Trắc nghiệm Từ vựng Unit 2 (phần 1) Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to each of the following questions

Từ “văn hóa” trong tiếng Anh là từ gì?

A. culture 

B. equivalence 

C. determination                     

D.  feature

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to each of the following questions

Từ “văn hóa” trong tiếng Anh là từ gì?

A. culture 

B. equivalence 

C. determination                     

D.  feature

Đáp án

A. culture 

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

culture (n): văn hóa

equivalence (n): sự tương đương

determination (n): sự xác định, sự quyết tâm

feature (n): nét đặc biệt, điểm đặc trưng

close