch: Lý do được đề xuất là một sự kiện thể thao trong khu vực sẽ giúp thúc đẩy hợp tác, hiểu biết và quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the following sentences by giving the correct form of verbs and adding prepositions or articles to make them meaningful.

Six countries, Myanmar, Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand and Vietnam / be / found /  members.

Six countries, Myanmar, Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand and Vietnam 

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Six countries, Myanmar, Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand and Vietnam 

.

Phương pháp giải :

- Sử dụng thì quá khứ đơn đối với động từ to be

- chuyển found thành dạng tính từ trước danh từ members.

- thêm mạo từ the

Lời giải chi tiết :

- Thì quá khứ đơn: Diễn tả sự kiện xảy ra trong quá khứ => were

- Mạo từ: “the” để xác định 6 quốc gia đã được liệt kê

- Cụm từ: the founding members (những thành viên sáng lập)

Đáp án: Six countries, Myanmar, Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand and Vietnam were  the founding members.

Tạm dịch: Sáu nước, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Lào, Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Việt Nam là những thành viên sáng lập.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the following sentences by giving the correct form of verbs and adding prepositions or articles to make them meaningful.

These countries/ agree/ hold/  the Games/ biennially / June 1959/ and / SEAP Games Federation Committee /form/ thereafter.

These countries (agree / hold)

the Games biennially

June 1959 and SEAP Games Federation Committee (form)

there after.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

These countries (agree / hold)

the Games biennially

June 1959 and SEAP Games Federation Committee (form)

there after.

Phương pháp giải :

- sử dụng thì quá khứ đơn

- agree to V

- bị động ở thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

- Thì quá khứ đơn: Diễn tả sự kiện xảy ra trong quá khứ => agreed

- Dạng của động từ: agree + to V => to hold

- Giới từ: in + tháng năm => in June 1959

- Câu bị động thì quá khứ đơn: was/ were + Ved/ V3 => was formed

Đáp án: These countries agreed to hold the Games biennially in June 1959 and SEAP Games Federation Committee was formed there after.

Tạm dịch: Những nước này đã đồng ý tổ chức Thế vận hội hai năm một lần vào tháng 6 năm 1959 và Ủy ban Liên đoàn Games SEAP được thành lập sau đó.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the following sentences by giving the correct form of verbs and adding prepositions or articles to make them meaningful.

The first SEAP Games (hold)

in Bangkok (12/17)

December 1959 comprising more than 527 athletes and officials from Thailand, Burma, Malaysia, Singapore, South Vietnam and Laos (participate)

12 sports.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The first SEAP Games (hold)

in Bangkok (12/17)

December 1959 comprising more than 527 athletes and officials from Thailand, Burma, Malaysia, Singapore, South Vietnam and Laos (participate)

12 sports.

Phương pháp giải :

- sử dụng thì quá khứ đơn

- from... to: từ ngày.. đến

- participate in: tham gia vào

Lời giải chi tiết :

- Câu bị động thì quá khứ đơn: was/ were + Ved/ V3 => were held

- Cụm động từ: participate in (tham gia vào)

- Rút gọn mệnh đề quan hệ: which V => V-ing

Đáp án: The first SEAP Games was held in Bangkok from 12–17 December 1959 comprising more than 527 athletes and officials from Thailand, Burma, Malaysia, Singapore, South Vietnam and Laos participating in 12 sports.

Tạm dịch: SEAP Games đầu tiên được tổ chức tại Băng – Cốc từ ngày 12-17 tháng 12 năm 1959 bao gồm hơn 527 vận động viên và quan chức đến từ Thái Lan, Miến Điện, Malaysia, Singapore, Nam Việt Nam và Lào tham gia 12 môn thể thao.

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the following sentences by giving the correct form of verbs and adding prepositions or articles to make them meaningful.

The Southeast Asian Games logo (introduce)

during the 1959 edition in Bangkok, depicting six rings that (represent)

the six founding members and (use)

until the 1997 edition in Jakarta.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The Southeast Asian Games logo (introduce)

during the 1959 edition in Bangkok, depicting six rings that (represent)

the six founding members and (use)

until the 1997 edition in Jakarta.

Phương pháp giải :

- sử dụng thì quá khứ đơn cho câu

- chú ý đến dạng bị động của động từ chính

Lời giải chi tiết :

- Câu bị động thì quá khứ đơn: was/ were + Ved/ V3 => was introduced – was used

- in + thành phố => in Bangkok - in Jakarta

- Thì hiện tại đơn: diễn tả sự thật hiển nhiên => represent

- Mạo từ: “the” để chỉ danh từ xác định đã đề cập trước đó => the six founding members

Đáp án: The Southeast Asian Games logo was introduced during the 1959 edition in Bangkok, depicting six rings that represent the six founding members and was used until the 1997 edition in Jakarta.

Tạm dịch: Logo SEA Games được giới thiệu trong phiên bản năm 1959 tại Băng Cốc, mô tả sáu chiếc nhẫn đại diện cho sáu thành viên sáng lập và được sử dụng cho đến phiên bản năm 1997 tại Jakarta.

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

The games is unique in that there are no official limits to the number of sports which may (contest)

, and the range (decide)

by the organising host pending approval by the Southeast Asian Games Federation.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The games is unique in that there are no official limits to the number of sports which may (contest)

, and the range (decide)

by the organising host pending approval by the Southeast Asian Games Federation.

Phương pháp giải :

- câu bị động với động từ khuyết thiếu

 

Lời giải chi tiết :

- Thì hiện tại đơn: diễn tả sự thật đúng => be

- Cấu trúc: there are + danh từ số nhiều => there are no official limits

- Giới từ: to (đối với)

- Cấu trúc bị động với động từ khuyết thiếu: may be + Ved/ V3 => may be contested - may be decided

- Giới từ: by (bởi) dùng trong câu bị động => by the Southeast Asian Games Federation

Đáp án: The games is unique in that there are no official limits to the number of sports which may be contested, and the range may be decided by the organising host pending approval by the Southeast Asian Games Federation.

Tạm dịch: Thế vận hội độc đáo ở chỗ không có giới hạn chính thức đối với số lượng các môn thể thao điều này có thể bị tranh cãi và phạm vi có thể do chủ nhà tổ chức quyết định đang chờ chấp thuận bởi Liên đoàn Thế vận hội Đông Nam Á.

close