Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm của từ nhiều hơn 3 âm tiết Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put the word whose stress pattern is in the 2nd or 3rd syllable into the appropriate column.

Kéo thả những từ vào đúng ô mà trọng âm của từ ấy rơi vào.

available

institution

majority

tutorial

university

admission

preferential

certificate  

application

enthusiasm

The 2nd
The 3rd

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put the word whose stress pattern is in the 2nd or 3rd syllable into the appropriate column.

Kéo thả những từ vào đúng ô mà trọng âm của từ ấy rơi vào.

available

institution

majority

tutorial

university

admission

preferential

certificate  

application

enthusiasm

The 2nd
The 3rd
Đáp án
The 2nd

available

majority

tutorial

admission

certificate  

enthusiasm

The 3rd

institution

university

preferential

application

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

Âm tiết 2

available /əˈveɪləbl/

majority /məˈdʒɒrəti/  

tutorial /tjuːˈtɔːriəl/  

admission  /ədˈmɪʃn/

certificate  /səˈtɪfɪkət/               

enthusiasm  /ɪnˈθjuːziæzəm/

Âm tiết 3

institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/                      

university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/                     

preferential  /ˌprefəˈrenʃl/              

application  /ˌæplɪˈkeɪʃn/

close