Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu bị động Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Beethoven’s Fifth Symphony _______next weekend.

 • A

  is going to be performed

 • B

  has been performed

 • C

  will be performing

 • D

  will have performed

Câu 2 :

Choose the best answer.

I hate_______ personal questions by nearly acquainted friends.

 • A

  to be asking

 • B

  to be asked

 • C

  being asking

 • D

  of asking

Câu 3 :

Choose the best answer.

I ________ by my nephew last week.

 • A

  had painted the gate

 • B

  had the gate painting

 • C

  had the gate painted

 • D

  had the gate paint

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Beethoven’s Fifth Symphony _______next weekend.

 • A

  is going to be performed

 • B

  has been performed

 • C

  will be performing

 • D

  will have performed

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp:

next weekend: thì tương lai

Sử dụng cấu trúc câu bị động

Lời giải chi tiết :

perform (v): trình diễn

chủ ngữ là symphony (bản nhạc) thì phải được tác động vào chứ không thể tự gây ra hành động “perform” được nên sử dụng câu bị động => loại C,D vì sai cấu trúc bị động

Next weekend: sử dụng thì tương lai nên loại B (thì hiện tại hoàn thành)

=> Beethoven’s Fifth Symphony is going to be performed next weekend.

Tạm dịch: Bản nhạc thứ 5 của Beethoven sẽ được trình diễn vào tuần sau.

Câu 2 :

Choose the best answer.

I hate_______ personal questions by nearly acquainted friends.

 • A

  to be asking

 • B

  to be asked

 • C

  being asking

 • D

  of asking

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp:

hate + V-ing = hate + to V

Lời giải chi tiết :

hate + V-ing = hate + to V

ask (v): hỏi.

Theo ngữ nghĩa của câu thì phải là bị hỏi => chia bị động

Cấu trúc: hate + being Vp2 hoặc hate + to be Vp2

=> I hate to be asked personal questions by nearly acquainted friends.

Tạm dịch: Tôi ghét việc bị hỏi những câu hỏi cá nhân bởi những người bạn không thân thiết lắm.

Câu 3 :

Choose the best answer.

I ________ by my nephew last week.

 • A

  had painted the gate

 • B

  had the gate painting

 • C

  had the gate painted

 • D

  had the gate paint

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động với cấu trúc nhờ bảo: have sth done

Lời giải chi tiết :

have + sb +V-infinitive = have  + st + Ved/V3: nhờ ai đó làm gì

=> I had the gate painted by my nephew last week.

(Cổng đã được cháu tôi sơn tuần trước.)  

close