Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 12 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

Câu 1.1
 • A

  crossbar   

 • B

  goalie   

 • C

  swimming   

 • D

  advance

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

crossbar / ˈkrɒsbɑː(r)/       

goalie / ˈɡəʊli/

swimming / ˈswɪmɪŋ/   

advance / ədˈvɑːns/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.2
 • A

  between   

 • B

  eject   

 • C

  allow   

 • D

  minor

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

between / bɪˈtwiːn/

eject / iˈdʒekt/             

allow / əˈlaʊ/     

minor / ˈmaɪnə(r)/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.3
 • A

  committee  

 • B

  penalize   

 • C

  continue   

 • D

  dependent 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

committee  / kəˈmɪti/

penalize / ˈpiːnəlaɪz/

continue / kənˈtɪnjuː/ 

dependent / dɪˈpendənt/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.4
 • A

  referee   

 • B

  decision   

 • C

  division   

 • D

  defensive   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

referee / ˌrefəˈriː/

decision / dɪˈsɪʒn/

division  /dɪˈvɪʒn/   

defensive  / dɪˈfensɪv/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.5
 • A

  prevent   

 • B

  except   

 • C

  happen   

 • D

  create 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

prevent /prɪˈvent/     

except /ɪkˈsept/

happen /ˈhæpən/   

create /kriˈeɪt/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.6
 • A

  vertical

 • B

  penalty

 • C

  referee

 • D

  personal   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

vertical /ˈvɜːtɪkl/   

penalty /ˈpenəlt/

referee /ˌrefəˈriː/       

personal /ˈpɜːsənl/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.7
 • A

  compete

 • B

  punish

 • C

  eject

 • D

  commit  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

compete /kəmˈpiːt/ 

punish  /ˈpʌnɪʃ/

eject /iˈdʒekt/

commit /kəˈmɪt/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.8
 • A

  gymnastic

 • B

  windsurfing

 • C

  opponent

 • D

  defensive   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

gymnastic  /dʒɪmˈnæstɪk/   

windsurfing  /ˈwɪndsɜːfɪŋ/

opponent /əˈpəʊnənt/

defensive  /dɪˈfensɪv/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.9
 • A

  regulator

 • B

  adventurous

 • C

  participant

 • D

  perfomance   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

regulator /ˈreɡjuleɪtə(r)/   

adventurous /ədˈventʃərəs/

paticipant /pɑːˈtɪsɪpənt/ 

perfomance /pəˈfɔːməns/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.10
 • A

  opponent

 • B

  penalty

 • C

  vertical

 • D

  windsurfing   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

opponent  /əˈpəʊnənt/

penalty /ˈpenəlti/

vertica  /ˈvɜːtɪkl/     

windsurfing /ˈwɪndsɜːfɪŋ/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 2 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

Câu 2.1
 • A

  played   

 • B

  marked   

 • C

  managed   

 • D

  penalized 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

“-ed” được phát âm là:

-/ɪd/ khi tận cùng là âm /t/, /d/

- /t/ khi tận cùng là âm /p/, /f/, /k/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

- /d/ tận cùng là các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

“-ed” được phát âm là:

-/ɪd/ khi tận cùng là âm /t/, /d/

- /t/ khi tận cùng là âm /p/, /f/, /k/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

- /d/ tận cùng là các âm còn lại

played  /ˌpleɪd/       

marked /mɑːkt/

managed  /ˈmænɪdʒd/   

penalized /ˈpiːnəlaɪzd/

Câu B đuôi “ed” được phát âm thành /t/, còn lại là /d/

Câu 2.2
 • A

  caps   

 • B

  posts   

 • C

  players   

 • D

  roofs  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là các âm /s/, /z/, /dʒ/, /ʃ/, /tʃ/

- /s/ khi trước nó là các âm /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là các âm /s/, /z/, /dʒ/, /ʃ/, /tʃ/

- /s/ khi trước nó là các âm /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

caps /kæps/     

posts /pəʊsts/

players /ˈpleɪə(r)z/   

roofs /ruːfs/

Câu C đuôi “s” được phát âm thành /z/, còn lại là /s/

Câu 2.3
 • A

  live 

 • B

  swimmer   

 • C

  divide   

 • D

  still  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem lại cách phát âm /aɪ/ và /ɪ/

Lời giải chi tiết :

live /lɪv/

swimmer / ˈswɪmə(r/)

divide /dɪˈvaɪd/     

still /stɪl/

Câu C âm “i” được phát âm thành /aɪ/, còn lại là /ɪ/

Câu 2.4
 • A

  ball  

 • B

  cap    

 • C

  hand   

 • D

  happen 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem lại cách phát âm /ɔː/ và /æ/

Lời giải chi tiết :

ball /bɔːl/     

cap /kæp/

hand /hænd/ 

happen /ˈhæpən/

Câu A âm “a” được phát âm thành /ɔː/, còn lại là /æ/

Câu 2.5
 • A

  post   

 • B

  hold   

 • C

  overtime   

 • D

  movement 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại cách phát âm /uː/ và /əʊ/

Lời giải chi tiết :

post /pəʊst/

hold /həʊld/

overtime /ˈəʊvətaɪm/

movement /ˈmuːvmənt/

Câu D âm “o” được phát âm thành /uː/, còn lại là /əʊ/

Câu 2.6
 • A

  interfered

 • B

  allowed

 • C

  visited

 • D

  played   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

“-ed” được phát âm là:

-/ɪd/ khi tận cùng là âm /t/, /d/

- /t/ khi tận cùng là âm /p/, /f/, /k/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

- /d/ tận cùng là các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

“-ed” được phát âm là:

-/ɪd/ khi tận cùng là âm /t/, /d/

- /t/ khi tận cùng là âm /p/, /f/, /k/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

- /d/ tận cùng là các âm còn lại

interfered /ˌɪntəˈfɪə(r)d/   

allowed  /əˈlaʊd/

visited /ˈvɪzɪtɪd/ 

played  /pleɪd/

Câu C đuôi “ed” được phát âm thành /ɪd/, còn lại là /d/

Câu 2.7
 • A

  water

 • B

  swimming

 • C

  between

 • D

  rowing    

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại cách phát âm /w/

Lời giải chi tiết :

water /ˈwɔːtə(r)/   

swimming /ˈswɪmɪŋ/

between /bɪˈtwiːn/

rowing /ˈrəʊɪŋ/

Câu D âm “w” là âm câm, còn lại được phát âm là /w/

Câu 2.8
 • A

  thief

 • B

  goalie

 • C

  achieve

 • D

  belief

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại cách phát âm /ɪ/ và /i:/

Lời giải chi tiết :

thief /θi:f/

goalie /ˈɡəʊli/

achieve /əˈtʃiːv/       

belief /bɪˈliːf/

Câu B âm “ie” được phát âm thành /i/, còn lại là /i:/

Câu 2.9
 • A

  punch

 • B

  synchronized

 • C

  March

 • D

  touching   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại cách phát âm /k/ và /tʃ/

Lời giải chi tiết :

punch /pʌntʃ/     

synchronized /ˈsɪŋkrənaɪz/

march /mɑːtʃ/     

touching /ˈtʌtʃɪŋ/

Câu B âm “ch” được phát âm thành /k/, còn lại là /tʃ/

Câu 2.10
 • A

  caps

 • B

  meters

 • C

  swimmers

 • D

  lines  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là các âm /s/, /z/, /dʒ/, /ʃ/, /tʃ/

- /s/ khi trước nó là các âm /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là các âm /s/, /z/, /dʒ/, /ʃ/, /tʃ/

- /s/ khi trước nó là các âm /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

caps /kæps/       

meters /ˈmiːtə(r)z/

swimmers /ˈswɪmə(r)z/ 

lines /laɪnz/

Câu A đuôi “s” được phát âm thành /s/, còn lại là /z/

close