Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì tương lai tiếp diễn Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

We

(watch) the news at 9pm tonight.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

We

(watch) the news at 9pm tonight.

Đáp án

We

(watch) the news at 9pm tonight.

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết: Trạng từ chỉ thời gian “at 10pm tonight” (vào lúc 9h tối nay)

Dùng thì tương lai tiếp diễn để diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định ở tương lai.

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết: Trạng từ chỉ thời gian “at 10pm tonight” (vào lúc 9h tối nay)

Dùng thì tương lai tiếp diễn để diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định ở tương lai.

Công thức: S + will + be + V-ing

=> We will be watching the news at 10pm tonight.

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ đang xem thời sự vào lúc 9h tối nay.

close